Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

*** Statut Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pom

Czcionka:

Załącznik
do uchwały nr ……………..
Rady Pedagogicznej
z dnia ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W

MIKOŁAJKACH POMORSKICH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikołajki Pomorskie 2017

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne ………......………………………………………….…4

§ 1. Akty prawne ………………………………………………………………………………4

     § 2. Wykaz postanowień ogólnych ……………………………………………………………5

§ 3. Wykaz pieczęci szkoły…………………………………………………………………….5

 

ROZDZIAŁ 2. Cele i zadania szkoły ………….........................................................................6

 § 4. Szczegółowe cele i zadania szkoły ………………………………………………...…….6

 § 5. Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej…………………………….9

 

ROZDZIAŁ 3. Organy szkoły i ich kompetencje ………….. ..……………………………...11

§ 6. Organy szkoły ……………………………………………………...……………………11

§ 7. Dyrektor ………………………………………………………………………………....11

§ 8. Rada pedagogiczna……………………...……………………………………………….13

§ 9. Rada rodziców ……………………………………..…………………………………….14

§ 10. Samorząd uczniowski …………………………….……………………………………14

§ 11. Współpraca organów ………………………….………………………………………..15

§ 12. Rozwiązywanie konfliktów……………………………………………………………..16

 

ROZDZIAŁ 4. Organizacja pracy szkoły …………………………………...……...………. 16

§ 13. Podstawy organizacji pracy szkoły …………………………………………………….16

§ 14. Podział uczniów na grupy ………………………………………………………………………17

§ 15. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego ……………………………18

§ 16. Organizacja współdziałania z poradnią psychologiczno – pedagogiczną …………………...…19

§ 17. Współdziałanie z rodzicami………………………………………………………….....19

§ 18. Prawa rodziców …………………………………………………………………………20

§ 19. Obowiązki  rodziców ……………………………………...……………………………21

§ 20. Baza lokalowa szkoły …………………………………………………………………………..21

§ 21. Biblioteka szkolna ………………………………………………………………………22

§ 22. Świetlica szkolna ……………………………………………………………………………….22

§ 23. Gabinet profilaktyki zdrowotnej……………………………………………………...…23

§ 24. Szkolna stołówka ……………………………………………………………………………….24

§ 25. Organizacja praktyk nauczycielskich …………………………………………………..24

§ 26. Szkolny Klub Wolontariusza …………………………………………………………...24

§ 27. Oddziały gimnazjalne …………………………………………………………………..25

 

ROZDZIAŁ 5. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły ……………………………………….25  

§ 28. Prawa nauczyciela ……………………………………………………………………………….25

§ 29. Obowiązki nauczyciela ……………………………………………………………..….26

§ 30. Zespoły nauczycieli ……………………………………………………………….…………….27

§ 31. Wychowawca ……………………………………………………………………………………28

§ 32. Pedagog ……………………………………………………………...…………………29

§ 33. Nauczyciel bibliotekarz …………………………………………………………………………29

§ 34. Nauczyciel świetlicy …………………………………………………………………...30

§ 35. Katecheta ………………………………………………………………………………………..30

§ 36. Wicedyrektor …………………………………………………………………………...……….31

§ 37. Inni pracownicy …………………………………………………………………...…………….31

§ 38. Bezpieczeństwo uczniów ………………………………………………………………………..32

§ 39. Zwalnianie uczniów z zajęć ……………………………….…………………………………….33

 

ROZDZIAŁ 6. Wewnątrzszkolne zasady oceniania …………………………………………33

  § 40. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów………………………………….33

  § 41. Organizacja klasyfikacji śródrocznej i rocznej…………………………………………………36

  § 42. Tryb przekazywania uczniom i rodzicom informacji o przewidywanych postępach i trudnościach ucznia w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia………37

  § 43. Zasady oceniania zachowania ………………………………………………………………....38

  § 44. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania …………………………………………………………………………………………….41

  § 45. Ocenianie bieżące uczniów …………………………………………………………………….41

  § 46. Zasady oceniania bieżącego w klasach wczesnej edukacji …………………………………....42

  § 47. Zasady oceniania bieżącego w klasach IV – VIII oraz oddziałach gimnazjalnych ……………43

  § 48. Zasady promowania ucznia ……………………………………………...…………………….44

  § 49. Egzamin poprawkowy …………………………………………………………………………45

  § 50. Egzamin klasyfikacyjny …………………………………………………………………….….46

  § 51. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych …………………………………………………………………….47

 

ROZDZIAŁ 7. Prawa i obowiązki uczniów ………………………………………………....47 

  § 52. Prawa ucznia ……………………………………………………………………………….….47

  § 53. Obowiązki ucznia ……………………………………………………….……………………..49

  § 54. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia ………………..…………49

  § 55. Nagradzanie ucznia ……………………………………………………………………………50

  § 56. Tryb odwołania od nagrody statutowej ………………………………………………………..50

  § 57. Karanie ucznia …………………………………………………………………………………51

  § 58. Tryb odwołania od kary statutowej ……………………………………………………………51

 

ROZDZIAŁ 8. Postanowienia końcowe ……………………………………………………..52

  § 59. Ceremoniał szkolny ……………………………………………………….…………………...52

  § 60. Pozostałe postanowienia końcowe ……………………………………………………….…….52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

    Akty prawne

Niniejszy statut został opracowany na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),
 4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami), 
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908) .
 6. ROZPORZĄDZENIE MEN  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół                        i przedszkoli - podpisane 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649)
 7. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14 lutego w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia  2012 r., poz. 977,  ze zm.),
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 czerwca 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  i słuchaczy w szkołach publicznych  (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 843 ze zm. z dnia 25.08.2017.,poz.1651)
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 3 sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017., poz. 1534)
 11. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. , poz. 1646)
 12. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U.                      z 2015, poz. 1113 ze zm. 28.08.2017r., poz.1652).
 13. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., 1578)
 14. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 1157 ze zm. z 28.08.2017r. ,poz.1656).
 15. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017, poz. 1616).
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia  1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.),
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach   (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.),
 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r.,poz. 532 ze zm. z 28.08.2017r. ),
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591)

 

§ 2

Wykaz postanowień ogólnych

   Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

 1. szkole - należy przez to rozumieć: Szkołę Podstawową z siedzibą
  w Mikołajkach Pomorskich przy ulicy Szreibera 10 – 12;
 2. dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej                                     w Mikołajkach Pomorskich;
 3. radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich;
 4. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku Dz. U. z 2017, poz. 59);
 5. statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej                                              w Mikołajkach Pomorskich;
 6. uczniach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły podstawowej oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych;
 7. rodzicach - należy przez to rozumieć  także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 8. wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono oddział w szkole;
 9. nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich;
 10. organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Pomorskiego Kuratora Oświaty;
 11. organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Wójta gminy Mikołajki Pomorskie  z  siedzibą w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich.
 12. obsługę finansowo- księgową - należy przez to rozumieć księgowość prowadzoną przez pracowników Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich.

 

§ 3

Wykaz pieczęci szkoły

1. Szkoła używa pieczęci:

1) okrągłej – dużej i małej z godłem państwa i napisem w otoku: „Szkoła Podstawowa                       w Mikołajkach Pomorskich”;
2) podłużnej z napisem: „Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich, ul. Szreibera                 10 - 12, 82 – 433 Mikołajki Pomorskie, REGON 170047231, Tel./fax 55 277 0689,                  55 277 0549;
3) podłużnej z napisem: „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich;
6) podłużnej z napisem: „Przewodniczący Rady Rodziców;
4) okrągłej z napisem: Biblioteka, a w otoku: Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich.

2. Szkoła używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się                    w dokumentacji szkolnej zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt.
3. Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione.

 

Rozdział 2.

Cele i zadania szkoły

 

§ 4

Szczegółowe cele i zadania szkoły

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczo - profilaktyczny szkoły, obejmujący treści                        i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania                 o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.                                                                         2. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele:

   1) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;

   2) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

   3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

   4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego;

   5) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

   6) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka;

   7) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;

   8) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze;

   9) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci realistycznych od fantastycznych;

   10) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;

   11) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;

   12) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;

   13) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu                              w społeczności szkolnej;

   14) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego oraz prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,

   15) kształtuje świadomość ekologiczną;

   16) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

   17) kultywuje tradycje narodowe i regionalne;

   18) rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne;

   19) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty lokalnej;

   20) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego;

   21) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych                          i trudnych celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów;

   22) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

   23) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;

   24) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;

   25) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania                           i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

   26) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób;

   27) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

   28) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki;

   29) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

   30) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

2. Szkoła realizuje cele poprzez podejmowanie zadań z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

3. Szkoła w szczególności realizuje następujące zadania:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:

a) realizacją podstawy programowej,

  b) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć,

        c) pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

        d) realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania,

        e) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych.

2) umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej                            i religijnej poprzez:

a) organizowanie i udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych i kościelnych,

b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych,

c) organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów,

d) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty lokalnej,

e) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,

f) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych.

     3) sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły                    w szczególności poprzez:

 1. dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy pedagogicznej,                                             b) organizowanie nauczania indywidualnego,

c) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczanie do szkoły,

d) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej,

e) prowadzenie zajęć specjalistycznych.

4) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:

 a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,

 b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,

 c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania uzależnieniom,

 d) realizację programów profilaktycznych.

5) wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną opiekę wychowawczą nad każdym uczniem, a w szczególności:

 1. zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł zachowania  w szkole,
 2. nakazuje każdemu nauczycielowi eliminowanie zachowań agresywnych,
 3. gwarantuje diagnozę zespołu uczniów,
 4. zobowiązuje wychowawcę do integrowania zespołu.
  1. zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:
 1. organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły,
 2. przeprowadza przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 3. za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 4. zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo,
 5. gwarantuje opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy,
 6. zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym planem zajęć,
 7. wyznacza nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego harmonogramu dyżurów,
 8. zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych,
 9. zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system monitoringu
  w budynku i wokół niego.

