Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

*** Statut Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pom

Czcionka:

Załącznik
do uchwały nr 8/2023
Rady Pedagogicznej
z dnia
22 marca 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W

MIKOŁAJKACH POMORSKICH

 

 

Mikołajki Pomorskie 2017

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SPIS TREŚCI ……………..……………………………………………………………….1 - 2

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne ………......………………………………………….…4

§ 1. Akty prawne ………………………………………………………………………………4

     § 2. Wykaz postanowień ogólnych ……………………………………………………………5

§ 3. Wykaz pieczęci szkoły…………………………………………………………………….6

 

ROZDZIAŁ 2. Cele i zadania szkoły ………….........................................................................6

§ 4. Szczegółowe cele i zadania szkoły ………………………………………………...……..6

§ 4 a. Sposoby realizacji celów i zadań szkoły……………………………………………….10

§ 5. Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej……………………………14

§ 5 a. Nauczanie indywidualne ………………………………………………………...…….19

ROZDZIAŁ 3. Organy pracy szkoły…………...……………..……………………………...21

§ 6. Organy szkoły ……………………………………………………...……………………21

§ 7. Dyrektor ………………………………………………………………………………....21

§ 8. Rada pedagogiczna……………………...……………………………………………….26

§ 9. Rada rodziców ……………………………………..…………………………………….28

§ 10. Samorząd uczniowski …………………………….……………………………………29

§ 11. Współpraca organów ………………………….………………………………………..30

§ 12. Rozwiązywanie konfliktów……………………………………………………………..31

 

ROZDZIAŁ 4. Organizacja pracy szkoły …………………………………...……...………. 32

§ 13. Podstawy organizacji pracy szkoły …………………………………………………….32

§ 13a. Organizacja wychowania i opieki ……………………………………………………………...35

§ 14. Podział uczniów na grupy ………………………………………………………………………37

§ 15. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego ……………………………37

§ 16. Organizacja współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom ……39

§ 17. Współdziałanie z rodzicami………………………………………………………….....40

§ 18. Prawa rodziców …………………………………………………………………………41

§ 19. Obowiązki  rodziców ……………………………………...……………………………41

§ 20. Baza lokalowa szkoły …………………………………………………………………………..42

§ 21. Biblioteka szkolna ………………………………………………………………………43

§ 22. Świetlica szkolna ……………………………………………………………………….44

§ 23. Gabinet profilaktyki zdrowotnej……………………………………………………...…46

§ 24. Szkolna stołówka ……………………………………………………………………….46

§ 25. Organizacja praktyk nauczycielskich …………………………………………………..46

§ 26. Szkolny Klub Wolontariusza …………………………………………………………...47

§ 27. Organizacja zajęć dodatkowych ………………………………………………………..48

§ 27 a. Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej ……………………….…49

§ 27 b. Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość……..49

 

ROZDZIAŁ 5. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły ……………………………………….55

§ 28  Pedagogiczni i niepedagogiczni pracownicy szkoły…………...……………………….55

§ 28 a. Prawa nauczyciela ……….…………………………………………………………………….55

§ 29. Obowiązki nauczyciela ……………………………………………………………..….56

§ 30. Zespoły nauczycieli ……………………………………………………………….…………….58

§ 31. Wychowawca ……………………………………………………………………………………58

§ 32. Pedagog / Psycholog….……………………………………………...…………………60

§ 32 a. Pedagog specjalny………….. ……………………………………………………….61

§ 32 b. Zadania nauczyciela logopedy ……………………………………………………….62

§ 33. Nauczyciel bibliotekarz …………………………………………………………………………63

§ 34. Nauczyciel świetlicy …………………………………………………………………...64

§ 34 a.  Nauczyciel wspomagający ………………………………………………………………….64

§ 34 b. Nauczyciel terapeuta ………………………………………………………………………...65

§ 34 c. Doradca zawodowy ………………………………………………………………………….66

§ 35. Katecheta ………………………………………………………………………………………..66

§ 36. Wicedyrektor …………………………………………………………………………...……….66

§ 37. Inni pracownicy …………………………………………………………………...…………….67

§ 38. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia uczniów ……………………………. ………………………68

