Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich

Czcionka:
 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnegow Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich, miejsca instalacji kamer systemu na terenie placówki, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

 

 1. Przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. zapewnienie bezpieczeństwa uczniomi pracownikom oraz z w celu ochrony osób i mienia szkoły – art. 6 ust. 1 lit fi określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe.

 

 1. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Szkoły Podstawowej z siedzibą w Mikołajkach Pomorskich ul.Szreibera 10-12 .

 

 1. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w szkole jest art. 108a ust. 1 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

 

 1. Infrastruktura szkoły, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to:
 1. wejścia i wyjścia do szkoły,
 2. bramy wjazdowe na teren posesji placówki,
 3. boisko szkolne,
 4. teren posesji wokół szkoły w obszarze ogrodzonym, przy ul.Szreibera 10-12 ,
 5. korytarze szkolne na parterze i I piętrze,
 6. pomieszczenie z szafkami szkolnymi,

 

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

 

 1. Monitoring wizyjny nie jest połączony z możliwością bieżącego przekazywania lub rejestracji dźwięku pozwalającego na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów. Rejestracji i zapisowi na nośnikach fizycznych podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

 

 1. Obraz zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego przechowywany jest na dysku serwera.

 

 1. System monitoringu wizyjnego składa się z:

 

 1. 15 kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku o rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,
 2. dwóch urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym, 4 monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń umieszczonych w po dwa dyżurce szkolnej oraz w gabinecie dyrektora szkoły.
 1. Kamery są rozmieszczone według dołączonego „Planu rozmieszczenia kamer”. 
 2. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
 3. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi:

 1. Na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły umieszcza się informację zawierającą następującą klauzulę informacyjną:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich jest wymieniana Szkoła , której przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych , z którym może się Pani/Pan skontaktować się pod  adresem iod@fioi.org , tel. 55 2394874.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa : art. 108a  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996);  art. 6 ust.1 lit. c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)

4. Z pełną informacją na temat przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu może się Pani/Pan zapoznać na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w zakładce RODO - adres http://www.zsmikolajkipomorskie.szkolna.net lub na miejscu w sekretariacie szkoły

ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest
 2. Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich,82-433 Mikołajki Pomorskie,ul.Szreibera 10-12, adres e-mail: sekretariatsp@sp.mikolajkipomorskie.pl, numer telefonu: 55 2770689.
 3. W Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich powołany został inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl,
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń szkoły, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie monitorowanym.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzanie wizerunku uczniów, pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), a nadto w odniesieniu do pracowników podstawę do przetwarzania danych stanowią również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

 1. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.
 2.  Okres przechowywania danych wynosi do 20 dni w budynku przy  ul. Szreibera 12 w pomieszczeniu sekretariatu,  a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
 3. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów,   w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

 

 1. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich  z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły, w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

 

 1. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: plac zabaw  w na posesji szkolnej oraz przybliżony czas zdarzenia.

 

 1.  Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.

 

 1. Osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:

 

 1. numer porządkowy kopii,
 2. okres, którego dotyczy nagranie,
 3. źródło danych, np.: kamery na budynku, od strony boiska,
 4. data wykonania kopii;
 5. dane osoby, która sporządziła kopię.

 

 1. Kopia przechowywana jest przez Administratora systemu w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

 

 1. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
 1. numer porządkowy kopii,
 2. okres, którego dotyczy nagranie,
 3. źródło danych, np.: kamera nr,
 4. data wykonania kopii,
 5. dane osoby, która sporządziła kopię,
 6. podpis osoby, która sporządziła kopię;
 7. informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.

 

 1. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 6 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.

 

 1. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 1. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej szkoły (adres www. zsmikolajkipomorskie.szkolna.net w zakładce „Komunikaty dyrektora” w związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Monitorowanie wizyjne stanowi środek wspierający wobec realizowanego w szkole planu dyżurów nauczycielskich, pracy woźnych i dozorców. Zainstalowany monitoring nie zwalnia wyżej wymienionych osób od wypełniania swoich obowiązków.

 

 1. Dane zawarte na nośnikach fizycznych nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.

 

 1. W przypadku publikacji zapisu wizyjnego będzie on poddany zabiegom technicznym anonimizacji.

 

 1. Regulamin monitoringu został wdrożony zarządzeniem Dyrektora, po uprzednich konsultacjach z organami szkoły i ustaleniu środków technicznych i organizacyjnychz organem prowadzącym placówkę oraz z uwzględnieniem wyników diagnozy stanu bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Polub nas!!!

PROGRAM dla szkół

Pomorskie żagle wiedzy

„POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY -PARTNERSTWO GMINY KOSAKOWO” 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Laboratorium przyszłości

Imieniny