     7) sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad uczniami rozpoczynającymi naukę w pierwszej klasie tj.:

        a) wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić  zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa i higieny na terenie szkoły,

     b) zajęcia w otoczeniu szkoły i najbliższej okolicy dotyczące bezpiecznego poruszania się po   drogach.

8) wspiera uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku i słuchu poprzez:

 a) dostosowania metod, form pracy, organizację warunków w oddziale,

 b) organizację warunków w innych pomieszczeniach w szkole, sanitariatach, szatni, itp.,

 9) uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna:

     a) daje możliwość dofinansowania wyjazdu na wycieczkę szkolną,

     b) gwarantuje darmowe obiady w szkolnej stołówce,

     c) wyprawki szkolnej,

     d) stypendium w sytuacjach losowych w porozumieniu z organem prowadzącym.

  10) uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, szkoła zapewnia nauczanie indywidualne;

  11) uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia indywidualny tok lub program nauki;

  12) podejmuje działania wychowawczo - profilaktyczne obejmujące promocję zdrowia,                   profilaktykę, interwencje kryzysowe, korektę zachowań oraz przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy, działania te realizowane są w szczególności poprzez:

      a) rozmowy z pedagogiem,

      b) udział uczniów w programach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia,

      c) udział uczniów w zajęciach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy, demoralizacji, w tym organizowanych przy współudziale specjalistów z zewnątrz,

     d) podejmowanie tej tematyki oraz edukacji prawnej uczniów ukierunkowanej na uświadomienie im instrumentów prawnych możliwych do wykorzystania wobec uczniów zagrożonych demoralizacją i popełniających czyny zabronione na godzinach z wychowawcą,

     e) system procedur dotyczących sprawnego i szybkiego podejmowania działań interwencyjnych, udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń,

     f) współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne,

     g) instalowanie w szkole komputerowego programu chroniącego uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie. 

 

 

§ 5

Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

1. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika

w szczególności:

   1) z niepełnosprawności;

   2) z niedostosowania społecznego;

   3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

   4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

   5) ze szczególnych uzdolnień;

   6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

   7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

   8) z choroby przewlekłej;

   9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

   10) z niepowodzeń edukacyjnych;

   11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

   12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne                                 i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor  szkoły.

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, oraz pedagog.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

   1) rodzicami uczniów;

   2) poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

   3) innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

   1) ucznia;

   2) rodziców ucznia;

   3) dyrektora szkoły;

   4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem;

   5) pielęgniarki szkolnej;

   6) poradni;

   7) pomocy nauczyciela;

   8) asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy;

  9) pracownika socjalnego;

  10) asystenta rodziny;

  11) kuratora sądowego;

  12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana przez każdego nauczyciela w trakcie bieżącej pracy z uczniem w szczególności poprzez:

   1) dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;

   2) rozpoznawanie sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;

   3) indywidualizację pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.

9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

   1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

   2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;                                            

   3) zajęć specjalistycznych;

   4) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

11. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności                              w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

12. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami                                         i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

13. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwana dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności      w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

14. Wychowawcy planujący udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej

współpracują z rodzicami i nauczycielami ucznia.  

15. Godzina zajęć, o których mowa w ust. 9  pkt 1–4 trwa 45 minut.

16. Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 9  pkt 1–4 w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.

 

 

Rozdział 3.

Organy pracy szkoły

§ 6

Organy szkoły

1. Organami szkoły są:

    1) dyrektor;

    2) rada pedagogiczna;

    3) rada rodziców;

    4) samorząd uczniowski.

2. Każdy organ szkoły ma możliwość swobodnego działania,  podejmowania decyzji                         w ramach ustawowych kompetencji.

 

§ 7

Dyrektor

 

1. Dyrektor szkoły w szczególności:

    1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

    2) sprawuje nadzór pedagogiczny, jeśli jest nauczycielem (szkołą może kierować osoba niebędąca nauczycielem, wtedy nie może sprawować nadzoru pedagogicznego);

    3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

    4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

    5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

    6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom                 w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

   7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

   8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

   9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie                           i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

   10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

   11) współpracuje z pielęgniarką i lekarzem sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

2. Dyrektor występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, instytucje współpracujące ze szkołą, poradnie specjalistyczne, policję, kuratora, opiekuna rodziny i innych.

3. Przypadki , w których dyrektor może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły to w szczególności:

1) uczeń naraża siebie na niebezpieczeństwo, a podejmowane środki zaradcze nie przynoszą efektów;

  2) uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne działania nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa;

  3) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów;

  4) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a zachowanie ucznia wykracza poza ustalone normy społeczne;

  5) wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny, wielokrotnie podejmowane, udokumentowane, nie przynoszą poprawy w obszarze zagrożeń dla zdrowia i życia.

   6) inne występujące przypadki, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów szkoły. 

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli                           i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

6. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.


 

§ 8

Rada pedagogiczna

 

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,                      w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

7.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

     1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

     2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

     3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych;

     4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

     5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym   sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

     1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

     2) projekt planu finansowego szkoły;

     3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

     4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć                  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

9. Zespół nauczycieli wchodzących w skład rady pedagogicznej przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie pedagogicznej szkoły.

10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

11. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

12. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

13. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

§ 9

Rada rodziców

 

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. Rada rodziców to zespół składający się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

   1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

    2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady.

4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

5. Do kompetencji rady rodziców należy:

   1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły;

   2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia;
   3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców gromadzi fundusze                    z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

7. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

8. Fundusze gromadzone przez radę rodziców są przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców.

9. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

 

§ 10

Samorząd uczniowski

 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu                          z dyrektorem;

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, a jeśli takiej rady nie wyłoni, to podejmuje współpracę ze Szkolnym Klubem Wolontariatu.

 

§ 11

Współpraca organów

 

1. Organy szkoły współpracują ze sobą w celu prawidłowego wykonywania posiadanych kompetencji i tworzenia odpowiednich warunków do właściwego funkcjonowania szkoły.              W tym celu zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły                                            o podejmowanych i planowanych działaniach przez:

   1) zarządzenie wewnętrzne dyrektora szkoły;

   2) ogłoszenia wywieszane na tablicach ogłoszeń i umieszczane na stronach szkoły;

   3) zebrania rady pedagogicznej, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas                       i dyrektorem;

   4) apele szkolne.

2. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

3. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom zespołu poprzez swoje reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski.

4. Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

5. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

6. Wszystkie organy zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia;

7. Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor szkoły, który:

   1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji                w granicach swoich kompetencji;

   2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;

   3 )zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych             i podejmowanych działaniach i decyzjach;

   4) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.

 

§ 12

Rozwiązywanie konfliktów

 

1. W przypadku zaistnienia sporów ustala się następujący tryb ich rozstrzygania:
    1) w relacji uczeń - uczeń: wychowawca , samorząd uczniowski, pedagog szkolny, rzecznik praw ucznia;
    2) w relacji uczeń - nauczyciel: wychowawca, pedagog szkolny, rzecznik praw ucznia;
    3) w relacji rodzic - nauczyciel: wychowawca, pedagog szkolny.

2. W przypadku niemożności rozwiązania sporu lub odwołania się od sposobu rozpatrzenia skargi każda z zainteresowanych stron może zgłosić sprawę, ustnie lub pisemnie, dyrektorowi szkoły.

3. Dyrektor prowadzi postępowanie wyjaśniające z zastrzeżeniem, że jeżeli stroną w sporze jest dyrektor, postępowanie wyjaśniające prowadzi wicedyrektor; postępowanie wyjaśniające może być prowadzone we współpracy z władzami oświatowymi.
4. Dyrektor zapoznaje się ze sprawą, analizuje fakty, okoliczności, ewentualnie dokumentację, przeprowadza rozmowy z zainteresowanymi stronami.

5. Dyrektor prowadzi postępowanie wyjaśniające nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia sprawy, z zastrzeżeniem, że do terminu tego nie wlicza się czasu oczekiwania na niezbędne dla postępowania decyzje /opinie niezależnych instytucji zewnętrznych.
6. W celu rozwiązania sporu dyrektor może powołać w ciągu 5 dni od zgłoszenia sprawy zespół mediacyjny.
7. W skład zespołu mogą wchodzić w zależności od przedmiotu sprawy: wicedyrektor, przedstawiciele rady pedagogicznej lub rady rodziców.

        8. Zespół mediacyjny powinien liczyć co najmniej 3 osoby.
9. Zespół zbiera się nie później niż w ciągu 5 dni od daty jego powołania.
10. O sposobie załatwienia sprawy dyrektor informuje osobę zgłaszającą na piśmie za potwierdzeniem odbioru.

  11. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od rodzaju sprawy.

12. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły, a innymi organami szkoły rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący zespół albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 

Rozdział 4.

Organizacja pracy szkoły

 

§ 13

Podstawy organizacji pracy szkoły

 

1. Szkoła Podstawowa jest ośmioletnią obowiązkową szkołą publiczną.

2. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa osiem lat i obejmuje:

   1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I – III;

   2) drugi etap edukacyjny – klasy IV – VIII.

3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy liczący do 25 uczniów.

4. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III zostanie zwiększona o 2 uczniów, zatrudnia się do pracy w tym oddziale asystenta nauczyciela.

5. Podstawową formą pracy szkoły są obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym i w grupach zgodnie z organizacją obowiązującą w danym roku szkolnym.

6. Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym.

7. Godzina lekcyjna trwa 45 min. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

8. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach edukacji wczesnoszkolnej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia , zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć.

9.Nauczanie religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Lekcja trwa 45 minut.

10. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 i 15 minut.

11. W szkole organizowane są zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

   1) rozwijające uzdolnienia;

   2) dydaktyczno-wyrównawcze;                                           

   3) specjalistyczne;

   4) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

12. W szkole są organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w formie proponowanej przez nauczycieli, w wymiarze ustalonym przez dyrektora. Zajęcia te odbywają się po zajęciach obowiązkowych.