§ 39. Zwalnianie uczniów z zajęć ……………………………….…………………………………….70

§ 39 a. Pomoc materialna oraz inne formy opieki i pomocy uczniom ……………………….71

§ 39 b. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły ……………………………………...72

ROZDZIAŁ 6. Wewnątrzszkolne zasady oceniania …………………………………………73

  § 40. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów………………………………….73

  § 41. Organizacja klasyfikacji śródrocznej i rocznej…………………………………………………77

  § 42. Tryb przekazywania uczniom i rodzicom informacji o przewidywanych postępach                             i trudnościach ucznia w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia………78

  § 43. Zasady oceniania zachowania ………………………………………………………………....79

  § 44. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania …………………………………………………………………………………………….83

  § 45. Ocenianie bieżące uczniów …………………………………………………………………….83

  § 46. Zasady oceniania bieżącego w klasach wczesnej edukacji …………………………………....85

  § 47. Zasady oceniania bieżącego w klasach IV – VIII …………………………….. …………..….85

  § 48. Zasady promowania ucznia ……………………………………………...…………………….87

  § 49. Egzamin poprawkowy …………………………………………………………………………88

  § 50. Egzamin klasyfikacyjny …………………………………………………………………….….89

  § 51. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych                          z zajęć edukacyjnych ………………………………………………………………………………….90

 § 51 a Zasady oceniania uczniów przybywających z zagranicy……………………………………...91

 

ROZDZIAŁ 7. Prawa i obowiązki uczniów ………………………………………………....92 

  § 52. Prawa ucznia ……………………………………………………………………………….….92

  § 53. Obowiązki ucznia ……………………………………………………….……………………..94

  § 54. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia ………………..…………95

  § 55. Nagradzanie ucznia ……………………………………………………………………………96

  § 56. Tryb odwołania od nagrody statutowej ………………………………………………………..96

  § 57. Karanie ucznia …………………………………………………………………………………97

  § 58. Tryb odwołania od kary statutowej ……………………………………………………………98

 

ROZDZIAŁ 8. Postanowienia końcowe ……………………………………………………..98

  § 59. Ceremoniał szkolny ……………………………………………………….…………………...98

  § 60. Pozostałe postanowienia końcowe ……………………………………………………….…….99

 

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

    Akty prawne

Niniejszy statut został opracowany na podstawie:

{C}1. {C}Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

{C}2. {C}Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

{C}3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.).

{C}4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami). 

{C}5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908).

{C}6. {C}ROZPORZĄDZENIE MEN  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół                        i przedszkoli - podpisane 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649)

{C}7.    {C}ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14 lutego w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356).

{C}8.    {C}Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia  2012 r., poz. 977,  ze zm.).

{C}9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 czerwca 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych
 (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 843 ze zm. z dnia 25.08.2017.,poz.1651).

{C}10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 3 sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017., poz. 1534).

{C}11. {C}ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. , poz. 1646).

{C}12. {C}ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U.                      z 2015, poz. 1113 ze zm. 28.08.2017r., poz.1652).

{C}13. {C}ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., 1578).

{C}14. {C}ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 1157 ze zm. z 28.08.2017r. ,poz.1656).

{C}15. {C}ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017, poz. 1616).

{C}16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia  1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.).

{C}17. {C}Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach   (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).

{C}18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r.,poz. 532 ze zm. z 28.08.2017r. ).

{C}19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).

{C}20. Rozporządzenia MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz.U.2020.1539).

 

§ 2

Wykaz postanowień ogólnych

   1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

{C}1)  szkole - należy przez to rozumieć: 8-letnią Szkołę Podstawową z siedzibą
w Mikołajkach Pomorskich przy ulicy Szreibera 10 – 12;

{C}2)  dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej                                     w Mikołajkach Pomorskich;

{C}3)  radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich;

{C}4)  ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku Dz. U. z 2017, poz. 59);

{C}5)  statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej                                              w Mikołajkach Pomorskich;

 uczniach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły podstawowej;

{C}6)     rodzicach - należy przez to rozumieć  także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

{C}7)  wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono oddział w szkole;

{C}8)  nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich;

{C}9)  obsłudze finansowo- księgowej - należy przez to rozumieć księgowość prowadzoną przez pracowników Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich.