13. Rodzaj i sposób organizacji zajęć pozalekcyjnych zatwierdza dyrektor szkoły.          

14. Zajęcia edukacyjne mogą odbywać się poza szkołą.

15. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły, a zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe i przekazywany, w terminie wskazanym                                     w rozporządzeniu, organowi prowadzącemu szkołę.

16. Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie zgodnym z rozporządzeniem.

17. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

18. Na podstawie zatwierdzonego arkuszu organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

19. Tygodniowy rozkład zajęć poszczególnych klas uwzględnia podstawowe wymogi zdrowia i higieny, możliwości percepcyjne uczniów, specyfikę poszczególnych przedmiotów.

20. Dla uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organizuje się w szkole dodatkową bezpłatną naukę języka polskiego, w formie dodatkowych lekcji języka polskiego.

 

 

§ 14

Podział uczniów na grupy

 

Podziału na grupy dokonuje się:

  1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni

komputerowej;

  2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy uwzględnia się  stopień zaawansowania znajomości języka obcego;

  3) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone                   w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów.

 

§ 15

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego jest skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

2. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy                                   i w złagodzeniu startu zawodowego.

3. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania problemów edukacyjno- zawodowych.

4.  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie  systematycznego  diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

1) sieci szkół ponadpodstawowych;

2) rynku pracy;

3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach;

4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;

5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

5. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania:

 1) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom;

 2) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery;

 3) koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły;

     4) tworzenia multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu;

 5) organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy w celu promowania dobrych wzorców;

     6) organizowania spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców;

    7) stworzenia wspólnie z nauczycielami szkolnego serwisu internetowego poświęconego zagadnieniom planowania kariery i pracy zawodowej;

   8) przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych warunków, bezrobocia;

     9) wspierania rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo- informacyjnych;

10) współpracy z instytucjami wspierającymi:

   a) kuratorium oświaty,

   b) urzędem pracy,

   c) centrum informacji i planowania kariery zawodowej,

   d) poradnią psychologiczno-zawodową,

   e) komendą OHP oraz innymi.

6. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je: doradca zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, pedagog, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:

   1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w klasach siódmych i ósmych;

   2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;

   3) spotkań z rodzicami;

   4) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym;

   5) udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół ponadpodstawowych;

   6) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

 

 

§ 16

Organizacja współdziałania z poradnią psychologiczno – pedagogiczną

 

1. W celu realizacji podstawowych funkcji i zadań szkoła, dla zapewnienia prawidłowego rozwoju uczniów, współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Sztumie oraz innymi organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom                           i rodzicom w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
2. Szkoła organizuje współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom, rodzicom                              w oparciu o indywidualne ustalenia i oczekiwania osób wymagających pomocy.
3. Działania mediacyjne prowadzą nauczyciele, którzy w toku podejmowanych działań zdiagnozowali konieczność udzielenia wsparcia lub inni nauczyciele, do których uczeń lub rodzic zwrócił się o pomoc.
 

 

§ 17

Współdziałanie z rodzicami

 

1. Rodzice  i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania                               i profilaktyki.
2. Wychowawcy klas, pedagog, wychowawcy świetlicy, nauczyciele biblioteki, nauczyciele przedmiotów współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów.
3. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują                                      o możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
4. Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki                i profilaktyki poprzez:

 1. cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań poszczególnych  oddziałów oraz dni otwarte zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami;
 2. indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, dyrektorem i pedagogiem szkolnym zgodnie z harmonogram indywidualnych konsultacji opracowanym na początku roku szkolnego;
 3. kontakty telefoniczne, internetowe z wykorzystaniem powszechnie dostępnych komunikatorów;
 4. przekazywanie rodzicom podczas spotkań grupowych i indywidualnych wiedzy na temat metod skutecznego uczenia się, psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, wychowania     i profilaktyki;
 5. tworzenie przyjaznego klimatu do aktywnego angażowania rodziców w sprawy szkoły;
 6. udział rodziców w imprezach organizowanych przez szkołę, w tym wyjazdów na wycieczki oraz współorganizowanie różnorodnych imprez i uroczystości;
 7. współudział rodziców w tworzeniu, opiniowaniu i uchwalaniu wybranych  dokumentów pracy szkoły;
 8. rozwiązywanie na bieżąco wszelkich nieporozumień i konfliktów mogących niekorzystnie wpływać na pracę szkoły lub samopoczucie uczniów, rodziców i nauczycieli.

5. Formy współdziałania nauczycieli i rodziców uwzględniają prawo rodziców do:

   1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w danym oddziale i zespole;

   2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

   3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji zwrotnej na temat swojego dziecka, jego  zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz sposobów wyeliminowania braków;

   4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

   5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat szkoły.

 

 

§ 18

Prawa rodziców

Rodzice  mają prawo:

    1) wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkole;

    2) do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczynach trudności  w nauce i sposobach ich pokonywania;

     3) do ubiegania się o nauczanie indywidualne ich dziecka;

     4) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu  i nadzorującemu szkoły opinii na temat pracy szkoły;

     5) do indywidualnych spotkań z wychowawcami, nauczycielami i dyrektorem szkoły;

     6) do kontaktu telefonicznego, mailowego z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, dyrektorem;

     7) do decydowania o udziale dzieci w kołach zainteresowań, zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę;

     8) współdecydowania o realizacji zadań szkoły poprzez działalność  w radzie rodziców;

     9) inicjowania działań i podejmowania przedsięwzięć mających na celu wzbogacanie oferty szkoły i podnoszenie jakości pracy szkoły.

 

 

§ 19

Obowiązki  rodziców

 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

  1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

    2) poświęcania swojego czasu i uwagi, swoim dzieciom i ich nauczycielom tak, aby   wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;

    3) zapewnienia dziecku regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

  4) zapewnienia dziecku warunków do przygotowania się do zajęć szkolnych, zaopatrzenia dziecka w niezbędne materiały i pomoce;

  5) interesowania się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami;

  6) współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych      i opiekuńczych dziecka;

     7) włączania się w życie szkoły i stanowienia istotnej części społeczności lokalnej;

   8) czynnego uczestnictwa w różnych formach pedagogizacji rodziców, prelekcjach, warsztatach, pogadankach, konsultacjach, w spotkaniach ogólnych i indywidualnych;

   9) pomocy w organizacji i przeprowadzaniu imprez klasowych, szkolnych                                 i pozaszkolnych;

  10) ścisłej współpracy z wychowawcą klasy w realizacji zadań wynikających z programu  wychowawczo – profilaktycznego;

  11) wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa własnego                     i innych;

  12) zgłaszania się do szkoły na zaproszenie wychowawcy lub innych nauczycieli                        w możliwie szybkim czasie;

  13) wdrażania dziecka do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania mienia szkolnego i prywatnego;

  14) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy lub nauczyciela na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia lub życia;

  15) wszechstronnego rozwijania zainteresowań swojego dziecka, dbania o jego zdrowie fizyczne i psychiczne;

  16) promowania zdrowego stylu życia.

2. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice  mają obowiązek kontaktu najpierw z zainteresowanym nauczycielem, w przypadkach wymagających mediacji – w pierwszej kolejności z wychowawcą klasy, a  następnie                         z dyrektorem szkoły.

 

 

§ 20

Baza lokalowa szkoły

 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

   1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

   2) biblioteki;

   3) świetlicy;

   4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej;

   5) zespołu urządzeń sportowych;

   6) pomieszczeń sanitarno – higienicznych, szatni, szafek.

2. Szkoła dba o właściwy stan techniczny obiektów i urządzeń z których korzystają uczniowie.

 

 

§ 21

Biblioteka szkolna

 

 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb                  i zainteresowań uczniów, celów edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Biblioteka w szczególności:

1) służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i rodziców;

2) prowadzi działalność wspomagającą w procesie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej;

3) umożliwia prowadzenie pracy twórczej;

4) rozwija kompetencje czytelnicze uczniów;

5) stwarza warunki do rozwoju umysłowego i kulturalnego czytelników;

    6) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną uczniów,  podtrzymującą tożsamość narodową.

 1. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Godziny  pracy biblioteki są corocznie ustalane przez dyrektora szkoły w porozumieniu                   z nauczycielem bibliotekarzem i dostosowane do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwiał uczniom i nauczycielom dostęp do zbiorów bibliotecznych podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 3. Biblioteka działa zgodnie z regulaminem działalności biblioteki szkolnej.
 4. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) oraz  materiały audiowizualne.
 5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.
 6. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami:
  1. z biblioteki może korzystać każdy uczeń, jego rodzice, pracownicy szkoły;
  2. biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca;
  3. czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko;
  4. za zniszczoną lub zgubioną, wypożyczoną książkę użytkownik powinien odkupić taką samą lub o zbliżonej tematyce, po uzgodnieniu z nauczycielem biblioteki;
  5. biblioteka udziela rodzicom informacji o czytelnictwie uczniów, służy pomocą                          w doborze literatury dotyczącej problemów wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych;
  6. biblioteka szkolna umożliwia wymianę materiałów informacyjnych między bibliotekami;
  7. biblioteka informuje o zbiorach i zachęca do korzystania z zasobów bibliotek publicznych znajdujących się w okolicy szkoły;
  8. nauczyciel biblioteki poprzez promocję i organizację wyjazdów do bibliotek naukowych zachęca uczniów do korzystania z zasobów innych bibliotek.

 

 

§ 22

Świetlica szkolna

 

1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe głównie dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
   1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
   2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki                     w szkole.
2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne.                                               3. Świetlica realizuje zadania w zakresie:

    1) opieki nad uczniami;

    2)  pomocy w nauce, odrabiania lekcji, samorozwoju, przyzwyczajania do samodzielnej pracy umysłowej;

    3) organizowania gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,                                     w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

    4) ujawniania i rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień oraz organizowania zajęć              w tym zakresie;

    5) stwarzania warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowania kulturalnej rozrywki oraz kształtowania nawyków kultury życia codziennego;

    6) upowszechniania zasad kultury zdrowotnej, kształtowania nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia.

 4. Świetlica realizuje zadania według rocznego planu pracy świetlicy zgodnego z programem wychowawczym szkoły oraz programem profilaktyczno-wychowawczym szkoły, a także harmonogramem imprez szkolnych.

5. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I – IV , w tym                         w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych                                       i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych.

6. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka.  

7. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy i jego rodzica oraz zasady dotyczące bezpieczeństwa określa regulamin wewnętrzny świetlicy.

8. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.

9. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

10. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.                                                                                                                                                                                                                                                             

11. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców osobiście lub przez osoby uprawnione.

12. W przypadku złożenia przez rodziców stosownego oświadczenia, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.

13. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.

14. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca, zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.

 

 

§ 23

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

 

W szkolnym gabinecie profilaktyki zdrowotnej uczniowie uzyskują:

   1) pomoc w przypadku nagłego zachorowania, urazów, zatruć;

   2) wsparcie psychiczne;

   3) wiedzę z zakresu dbałości o swoje zdrowie oraz radzenia sobie z problemami;

   5) wiedzę i umiejętności pielęgnowania samego siebie w zdrowiu i chorobie.

§ 24

Szkolna stołówka

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, w szkole funkcjonuje stołówka.

2. W stołówce uczniowie mają możliwość spożycia jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia -obiadu.

3. Cenę obiadu ustala podmiot prowadzący stołówkę.

4. Pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz dyrektor szkoły mogą zwolnić rodziców ucznia z opłat za obiad:

   1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
   2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
  

§ 25

Organizacja praktyk nauczycielskich

 

Szkoła przyjmuje studentów szkół wyższych (kształcących nauczycieli) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły – lub za jego zgodą – między poszczególnymi nauczycielami, a uczelnią kształcącą nauczycieli lub szkołą ponadpodstawową, na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 26

Szkolny Klub Wolontariusza

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość działania w Szkolnym Klubie Wolontariusza.                     2. Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariusza to w szczególności:

1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu;

3) przygotowywanie  do podejmowania pracy wolontariackiej;

4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych;

5) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy;

6) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;

7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp

8) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp.;

9) promowanie życia bez uzależnień;

10) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań  młodzieży.

3. Opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza są nauczyciele, którzy wyrażają chęć organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę potrzebującym.

4. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, rodzice.

5. Szkolny Klub Wolontariusza wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły.

6. Szkolny Klub Wolontariusza wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy     i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących.

7. Zajęcia warsztatowe dla przyszłych wolontariuszy powinny odpowiedzieć na pytania: na czym będzie polegać ich praca, co jest w niej ważne, na jakich zasadach opiera się wolontariat, pokazać wszelkie plusy i minusy takiej aktywności po to, by wesprzeć świadomość ich decyzji.

8. Szkoła może podpisywać kontrakty i ustalić czas próby, ponieważ będzie to pierwsze zetknięcie w praktyce z różnymi sytuacjami, które są trudne i mogą różnie wpłynąć na uczniów podejmujących wyzwanie.

9. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach podsumowujących.

10. Wolontariusz nie powinien mieć mniej niż 13 lat.

11. Wszyscy uczniowie chcący działać w Szkolnym Klubie Wolontariusza muszą uzyskać zgodę co najmniej jednego z rodziców.

12. Wolontariat prowadzony jest w ramach zajęć nadobowiązkowych w szkole i uczniowie działają pod stałą opieką nauczyciela.

13. Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły odpowiada dyrektor.

14. Jeżeli wolontariat jest organizowany przez szkołę, odpowiedzialność za uczniów ponosi opiekun prowadzący grupę na działania.

15. Podejmowanie zadań niezależnie od udziału w Szkolnym Klubie Wolontariusza, poza godzinami szkolnymi powoduje, że ze szkoły zdjęta jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia.

 

§ 27

Oddziały gimnazjalne

1. W szkole prowadzone są oddziały gimnazjalne do czasu wygaśnięcia (31 sierpnia 2019 r.)

2. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.

 

Rozdział 5.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 28

Prawa nauczyciela

 

1. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:

   1) jawnej i uzasadnionej oceny swojej pracy;

   2) zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego;

   3) uczestniczenia we wszelkich formach doskonalenia zawodowego;

   4) zgłaszania dyrektorowi wniosków dotyczących lepszego funkcjonowania szkoły;

   5) wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;

   6) wyboru metod, form pracy i środków dydaktycznych;

   7) proponowania innowacji pedagogicznych, eksperymentu i ich wdrażania po akceptacji przez właściwe organy szkoły i organ nadzoru pedagogicznego;

    8) warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktyczno – wychowawczych;
    9) poszanowania godności osobistej, godności zawodu.
 2. Nauczyciel ma prawo odwoływania się w trudnych sytuacjach szkolnych do bardziej doświadczonego nauczyciela, psychologa, pedagoga i dyrektora szkoły.                                                3. Nauczyciel  ma prawo wezwać na lekcję dyrektora lub jego zastępcę, kiedy uczeń / uczniowie nie respektuje / nie respektują jego poleceń.                                                                                                                                                               4. Nauczyciel ma prawo oczekiwać współpracy ze strony rodziców zarówno w obszarze edukacyjnym jak i wychowawczym.                                                                                                                                                               5. Nauczyciel ma prawo korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88,poz. 553);

6. Nauczyciel ma prawo w uzasadnionych przypadkach losowych oczekiwać pomocy socjalnej zgodnie z zasadami przyznawania świadczeń socjalnych.  

 

 

                                                                        § 29

Obowiązki nauczyciela

 

1. Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki wynikające z art. 100 Kodeksu pracy.

2. Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.

3. Nauczyciel szkoły w szczególności:

   1) realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;

   2) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju;

   3) kieruje się dobrem uczniów oraz daje im dobry przykład życia w szkole i poza szkołą;

   4) odpowiedzialnie włącza się w proces edukacyjny szkoły, w tym realizuje program wychowawczy, program profilaktyki, przestrzega zapisów statutu szkoły i obowiązujących przepisów prawa;

   5) systematycznie i rzetelnie przygotowuje się do prowadzenia przedmiotów i innych  zajęć, realizuje je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
oraz z  zasadami współczesnej dydaktyki i metodyki nauczania;

    6) kształtuje na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia wynikające  ze wzbogacenia wiedzy, umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat   i życie;

   7) rozwija u uczniów wizję świata, ukazuje możliwości, perspektywy i konieczność postępu społecznego;

   8) akcentuje na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne 
i etyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych, wskazuje na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka;

   9) wyrabia umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji;

  10) wdraża działania nowatorskie i innowacyjne;

  11) rzetelnie przygotowuje uczniów do olimpiad przedmiotowych, konkursów, zawodów sportowych;

   12) tworzy dobrą i przyjazną atmosferę pracy;

   13) uwzględnia w procesie edukacyjnym indywidualne możliwości uczniów;

   14) czuwa nad życiem, zdrowiem i bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią, podczas dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych;

   15) kontroluje obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

   16) sprawiedliwe oceniania pracę i zachowanie uczniów;

   17) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępach ucznia oraz jego zachowaniu;

   18) dba o mienie szkoły;

   19) poszerza wiedzę zawodową, doskonali umiejętności wychowawcze i dydaktyczne;

   20) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły wynikające z pracy                                 i charakteru szkoły;

    21) realizuje podstawę programową i odpowiada za efekty kształcenia uzyskiwane przez jego uczniów;

    22) zna podstawę programową na etapie poprzedzającym oraz na etapie następującym po prowadzonym przez niego etapie kształcenia;

    23) systematycznie kontroluje miejsce prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa
i higieny pracy;

    24) uczestniczyć w różnych formach doskonalenia organizowanego przez dyrektora;

    25) aktywne uczestniczy w zebraniach rady pedagogicznej i zebraniach zespołów nauczycielskich, przedmiotowych i zadaniowych;

    26) przestrzega statutu szkoły;

    27) zapoznaje się z aktualnym stanem prawnym w oświacie.

      

 

§ 30

Zespoły nauczycieli

 

1. Nauczyciele wykonują swoje obowiązki pracując w powoływanych zespołach nauczycieli:

   1) zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;

   2) zespół humanistyczny;

   3) zespół matematyczno – przyrodniczy;

   4) zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

   5) zespół do spraw ewaluacji;

   6) zespół wychowawczo – profilaktyczny;

   7) zespół do spraw dyżurów międzylekcyjnych;

   8) zespół promocji szkoły;

   9) zespół doradztwa zawodowego;

   10) zespół nauczycieli języków obcych;

   11) zespół do spraw wolontariatu;

   12) zespół nowelizacji statutu.    

2. Zadania zespołów to w szczególności:   

   1) opiniowanie programów nauczania;

   2) wybór podręczników;

   3) opracowanie kryteriów ocen dla danej grupy przedmiotów;

   4) monitorowanie realizacji podstawy programowej;

   5) analizowanie bieżących postępów i osiągnięć uczniów;

   6) analizowanie wyników sprawdzianów, testów, egzaminów;

   7) analizowanie wyników klasyfikowania i promowania;

   8) dokonywanie zmian w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania;

   9) przygotowywanie i modyfikacja programu profilaktyczno - wychowawczego przy współpracy z pedagogiem szkolnym;

    10)  ustalanie i realizowanie doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do całego zespołu i pojedynczych uczniów;

   11) ocenianie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych;

   12) diagnozowanie i obejmowanie pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów                    z dysfunkcjami;

   13) organizowanie wsparcia materialnego potrzebującym uczniom;

   14) podejmowanie wspólnych inicjatyw: wyjazdy do kina, teatru, wycieczki, dydaktyczne, organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów;

   15) opracowywanie narzędzi, diagnozowanie oraz opracowywanie danych związanych                z ewaluacją;

   16) realizacja wniosków z nadzoru pedagogicznego.