   2. Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich zwana dalej Szkołą jest placówką publiczną:

      1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;

{C}2)    {C}przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

{C}3)    {C}zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

{C}4)    {C}realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego;

{C}5)    {C}realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania                        i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

   3. Organem prowadzącym jest Gmina Mikołajki Pomorskie z siedzibą przy                        ul. Dzierzgońskiej 2 w Mikołajkach Pomorskich.

   4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.

   5. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich.

6. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę. W przypadku zagrożenia epidemicznego lub innych zagrożeń zdrowia uczniów i pracowników, Dyrektor szkoły ma prawo dostosowania okresowego organizacji pracy szkoły do wytycznych GIS,MEN w tym wprowadzenia organizacji pracy szkoły w trybie nauczania hybrydowego lub zdalnego.

 

 

§ 3

Wykaz pieczęci szkoły

   1. Szkoła używa pieczęci:

   1) okrągłej – dużej i małej z godłem państwa i napisem w otoku: „Szkoła Podstawowa                       w Mikołajkach Pomorskich”;
   2) podłużnej z napisem: „Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich, ul. Szreibera                 10 - 12, 82 – 433 Mikołajki Pomorskie, REGON 170047231, Tel./fax 55 277 0689,                  55 277 0549;
   3) podłużnej z napisem: „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich;
   4) podłużnej z napisem: „Przewodniczący Rady Rodziców;
   5) okrągłej z napisem: Biblioteka, a w otoku: Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich.

   2. Szkoła używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się                    w dokumentacji szkolnej zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt.
   3. Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione.

 

 

Rozdział 2.

Cele i zadania szkoły

 

 

§ 4

Szczegółowe cele i zadania szkoły

 

   1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczo - profilaktyczny szkoły, obejmujący treści                        i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania                 o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.  

 

2. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele:

      1) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;

      2) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

      3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

     4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego;

      5) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

      6) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka;

      7) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;

      8) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze;

      9) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci realistycznych od fantastycznych;

     10) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;

     11) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;

     12) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;

     13) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu                              w społeczności szkolnej;

     14) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego oraz prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;

     15) kształtuje świadomość ekologiczną;

     16) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

     17) kultywuje tradycje narodowe i regionalne;

     18) rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne;

     19) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty lokalnej;

     20) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego;

     21) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych                          i trudnych celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów;

     22) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

     23) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;

     24) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;

     25) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania                           i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

     26) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób;

     27) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

     28) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki;

     29) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

     30) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

   2a. Szkoła realizuje cele poprzez podejmowanie zadań z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

   3. Szkoła w szczególności realizuje następujące zadania:

{C}1) {C} umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:

a) realizację podstawy programowej,

  b) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć,

        c) pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

        d) realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania,

        e) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych.

  2) umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej                            i religijnej poprzez:

          a) organizowanie i udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych i kościelnych,

          b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych,

          c) organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów,

          d) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty lokalnej,

          e) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,

          f) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych.

     3) sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły                    w szczególności poprzez:

{C}a)  dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy pedagogicznej,                                              b) organizowanie nauczania indywidualnego,

 c) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczanie do szkoły,

 d) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej,

 e) prowadzenie zajęć specjalistycznych.

 4) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:

  a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,

  b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,

  c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania uzależnieniom,

  d) realizację programów profilaktycznych.

 5) wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną opiekę wychowawczą nad każdym uczniem, a w szczególności:

{C}a)     zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł zachowania  w szkole,

{C}b)    {C}nakazuje każdemu nauczycielowi eliminowanie zachowań agresywnych,

{C}c)    {C}gwarantuje diagnozę zespołu uczniów,

{C}d)    {C}zobowiązuje wychowawcę do integrowania zespołu.

{C}6)      {C}zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:

{C}a)    organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły,

{C}b)    przeprowadza przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

{C}c)    za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,

{C}d)    zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo,

{C}e)    gwarantuje opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy,

{C}f)     zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym planem zajęć,

{C}g)    wyznacza nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego harmonogramu dyżurów,

{C}h)   zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych,

{C}i)     {C}zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system monitoringu
w budynku i wokół niego.