 

 

§ 31

Wychowawca

 

1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas, którymi są wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele zatrudnieni                              w szkole. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

2. Zadaniem wychowawcy klasy jest w szczególności:

   1) tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków;

   2) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka;

   3) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikającej z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu;

   4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, pedagogiem, nauczycielem biblioteki, świetlicy w celu uzgadniania z nimi i koordynowania działań dydaktyczno – wychowawczych;

   5) organizowanie spotkań zbiorowych, indywidualnych i utrzymywanie kontaktu medialnego z rodzicami wychowanków w celu systematycznego  informowania o postępach ich dzieci oraz wskazywania sposobów rozwiązywania trudności w procesie dydaktyczno  –  wychowawczym;

   6)włączania rodziców w życie klasy i szkoły;

   7) wykonywanie czynności administracyjnych, a w szczególności: dokonywanie zapisów               w dzienniku lekcyjnym, arkuszach ocen.

3. W trudnych sytuacjach opiekuńczo – wychowawczych wychowawca współpracuje                           i korzysta z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu szkoły.

4. Dyrektor szkoły może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

   1) z urzędu;

   2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;

   3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału, po szczegółowej analizie sytuacji.

 

 

 

§ 32

                                                                Pedagog

 

 1. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

    1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

    2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

    3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich  do rozpoznanych potrzeb;

   4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci                     i młodzieży;

   5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

   6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

   7) pomaganie rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

   8) wspieranie rodziców, nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

      a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań              i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                                         w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

     b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

   9)  organizowanie i udzielanie pomocy materialnej potrzebującym uczniom;

2. Stałą lub doraźną pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej pedagog organizuje w porozumieniu z wychowawcą oddziału.

3. Pedagog opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, obejmujący także zasady współdziałania szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, zatwierdzany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

4. Pod koniec każdego okresu pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.

5. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 33

Nauczyciel bibliotekarz

 

1. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie.

2. Nauczyciel bibliotekarz w szczególności:

   1) opracowuje organizację biblioteki szkolnej;

   2) gromadzi i opracowuje zbiory;

   3) udostępniania książki i inne źródła informacji;

   4) udostępnia programy multimedialne zgromadzone w bibliotece;

    5) wyrabia i pogłębia nawyk czytania i uczenia się;

    6) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów;

    7) promuje czytelnictwo w różnych formach;

    8) rozwija wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;

    9) sprawuje opiekę nad uczniami;

   10) przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie przy wykorzystaniu zasobów biblioteki;

   11) informuje nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej                            i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach;

   12) prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej;

   13) pełni dyżur podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w celu udostępniania zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom;

   14) realizuje innowacje i podejmuje eksperymenty;

   15) współpracuje z innymi bibliotekami;

   16) odpowiada za stan powierzonych mu zbiorów;

   17) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów poprzez zapewnienie odpowiednich materiałów dydaktycznych;

   18) organizuje oraz włącza się do pomocy nauczycielom w organizowaniu imprez                   i uroczystości szkolnych, rocznic i różnych obchodów świąt;

   19) sporządza plan pracy (śródroczne i roczne) oraz sprawozdanie z pracy biblioteki;

   20) prowadzi statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków;

   21) w miarę możliwości doskonali swój warsztat pracy;

   22) Współpracuje z rodzicami uczniów.

 

§ 34

Nauczyciel świetlicy

 

1.Nauczyciel pracujący w świetlicy w szczególności:

  1) organizuje pracę opiekuńczo-wychowawczą dla uczniów korzystających ze świetlicy;

  2) sprawuje opiekę nad powierzonymi wychowankami;

  3) organizuje uczniom naukę własną;

  4) organizuje formy aktywności kulturalnej, wychowawczo – profilaktycznej i opiekuńczej zgodnie z opracowywanym planem pracy świetlicy.

2. Współpracuje z wychowawcami, pedagogiem, nauczycielami biblioteki, nauczycielami przedmiotów, rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów.

3. Rozwiązuje na bieżąco wszelkie nieporozumienia i konflikty dbając o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów.

4. Włącza się do prac związanych z organizacją szkolnych świąt i uroczystości.  

 

 

§ 35

Katecheta

 

1. Nauczyciel katecheta pracuje w szkole na takich samych zasadach jak nauczyciele innych przedmiotów oraz spełnia dodatkowe warunki:

  1) posiada imienne skierowanie do pracy w szkole wystawione przez biskupa diecezjalnego;

  2) jego kwalifikacje określa porozumienie zawierane między ministrem edukacji narodowej a Konferencją Episkopatu Polski.

2. Nauczyciel katecheta podlega dwóm zwierzchnikom: dyrektorowi szkoły i biskupowi                               w sprawach treści nauczania i wychowania religijnego.

 

 

§ 36

Wicedyrektor

 

1. Wyboru osoby, której powierza się funkcję wicedyrektora, dokonuje dyrektor szkoły.

2.Stanowisko wicedyrektora szkoły może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela, uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku. 

3. Powierzenie obowiązków wicedyrektora najczęściej następuje na czas kadencji dyrektora, chociaż może obejmować krótszy czas. 

4. Wicedyrektor jest bezpośrednim podwładnym dyrektora, który określa jego zakres uprawnień i obowiązków. 

5. Wicedyrektor w szczególności:

  1)  współdziała z dyrektorem szkoły w przygotowaniu arkusza organizacyjnego szkoły, szkolnego zestawu programów nauczania, przydziału czynności nauczycielom, planu szkoleń rady pedagogicznej;

  2) opracowuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, harmonogram imprez szkolnych;

  3) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i monitoruje ciągłość realizacji planów nauczania i wychowania;

  4) organizuje, nadzoruje i analizuje wyniki egzaminów próbnych i zewnętrznych;

  5) organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli;

  6) obserwuje zajęcia lekcyjne i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli , wydaje zalecenia pokontrolne i egzekwuje ich wykonanie;

  7) prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej: dzienników lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych, nauczania indywidualnego, arkuszy ocen, planów dydaktyczno – wychowawczych nauczycieli rozpoczynających pracę, programów wychowawczych                              i profilaktyki, planów pracy biblioteki;

  8) kontroluje dyżury nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych;

  9) koordynuje ewaluację wewnętrzną pracy szkoły;

  10) działa na rzecz współpracy i współdziałania nauczycieli. 

    

 

§ 37

Inni pracownicy

 

1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji na stanowiskach: inspektor do spraw kadr i płac, główny księgowy,  sekretarka.

2. W szkole zatrudnieni są pracownicy obsługi: konserwator, palacz, sprzątaczki.

3. Pracownicy administracji i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkoły.

4. Pracownicy administracji i obsługi mają prawo:

  1) znać swoje przydziały czynności;

  2) zgłaszać do dyrektora szkoły wnioski dotyczące warunków pracy;

  3) zgłaszać dyrektorowi wnioski dotyczące lepszego funkcjonowania szkoły;

  4) otrzymać nagrodę dyrektora szkoły za bardzo dobrą pracę.

 5. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi w szczególności należy:

   1) rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków, przestrzeganie regulaminu pracy                   i ustalonego w szkole porządku;

   2) troska o bezpieczeństwo dzieci przez sprawną organizację pracy, przestrzeganie przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad przeciwpożarowych;
   3) natychmiastowe zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości;
   4) poszanowanie mienia szkolnego;

   5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
   6) przestrzeganie tajemnicy służbowej.

6. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników,                 o których mowa w ust. 1 i ust. 2 określają również zakresy czynności przygotowywane zgodnie z regulaminem pracy.   

 

§ 38

Bezpieczeństwo uczniów

 

1. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

2. Na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli dyżurujących.

3. Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę, podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych  i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.

4. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele dyżurujący zgodnie z harmonogramem dyżurów.

5. Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na hollach, korytarzach, w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni, szkolnych boiskach, przed salą gimnastyczną.

6. Szczególną opieką obejmuje się uczniów klas pierwszych, z którymi w pierwszych dniach września wychowawcy tych klas obowiązkowo przeprowadzają zajęcia zaznajamiające uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej.

7. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają:

   1) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy;

   2) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej udającej się poza teren szkoły, lecz w obrębie miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, co najmniej jeden opiekun na 30 uczniów;

    3) na wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków lokomocji, jeden opiekun na 15 uczniów.

8. Nauczyciele i pozostali pracownicy zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania do dyrektora szkoły zagrożeń, które powstały na ich odcinkach pracy i mogą być niebezpieczne dla uczniów i pracowników. Powstałe zagrożenia należy zabezpieczyć w miarę możliwości.

9. Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora.

10. W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny.

11. Korzystanie z telefonów komórkowych przez uczniów na terenie szkoły, jest uzależnione od decyzji rodziców.

12. Uczniowie mają prawo korzystania z telefonu w sekretariacie szkoły w celu kontaktu                 z rodzicami.

 

§ 39

Zwalnianie uczniów z zajęć

 

1. Z uwagi na bezpieczeństwo w szkole i poza nią opracowano procedurę zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych.

2. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych:

    1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców;

    2) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców
przez ucznia, nauczyciela, innego pracownika szkoły lub pielęgniarkę i odebraniu ucznia przez rodzica lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną.

3.W przypadku nieobecności wychowawcy klasy i nauczyciela przedmiotu uprawniony
do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor.

4. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam zgłosi nauczycielowi taki fakt, nauczyciel powiadamia o tym rodziców ucznia, prosząc                         o pilne zgłoszenie się do szkoły i odebranie dziecka.

5. Ucznia odbiera rodzic najszybciej jak to możliwe.

6. Rodzic pozostawia w sekretariacie szkoły pisemną informację  o odbiorze dziecka.

7. W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia zgłosi się rodzic, którego zachowanie wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, wzywa się policję.

8. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się lekarza.

 

 

Rozdział 6

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

§ 40

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

 

1. Ocenianiu podlegają:

    1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

    2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

   1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

   2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

    1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

o postępach w tym zakresie;

    2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

    3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

    4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

    5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia;

    6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

    7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy

dydaktyczno-wychowawczej.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

   1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

    2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

    3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

    4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

    5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

    6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania.

7. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku

do:

   1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

   2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

   1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających

z realizowanego przez siebie programu nauczania;

   2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

   3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

9. Informacje, o których mowa w ust. 8, nauczyciele i wychowawcy przekazują:

   1) uczniom – na pierwszych zajęciach edukacyjnych i godzinach wychowawczych

po rozpoczęciu roku szkolnego oraz dokumentują to zapisem w dzienniku

lekcyjnym;

   2) rodzicom – na klasowych zebraniach rodziców zorganizowanych przez

wychowawców najpóźniej do 30 września oraz dokumentują to zapisem w dzienniku

lekcyjnym;

   3) rodzicom - w trakcie indywidualnych spotkań;

   4) w formie ustnej lub w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy.

10. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

   1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia;

   2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla

ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach;

   3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej

opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających;

   4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających opracowanym dla ucznia.

11. W przypadku uczniów szczególnie uzdolnionych nauczyciel przedmiotu poszerza zakres

treści nauczania o zagadnienia ponadprogramowe, dostosowując go indywidualnie do

potrzeb, zainteresowań i zdolności uczniów.

12. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

   1) bieżące;

   2) klasyfikacyjne:

      a) śródroczne i roczne,

      b) końcowe.

13. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

14. Dokonując oceny nauczyciel:

   1) wyszczególnia i docenienia dobre elementy pracy ucznia lub jego zachowania;

   2) odnotowuje, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

   3) udziela wskazówek, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę lub element zachowania;

   4) udziela wskazówek, w jakim kierunku uczeń powinien pracować.

15. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę poprzez:

   1) bieżący komentarz ustny;

   2) recenzję pod pracą;

   3) omówienie zasad oceniania prac pisemnych podczas analizy ich wyników;

   4) rozmowę indywidualną z rodzicami w czasie konsultacji, zebrań z rodzicami oraz

indywidualnych rozmów w oparciu o wymagania edukacyjne.

16. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu według następujących zasad:

   1) uczeń – na zajęciach edukacyjnych;

   2) rodzic – na zebraniu klasowym lub indywidualnych spotkaniach z nauczycielem.

17. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia                                     w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

18. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach

wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

19. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych

lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

20. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 18 i 19, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

21. Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen przyjętej w danej klasie.

22. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

23. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

   1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

   2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 41

Organizacja klasyfikacji śródrocznej i rocznej

 

1. Uczeń podlega klasyfikacji:

   1) śródrocznej i rocznej;

   2) końcowej.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się, co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły.

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku:

   1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

   2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

4. Na klasyfikację końcową składają się:

   1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej;

   2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;

   3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.

6. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

   1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

   2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

9. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

11. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie                                o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,                  a w przypadku, gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie                 i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.

12. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.

13. Klasyfikację roczną i śródroczną, przeprowadza się w terminach ustalonych przez dyrektora szkoły, przed rozpoczęciem ferii zimowych lub letnich, rozpoczęcie których określają odrębne przepisy.

14. Nauczyciele poszczególnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz

wychowawcy klas podsumowują, nie później niż na trzy dni, przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, osiągnięcia edukacyjne uczniów, wystawiając oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne oraz oceny zachowania.

15. W klasach I-III szkoły podstawowej oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych mogą być ocenami opisowymi.

16. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej:

   1) oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane w sposób określony w statucie szkoły;

   2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane według skali określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.

 

§ 42

Tryb przekazywania uczniom i rodzicom informacji o przewidywanych postępach                             i trudnościach ucznia w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia

1. Na 14 dni  przed śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele i wychowawca klasy informują o przewidywanych (wszystkich) śródrocznych                 i rocznych ocenach z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie zachowania:

   1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z uczniami                            z wpisem tematu lekcji do dziennika lekcyjnego;

   2)  jego rodziców w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych klas prowadzonych przez wychowawcę klasy z potwierdzeniem obecności  rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych rodziców jeśli rodzice nie uczestniczyli w tym zebraniu;

   3) rodzice nieobecni na zebraniu mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą klasy (w czasie wyznaczonego dyżuru wychowawcy) i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania.

2. W czasie nieobecności nauczyciela wychowawcy, informację pisemną rodzice odbierają                 w sekretariacie szkoły.

3. Jeśli rodzice nie dopełnią w/w obowiązków, szkoła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach                 z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania rodziców.

4. Wysłanie do rodziców dwukrotnie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez rodziców uznaje się za doręczony.

 

 

§ 43

Zasady oceniania zachowania

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.             2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich

rodziców o:

   1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

   2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące

podstawowe obszary:

   1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

   2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

   3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

   4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

   5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

   6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

   7) okazywanie szacunku innym osobom.

4. W klasach I–III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową.

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną

zachowania ustala się według następującej skali:

   1) wzorowe;

   2) bardzo dobre;

   3) dobre;

   4) poprawne;

   5) nieodpowiednie;

   6) naganne.

6. Kryteria wystawiania ocen z zachowania:

  1) wzorowe:

      a) wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia, kierując się dobrem społeczności

szkolnej,

      b) godnie zachowuje się w szkole i poza nią, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie

własne oraz innych osób,

     c) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, nie opuszcza zajęć

bez usprawiedliwienia,

     d) z własnej inicjatywy podejmuje działania zmierzające do udzielania pomocy innym,

     e) inicjuje i wykonuje prace na rzecz klasy, szkoły i najbliższego otoczenia,

     f) w życiu codziennym kieruje się uczciwością, jednocześnie reagując na wszelkie

przejawy zła, swoim postępowaniem nie narusza godności innych osób,

     g) dba o piękno mowy ojczystej, wykazując jednocześnie umiejętność taktownego

uczestnictwa w dyskusji,

     h) nie ulega nałogom, stanowiąc swoim przykładem wzorzec pomagający innym

w rezygnacji z nich,

     i) dba o higienę, estetykę wyglądu (czyste ubranie o odpowiedniej długości, czysta fryzura) oraz estetykę najbliższego otoczenia, stanowiąc

dla innych właściwy wzór do naśladowania,

     j) przejawia troskę o mienie szkoły;

 2) bardzo dobre:

     a) wywiązuje się z obowiązków ucznia w sposób niebudzący większych zastrzeżeń,

     b) nie narusza godności innych osób, wykazując się umiejętnością taktownego

uczestnictwa w dyskusji,

     c) dba o kulturę słowa,

     d) w relacjach z innymi osobami kieruje się uczciwością,

     e) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,

     f) dba o schludny wygląd (czyste ubranie o odpowiedniej długości, czysta fryzura)                       oraz o porządek w najbliższym otoczeniu,

     g) wywiązuje się z zadań powierzonych przez szkołę,

     h) reprezentuje szkołę na zewnątrz, uczestnicząc w różnorodnych formach działań,

takich jak np. konkursy, olimpiady, zawody sportowe oraz inne wynikające ze specyfiki szkoły,

     i) stara się przezwyciężać napotykane trudności w nauce;

  3) dobre:

     a) wywiązuje się z obowiązków szkolnych w sposób zadowalający,

     b) stopień pilności i systematyczności ucznia nie budzi większych zastrzeżeń,

     c) stara się kierować dobrem społeczności szkolnej, dbając o bezpieczeństwo

i zdrowie własne oraz innych osób,

     d) podejmuje, nie zawsze zakończone sukcesem, próby przezwyciężenia trudności

w nauce,

     e) na miarę możliwości psychofizycznych wywiązuje się z powierzonych zadań,

     f) okazuje szacunek innym osobom,

     g) w swoim postępowaniu stara się kierować uczciwością, nie naruszając godności

innych osób,

     h) dba o kulturę słowa;

  4) poprawne:

     a) w sposób poprawny wywiązuje się z obowiązków ucznia,

     b) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbając o jej bezpieczeństwo

i zdrowie,

     c) okazuje szacunek innym osobom, będąc wzorem do naśladowania dla pozostałych

członków społeczności uczniowskiej,

     d) obowiązki szkolne wykonuje w miarę pilnie i systematycznie,

     e) podejmuje próby przezwyciężenia napotykanych trudności w nauce i na miarę

swoich możliwości rozwija zainteresowania i uzdolnienia,

     f) stara się wywiązywać z zadań powierzonych mu przez szkołę i inne organizacje,

     g) bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

     h) stara się postępować uczciwie, nie naruszając godności innych osób oraz

przejawiając troskę o mienie szkoły,

     i) dba o schludny wygląd (czyste ubranie o odpowiedniej długości, czysta fryzura) oraz                     o estetykę otoczenia;

     j) opuszcza i nie usprawiedliwia od 25 do 30 godzin lekcyjnych.

  5) nieodpowiednie:

     a) nieodpowiednio wywiązuje się z obowiązków ucznia, łamiąc zasadę pilności

i systematyczności,

     b) uchybia zasadzie dbałości o kulturę słowa, nie zawsze okazuje szacunek innym

osobom,

     c) nie przejawia postawy wytrwałości i samodzielności w przezwyciężaniu

napotykanych trudności w nauce,

     d) nie przejawia troski o mienie szkoły,

     e) w swoim postępowaniu dopuszcza się zachowań nieuczciwych z jednoczesnym

brakiem woli poprawy,

     f) nie wykazuje inicjatywy na forum klasy i społeczności szkolnej,

     g) ulega nałogom i nie próbuje z nich rezygnować,

     h) nie dba o estetykę otoczenia, nie spełnia wymogu schludnego wyglądu,

     i) przejawia lekceważący stosunek do powierzonych mu zadań przez szkołę i inne

organizacje;

     j) opuszcza i nie usprawiedliwia od 30 do 1/4 godzin przewidzianych do realizacji.

  6) naganne:

    a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, ustawicznie opuszcza zajęcia lekcyjne

bez usprawiedliwienia,

    b) nie usprawiedliwia ponad 1/4 godzin przewidzianych do realizacji,

    c) nagminnie łamie zasady systematyczności i punktualności uczęszczania na zajęcia

edukacyjne,

    d) swoim postępowaniem godzi w dobro społeczności uczniowskiej,

    e) nie dba o kulturę słowa (używa niecenzuralnych słów),

    f) w swoim postępowaniu nie kieruje się uczciwością, nie reaguje na zło i nie

okazuje szacunku innym osobom,

    g) nie zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią,

    h) nie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, klasy i środowiska oraz nie przejawia

chęci uczestniczenia w życiu społeczności uczniowskiej,

    i) nie przejawia troski o mienie szkoły, uczestniczy w działaniach noszących

znamiona wandalizmu,

     j) w rażący sposób nie dba o estetykę najbliższego otoczenia, nie spełnia wymogu

schludnego wyglądu.

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: oceny klasyfikacyjne z zajęć

edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

8. Ustalając ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, uwzględnia się wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia                       o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,                   w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 44

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 

1. Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w szczególności jest:

   1) właściwa postawa wobec koleżanek i kolegów, nauczycieli i innych pracowników;

   2) stopień  respektowania zasad zachowania.

2. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną zachowania,              z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy w terminie 14 dni na spotkaniu                           z rodzicami w szkole, przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie, wniosek),                   w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania z propozycją oceny.

3. Dyrektor szkoły w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację.

może (nie musi) powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu pedagoga, uczniów samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego zespołu.

4. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą (nie muszą) przekonać wychowawcę klasy                      o zmianie proponowanej oceny. Wychowawca może zmienić lub utrzymać proponowaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w w/w zespole.

5. Dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodzica w terminie 2 dni /lub następnego dnia/ od dnia wpłynięcia podania (wniosku) o rozstrzygnięciu w sprawie; rozstrzygnięcie to jest ostateczne.

6. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców znajduje się w dokumentacji szkoły.

 

 

§ 45

Ocenianie bieżące uczniów

 

1. Uczeń otrzymuje oceny za:

   1) prace klasowe sprawdzające wiadomości i umiejętności ucznia z większej partii materiału nauczania;

   2) sprawdziany;

   3) kartkówki;

   4) pracę na lekcji (indywidualną lub grupową);

   5) odpowiedzi ustne;

   6) przygotowanie do lekcji;

   7) prowadzenie zeszytu;

   8) posiadanie potrzebnych przyborów;

   9) prace domowe;

   10) projekty.

2. Terminy prac klasowych i sprawdzianów nauczyciel przedmiotu podaje uczniom do wiadomości z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Kartkówki przeprowadza się bez uprzedniego poinformowania ucznia. Kartkówki nauczyciel sprawdza, ocenia i informuje o wynikach uczniów na najbliższych zajęciach.

4. W ciągu tygodnia uczeń może mieć najwyżej dwie prace klasowe lub dwa sprawdziany.

5. Terminy realizacji prac pisemnych ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniami.

6. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 5, może nastąpić na uzasadnione życzenie uczniów.

7. Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić i ocenić prace klasowe i sprawdziany oraz poinformować o ich wynikach uczniów w ciągu dwóch tygodni.

8. Jeżeli uczeń opuścił z przyczyn losowych pracę klasową, to powinien ją napisać w ciągu tygodnia od dnia przyjścia do szkoły.

9. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub sprawdzianu w ciągu jednego tygodnia od dnia uzyskania informacji o ocenie, w formie uzgodnionej                                  z nauczycielem.

10. Ewentualne braki w wiadomościach i umiejętnościach koryguje nauczyciel przedmiotu                w czasie doraźnych indywidualnych zajęć z uczniami.

11. Prace klasowe, sprawdziany są przechowywane przez nauczycieli przedmiotu przez okres jednego roku i udostępniane rodzicom lub prawnym opiekunom uczniów.

12. Uczeń ma prawo do nieoceniania po dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności (jeden tydzień i dłużej) w okresie do trzech dni po przyjściu do szkoły lub w terminie ustalonym indywidualnie z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.                                                                                                         

13.Każdy uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do zajęć: 2 razy w półroczu z przedmiotu, z którego ma 4 -5 lekcji w tygodniu, 1 raz z przedmiotu, z którego ma 1 - 3 lekcje                                  w tygodniu.  

14. Prawo do nieprzygotowania się do zajęć nie obowiązuje w terminie dwóch tygodni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

 

§ 46

Zasady oceniania bieżącego w klasach wczesnej edukacji

 

1. Oceny bieżące w klasach I – III ustala się w następującej skali:

   1) znakomicie – 6;

   2) bardzo dobrze – 5;

   3) dobrze – 4;

   4) dostatecznie – 3;

   5) z pomocą nauczyciela – 2;

   6) nie wykonał zadania – 1.

2. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować także ocenę:

   1) wyrażaną ustnie;

   2) wyrażaną symbolem graficznym;  

   3) opisową.

3. Ocena klasyfikacyjna w klasach I – III jest oceną opisową.

4. Ocena opisowa spełnia następujące funkcje:

   1) diagnostyczną – daje odpowiedź na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem  wymagań stawianych przez nauczyciela;

   2) informacyjną – przekazuje informacje, co dziecko zdołało opanować, poznać, zrozumieć, udoskonalić;

   3) korekcyjną – odpowiada na pytania, nad czym uczeń musi jeszcze popracować;

   4) motywacyjną – zachęca ucznia do samorozwoju, dalszego wysiłku, dodającą wiary we własne siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu.

5. Śródroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Wpis do dziennika dotyczy tylko wskazań do dalszej pracy. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen.

6. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, w toku comiesięcznych konsultacji, w trakcie zebrań oraz poprzez pisemną ocenę opisową.

7. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII.

 

 

§ 47

Zasady oceniania bieżącego w klasach IV – VIII oraz oddziałach gimnazjalnych

 

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach IV – VIII oraz oddziałach gimnazjalnych ustala się według obowiązującej skali ocen:

   1) stopień celujący – 6;

   2) stopień bardzo dobry – 5;

   3) stopień dobry – 4;

   4) stopień dostateczny – 3;

   5) stopień dopuszczający – 2;

   6) stopień niedostateczny – 1.

2. Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust.1 pkt 1–5.

3. Negatywną oceną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.1 pkt 6.

4. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania:

   1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

      a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

      b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,

      c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych                   i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu gminnym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

   2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

      a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

      b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

   3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

      a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,

      b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

   4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

      a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań (podstawowych) zawartych w podstawie programowej,

      b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

   5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

      a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

      b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

   6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

      a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej

nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

      b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu

trudności.

5. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania % rozwiązanych zadań na ocenę:

   0 – 31%      - niedostateczny

   32 – 51%    - dopuszczający

   52 – 71%    - dostateczny

   72 – 86%    - dobry

   87 – 100%  - bardzo dobry      

   powyżej 100% (rozwiązane zadania dodatkowe) – ocena celująca

6. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

   0 - 19%    - niedostateczny

   20 - 39%  - dopuszczający

   40 - 54%  - dostateczny

   55 - 70%  - dobry

   71 - 89%  - bardzo dobry

   90 - 100% - celujący

7. Przy ocenianiu bieżącym uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym nauczyciel stosuje ocenę opisową.

8. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.

9. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

10. W ostatnim roku nauki przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty przewidziany                               w przepisach odrębnych i egzamin gimnazjalny, przeprowadzany do roku 2019.

11. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego podlegają ewaluacji.

 

 

§ 48

Zasady promowania ucznia

 

1. Uczeń klasy I – III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia                        w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić                                o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

5. Uczeń kończy szkołę podstawową i gimnazjum jeżeli:

   1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;

   2) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum - przystąpił ponadto odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

6. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

 

 

§ 49

Egzamin poprawkowy

 

1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną

ocenę klasyfikacyjną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

4. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

  1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący

Komisji;

  2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

  3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

  1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

  2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

  3) termin egzaminu poprawkowego;

  4) imię i nazwisko ucznia;

  5) zadania egzaminacyjne;

  6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 8, dołącza się, odpowiednio, pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

12. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz                     w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

§ 50

Egzamin klasyfikacyjny

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych,

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, odpowiednio, w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać

egzamin klasyfikacyjny.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin przeprowadzenia

egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie

wyznaczonym przez dyrektora.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

  1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący

Komisji;

  2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest

przeprowadzany ten egzamin.

8. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –

rodzice ucznia.

9. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

  1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

  2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 7;

  3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

  4) imię i nazwisko ucznia;

  5) zadania egzaminacyjne;

  6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen

ucznia.

§ 51

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych             z zajęć edukacyjnych

 

1. Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest:

   1) uzyskiwanie w ciągu roku z prac pisemnych: prac klasowych, sprawdzianów, testów, ocen wyższych od oceny przewidywanej;

   2) systematyczne przygotowywanie się do zajęć (dopuszcza się liczbę ustalonych nieprzygotowań).

2. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną                          z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy w terminie 14 dni na spotkaniu z rodzicami w szkole, przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie, wniosek) w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania z propozycją oceny.

3. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody ucznia lub jego rodziców z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się w części pisemnej i w części ustnej z każdego z przedmiotów, dla których uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną,  w terminie np. 5 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców .

4. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

5. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdego przedmiotu z zajęć obowiązkowych i dodatkowych), który zwiera:

  1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające;

  2) termin tych czynności;

  3) zadania sprawdzające;

  4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ostateczną ocenę;

  5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.

6. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających znajduje się w dokumentacji szkoły.

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych,

zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma

przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 

Rozdział 7

Prawa i obowiązki uczniów

§ 52

Prawa ucznia

 

Uczeń ma prawo do:                                                                                                                                                  1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole i placówce zapewniających ochronę,
poszanowanie jego godności, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami dyskryminacji oraz przemocy fizycznej lub psychicznej;

2) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacja, szkodliwymi treściami oraz innymi przejawami patologii społecznej;

3) korzystania w szkole z zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieki, z uwzględnieniem jego wieku i rozwoju psychofizycznego;

4) odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości szkoły pomocy w przypadku trudności życiowych, materialnych, szkolnych;

5) rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz uzyskania pomocy w planowaniu swojego rozwoju;

6) informacji o wymaganiach edukacyjnych  i sposobach sprawdzania osiągnięć;

7) obiektywnej jawnej i umotywowanej oceny zachowania i za postępy w nauce;

8) odpoczynku w terminach określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, a także podczas przerw między zajęciami;

9) udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę;

10) działania w samorządzie uczniowskim oraz kandydowania do jego organów, a także kandydowania do przedstawicielstwa uczniów w radzie szkoły;

11) ubiegania się o udział w reprezentacji szkoły w imprezach artystycznych i sportowych oraz w innych formach współzawodnictwa uczniów;

12) wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane w przypadku ich naruszenia;

13) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw;

14) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów;

15) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

16) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;

17) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;

18) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;

19) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów;

20) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;

21) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

22) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych);

23) uczestniczenia w imprezach sportowych, zajęciach rozrywkowych, wycieczkach;

24) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;

25) korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;

26) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa terapii pedagogicznej oraz psychologicznej;

27) udziału w organizowanych dla niego imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły;

28) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły.