     7) sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad uczniami rozpoczynającymi naukę w pierwszej klasie tj.:

        a) wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić  zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa i higieny na terenie szkoły,

     b) zajęcia w otoczeniu szkoły i najbliższej okolicy dotyczące bezpiecznego poruszania się po   drogach.

8) wspiera uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku i słuchu poprzez:

 a) dostosowania metod, form pracy, organizację warunków w oddziale,

 b) organizację warunków w innych pomieszczeniach w szkole, sanitariatach, szatni, itp.,

 9) uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna:

     a) daje możliwość dofinansowania wyjazdu na wycieczkę szkolną,

     b) gwarantuje darmowe obiady w szkolnej stołówce,

     c) wyprawki szkolnej,

     d) stypendium w sytuacjach losowych w porozumieniu z organem prowadzącym.

  10) uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, szkoła zapewnia nauczanie indywidualne;

  11) uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia indywidualny tok lub program nauki;

  12) podejmuje działania wychowawczo - profilaktyczne obejmujące promocję zdrowia,                   profilaktykę, interwencje kryzysowe, korektę zachowań oraz przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy, działania te realizowane są w szczególności poprzez:

      a) rozmowy z pedagogiem,

      b) udział uczniów w programach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia,

      c) udział uczniów w zajęciach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy, demoralizacji, w tym organizowanych przy współudziale specjalistów z zewnątrz,

     d) podejmowanie tej tematyki oraz edukacji prawnej uczniów ukierunkowanej na uświadomienie im instrumentów prawnych możliwych do wykorzystania wobec uczniów zagrożonych demoralizacją i popełniających czyny zabronione na godzinach                                    z wychowawcą,

     e) system procedur dotyczących sprawnego i szybkiego podejmowania działań interwencyjnych, udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń,

     f) współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne,

     g) instalowanie w szkole komputerowego programu chroniącego uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie. 

13) zatrudnia pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa i innych specjalistów realizujących zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

14) organizuje pracę zdalną lub hybrydową w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem               i zwalczaniem epidemii lub pandemii lub wystąpieniem innej sytuacji, która by tego wymagała, zgodnie z wydanymi ustawami i rozporządzeniami;

15) zapewnienia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza możliwość jego spożycia.

 

 

§ 4 a

Sposoby realizacji celów i zadań szkoły

 

 

1. Cele i zadania szkoły realizowane są poprzez:

{C}1)      {C}organizację obowiązkowych zajęć lekcyjnych, dodatkowych i pozalekcyjnych zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego i ramowym planem nauczania;

{C}2)      {C}organizację i realizację zajęć dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów i planu zajęć uczniów;

{C}3)      {C}tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;

{C}4)      {C}zapewnienie możliwości nauki religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie zgodnie z obowiązującymi przepisami MEiN;

{C}5)      {C}opracowanie i realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego;

{C}6)      {C}umożliwienie szczególnie uzdolnionym uczniom realizowania indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauczania, nauki poza szkołą oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

{C}7)      {C}odwoływanie się do ustalonych zasad i reguł w trudnych sytuacjach dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowania działań we współpracy z rodzicami ucznia;

{C}8)      {C}upowszechnianie informacji wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły o normach, zasadach funkcjonowania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji, praw i obowiązków poszczególnych grup społecznych;

{C}9)      {C}tworzenie warunków zapewniających przepływ informacji o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i ich zachowaniu do rodziców oraz przyjętych programach nauczania, wybranych przez nauczycieli podręcznikach lub materiałach edukacyjnych i materiałach ćwiczeniowych i przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę;

{C}10)  {C}dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania oraz wymagań i sposobów oceniania do możliwości psychofizycznych uczniów;

{C}11)  {C}umożliwienie uczniom uczestnictwa w organizacjach funkcjonujących na terenie szkoły, przede wszystkim w samorządzie uczniowskim;

{C}12)  {C}umożliwienie zorganizowania działalności innowacyjnej i eksperymentalnej;

{C}13)  {C}organizowanie nauczania indywidualnego i zajęć dodatkowych z języka polskiego dla uczniów powracających z zagranicy;