 

 

 

§ 53

Obowiązki ucznia

 

Uczeń ma obowiązek:

1) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;

2) regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się;

3) usprawiedliwiać każdą nieobecność na zajęciach obowiązkowych;

4) brać czynny udział w życiu szkoły, pracując w organizacjach uczniowskich uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych;

5) godnie reprezentować szkołę;

6) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania;

7) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów oraz ich rodziców;

8) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią;

9) dbać o dobre imię szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne;

10) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny w trakcie zajęć, a także przed ich rozpoczęciem w czasie przerw;

11) nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających;

12) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne;

  13) zdobywać wiedzę i przygotowywać się do zajęć edukacyjnych;

14) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie;

15) przestrzegać zasad kultury osobistej i współżycia społecznego oraz właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;

16) szanować prawa, wolność i godność osobistą oraz poglądy i przekonania innych ludzi;

17) nie stosować agresji fizycznej i słownej oraz żadnej formy przemocy wobec innych;

18) przeciwstawiać się w miarę swoich możliwości przejawom wandalizmu i wulgarności;

19) dbać o wspólne dobro, ład i porządek  w szkole lub placówce;

20) nie podejmować działań zagrażających zdrowiu i życiu własnemu oraz innych osób;

  21) nieść w miarę swoich możliwości pomoc potrzebującym;

  22) przestrzegać zapisów statutu szkoły;

  23) troszczyć się o dobre imię Ojczyzny, dbać  o dobre imię i tradycje szkoły.

 

§ 54

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do złożenia skargi w terminie 3 dni od naruszenia praw ucznia w drodze:

1) ustnej do:

        a) wychowawcy,

        b) pedagoga,

        c) dyrektora szkoły,

  2) pisemnej do:

   a) dyrektora,

   b) rady pedagogicznej,

   c) powołanego w szkole Rzecznika Praw Ucznia.

2. W przypadku pisemnej skargi dyrektor powołuje komisję rozpatrującą zasadność skargi,                    w skład której wchodzą:                  

 1. przedstawiciele stron konfliktu;
 2. mediator niezaangażowany w konflikt;
 3. dyrektor zespołu.

3. Komisja w trakcie postępowania gromadzi dowody, prowadzi rozmowy ze świadkami zdarzenia oraz stronami, których sprawa dotyczy.

4. W ciągu 14 dni rodzic ucznia otrzymuje odpowiedź pisemną od dyrektora szkoły.  

 

 

§ 55

Nagradzanie ucznia

 

1. Uczeń może być nagradzany za:

   1) wysokie wyniki w nauce;

   2) osiągnięcia sportowe lub artystyczne;

   3) wzorowe zachowanie;

   4) odwagę godną naśladowania;

   5) przeciwstawianie się złu;

   6) udzielanie pomocy innym osobom;

   7) za zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego;

    8) sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków;

    9) inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub lokalnej.

2. Uczeń może być nagradzany w formie:

    1) ustnej pochwały lub wyróżnienia udzielonych w obecności społeczności szkolnej;

    2) pisemnej, w szczególności listem gratulacyjnym, dyplomem uznania, adnotacją                      w dokumentacji szkolnej ucznia;

    3) nagrody książkowej, pomocami edukacyjnymi, wyjazdem edukacyjnym;

    4) finansowej - w postaci nagrody pieniężnej.

3. Nagrody mogą być przyznawane przez:

     1) nauczyciela, z wyłączeniem nagród, o których mowa w pkt 3 i 4;

     2) dyrektora – pkt 1-4.

                                                                                                                                                                       

 

§ 56

Tryb odwołania od nagrody statutowej

 

1. Jeżeli rodzic lub uczeń ma zastrzeżenia do przyznanej nagrody, to w terminie 3 dni od jej otrzymania składa do dyrektora szkoły wniosek, podanie, wraz z uzasadnieniem.

2. Dyrektor powołuje zespół, który przyznawał nagrodę, poszerzony o wychowawcę w celu wyjaśnienia zastrzeżeń.

3. Zespół analizuje zastrzeżenia udzielając dyrektorowi odpowiedzi na piśmie w ciągu trzech dni roboczych.

4. Dyrektor w ciągu 14 dni od złożonych zastrzeżeń udziela rodzicom ucznia pisemnej odpowiedzi.  

§ 57

Karanie ucznia

 

1. Uczeń może być ukarany za naruszanie obowiązków ucznia określonych  w statucie szkoły.   2. Uczeń może być karany:

   1) ustnym upomnieniem;

   2) naganą;

   3) zawieszeniem praw do udziału w reprezentacji szkoły na zewnątrz;

   4) wnioskiem do kuratora o przeniesienie do innej szkoły.

3. Kary wymienione w ust. 2 w punktach: 1 i 2 nakłada nauczyciel lub dyrektor szkoły, wymienione w punktach: 3 i 4 nakłada dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego (w punkcie 4 – po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego).

4. Złożenie wniosku do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły może nastąpić w przypadku rażącego naruszania norm i zasad obowiązujących w szkole lub jego demoralizującym wpływie na innych uczniów:

   1) wagary;

   2) spożywanie środków odurzających i narkotyków;

   3) wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy;

   4) celowe niszczenie lub okradanie mienia szkolnego lub prywatnego;

   5) sfałszowanie dokumentacji szkolnej.

5. Nakładając karę należy brać pod uwagę:

   1) rodzaj popełnionego przewinienia;

   2) skutki społeczne przewinienia;

   3) dotychczasowe zachowanie ucznia;

   4) intencje ucznia;

   5) wiek ucznia;

   6) poziom rozwoju psychofizycznego ucznia.

6. Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia określone w statucie, niezależnie od nałożonej kary, może być zobowiązany przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej do:

    1) naprawienia wyrządzonej szkody;

    2) przeproszenia osoby pokrzywdzonej;

    3) wykonania określonej pracy społecznie użytecznej na rzecz klasy, grupy wychowawczej szkoły lub społeczności lokalnej.

7. Kara przeniesienia do innej szkoły może zostać zawieszona przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej na czas nie dłuższy niż 3 miesiące (ewentualnie inny czas).

 

§ 58

Tryb odwołania od kary statutowej

 

Tryb odwołania od kary statutowej:

     1) od upomnienia / nagany wychowawcy wręczonej uczniowi na piśmie, rodzic upomnianego może odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia tego upomnienia / nagany;
     2) dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji w ciągu 3 dni od wpłynięcia odwołania;
     3) odwołanie składa się w sekretariacie szkoły;
     4) decyzja dyrektora w tej kwestii jest ostateczna;

    5) od nagany dyrektora wręczonej uczniowi na piśmie, rodzic upomnianego.                        może odwołać się do rady pedagogicznej szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia uczniowi  nagany;

     6) rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej sprawie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia odwołania;

     7) od decyzji rady pedagogicznej rodzic może się odwołać do rzecznika Praw Ucznia.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe:

§ 59

Ceremoniał szkolny

 

1.Szkoła posiada ceremoniał, który obejmuje:

 1. uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego;
 2. uroczystość pasowania na ucznia;
 3. tekst ślubowania uczniowskiego w brzmieniu: „My uczniowie klas pierwszych ślubujemy uroczyście: być pilnymi w nauce, wzorowymi w zachowaniu, okazywać szacunek:  rodzicom, nauczycielom i rówieśnikom, kochać Ojczyznę i godnie reprezentować naszą szkołę. Ślubujemy!”;
 4. uroczystość zakończenia roku szkolnego;
 5. pożegnanie absolwentów oraz nauczycieli odchodzących na emeryturę;
 6. coroczne obchody świąt wpisanych w tradycję szkoły:

a) Dzień Edukacji Narodowej,

a) Narodowe Święto Niepodległości,

c) Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Konstytucji 3 Maja,

d) Dzień Babci i Dzień Dziadka,

e) Dzień Matki i Dzień Ojca obchodzone w szkole jako „Szkolny Dzień Rodzica”,

f) Dzień Dziecka,

g) Dzień Ziemi w połączeniu z akcją „Sprzątanie Świata”.

  7) kultywowanie zwyczajów związanych z religią, tradycją i kulturą kraju, regionu:

      a) Dzień Papieski,

      b) szkolne jasełka bożonarodzeniowe,

      c) rekolekcje wielkanocne,

      d) witanie wiosny z połączeniu ze szkolnym przeglądem talentów ”Mam Talent”,

e) Dzień Kobiet,

f) Dzień Chłopaka,

      g)Powiatowy Przegląd Grup Tanecznych, Grup Wokalnych i Solistów „KONICZYNKA”.

 

 

§ 60

Pozostałe postanowienia końcowe

 

2. Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

4. Statut szkoły jest dostępny na stronie szkoły, a w papierowej wersji w sekretariacie                            i u dyrektora szkoły.

5. Rada pedagogiczna upoważnia dyrektora do opracowania i opublikowania tekstu ujednoliconego statutu po każdej nowelizacji statutu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Statut SP Mikołajki Pomorskie

Utworzono dnia 30.11.2017, 13:28

Zegar

Polub nas!!!

The BIG BOOK Project

KODER Junior - Szkoła Mistrzów Programowania

 

Fundacja Większe Mniejsze

Imieniny