{C}14)  {C}utrzymywanie w szkole bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

{C}15)  {C}poznawanie uczniów i ich środowiska rodzinnego, otoczenie opieką uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

{C}16)  {C}organizację dla rodziców zebrań, konsultacji, warsztatów z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem i innymi specjalistami na terenie szkoły;

{C}17)  {C}umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych;

{C}18)  {C}diagnozowanie uczniów pod kątem postępów w nauce i zachowaniu oraz problemów rozwojowych i rodzinnych, w tym organizowanie i przeprowadzanie testów kompetencyjnych na poszczególnych poziomach i sprawdzianu próbnego dla uczniów klas VIII;

{C}19)  {C}upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

{C}20)  {C}propagowanie zasady uczciwości w sporcie, nauce i w czasie wolnym oraz reagowanie na niewłaściwe zachowanie i postawy uczniów w szkole i poza nią;

{C}21)  {C}włączanie uczniów do działań związanych z organizowaniem uroczystości i imprez szkolnych;

{C}22)  {C}podejmowanie działań integrujących szkołę z lokalnym środowiskiem, nawiązywanie kontaktów z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i instytucjami wspomagającymi oświatę.

2. Praca dydaktyczna w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych.

3. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dopuszcza do użytku  dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

4. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz                             z dokonanymi przez siebie modyfikacjami.

5. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego musi być dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony i uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania i możliwości uczniów.

6. Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program obowiązani są uwzględniać poniższe zasady:                                                                                                                                1) program nauczania ogólnego opracowuje się na cały etap edukacyjny;                                               2) zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej;                                                                                                                                            3) uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego;                              4) zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym.7. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

8.  W przypadku nauki zdalnej, nauczyciele dostosowują program nauczania do możliwości jego realizacji przy stosowaniu technologii informatycznych.

 

9. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia                                z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla uczniów                  z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, plany pracy kół zainteresowań zatwierdza Dyrektor szkoły.

 

10. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczo-                          profilaktycznym.                                                                                                                               

 

11. Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez Dyrektora szkoły, i pedagoga szkolnego.                                                                

 

12. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,                                      z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo - Profilaktycznego i przedstawią je rodzicom na zebraniach.

13. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy.

 

14.  Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:                                                         1) realizację przyjętego w Szkole Programu Wychowawczo - Profilaktycznego;                                                                              2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;                                              3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy                                      z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;                                                     4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;               5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 6) prowadzenie profilaktyki uzależnień.

 

15.  Szkoła sprawuje opiekę wychowawczą i pedagogiczną:                                                                               1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:                                                                                 a) obserwacje, rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych;                                     b) organizację uroczystości klasowych, szkolnych i wycieczek integracyjnych;                                                                                                               c) pomoc organizowaną przez pedagoga;                                                                                                         d) udzielanie niezbędnej, doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub  dyrektora szkoły,                                                                                                                                                              e) współpracę z poradnią psychologiczno- pedagogiczną;                                                                                f) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej,                                                                                                                                                            g) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.                                                                                                     2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych                      i losowych.                                                                                                                                                                    3) nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:                                                                                            a) objęcie opieką zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,                                                              b) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości                      i potrzeb ucznia,                                                                                                                                                              c) rozwój zdolności ucznia w ramach kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,                            d) wspieranie ucznia w przygotowaniach do konkursów,                                                                                                  e) indywidualizację procesu nauczania.                                                                                                                    4) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

16.  Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.

17. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

18.  W czasie zajęć szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo poprzez:                                                     1) realizację zadań nauczycieli;                                                                                                                             2) pełnienie dyżurów nauczycieli;                                                                                                                                3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, jak też różnorodność zajęć w każdym dniu;                                                                                          4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach wychowania fizycznego, i na innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;                                                                                    5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;                                                                6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;                                                                7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;                                                                            8) kontrolę obiektów budowlanych należących do Szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów;                                                                                      9) oznaczenie dróg ewakuacyjnych;                                                                                                                           10) ogrodzenie terenu szkoły;                                                                                                                                     11) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek do warunków antropometrycznych uczniów;                            12) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach               i wycieczkach organizowanych przez Szkołę;                                                                                                               13) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

19.  W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek Szkoły objęty jest w miarę możliwości nadzorem kamer .  

20.  Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych                                               i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych, a w przypadku zagrożenia epidemicznego wdraża procedury bezpieczeństwa, zmniejszających ryzyko zakażenia się chorobami zakaźnymi.

21. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny,  zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne,  a w przypadku funkcjonowania szkoły w okresie zagrożenia epidemicznego, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

22. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć określają regulaminy szkolne.

23. Zasady sprawowania opieki w stanie zagrożenia epidemicznego określają odrębne procedury.

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

1 a. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana w formach dostosowanych do możliwości jej sprawowania w formie zdalnej.  Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przekazywana jest rodzicom i uczniom,
a w przypadku zajęć rewalidacyjnych ustalana z rodzicami oraz rejestrowana                                                w opracowanym IPET-cie dla ucznia.

 

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności z:

{C}1)      {C}niepełnosprawności;

{C}2)      {C}niedostosowania społecznego;

{C}3)      {C}zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

{C}4)      {C}zaburzeń zachowania i emocji;

{C}5)      {C}ze szczególnych uzdolnień;

{C}6)      {C}ze specyficznych trudności w uczeniu się;

{C}7)      {C}deficytów kompetencji i zaburzeń komunikacji językowych;

{C}8)      {C}choroby przewlekłej;

{C}9)      {C}sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

{C}10)  {C}niepowodzeń edukacyjnych;

{C}11)  {C}zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

{C}12)  {C}trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy pedagogiczno-psychologicznej udzielanej uczniom.

4. Korzystanie z pomocy pedagogiczno-psychologicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Objęcie ucznia pomocą w szkole wymaga pisemnej zgody jego rodziców.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda i doradcy zawodowi.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

{C}1)      {C}rodzicami uczniów;

{C}2)      {C}poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradniami specjalistycznymi;

{C}3)      {C}placówkami doskonalenia nauczycieli;

{C}4)      {C}innymi szkołami;

{C}5)      {C}organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny dzieci i młodzieży.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

{C}1)      {C}ucznia;

{C}2)      {C}rodziców ucznia;

{C}3)      {C}dyrektora;

{C}4)      {C}nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

{C}5)      {C}poradni;

{C}6)      {C}pielęgniarki szkolnej;

{C}7)      {C}pomocy nauczyciela;

{C}8)      {C}pracownika socjalnego;

{C}9)      {C}asystenta rodziny;

{C}10)  {C}kuratora sądowego;

{C}11)  {C}organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

{C}1)      {C}zajęć rozwijających uzdolnienia;

{C}2)      {C}zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

{C}3)      {C}zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

{C}4)      {C}zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

{C}5)      {C}zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

{C}6)      {C}zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

{C}7)      {C}porad i konsultacji;

{C}8)      {C}warsztatów.

10. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

11. Organizacja zajęć służących udzieleniu pomocy uczniowi w szkole:

{C}1)      {C}zajęcia rozwijające uzdolnienia są prowadzone dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy w grupie nie większej niż 8 osób w czasie 45 minut;

{C}2)      {C}zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych z podstawy programowej kształcenia ogólnego wymaganego dla danego etapu edukacyjnego w grupie nie większej niż 8 osób w czasie 45 minut;

{C}3)      {C}zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są przeznaczone dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w grupie do 5 osób w czasie 45 minut;

{C}4)      {C}zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę w grupie do 4 osób w czasie 45 minut;

{C}5)      {C}zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów w czasie 45 minut;

12. W uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne prowadzone są w czasie krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć.

13. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne, porady, konsultacje, warsztaty oraz szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

14. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

15. Zindywidualizowana ścieżka organizowana jest dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie ze szkolnym oddziałem i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Zindywidualizowana ścieżka:

{C}1)      {C}wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie;

{C}2)      {C}do wniosku o wydanie opinii przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną dołącza się stosowną dokumentację.

16. Nie realizuje się zindywidualizowanej ścieżki dla uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz dla uczniów objętych nauczaniem indywidualnym.

17. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.

18. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści w szkole:

{C}1)      {C}rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów;

{C}2)      {C}określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

{C}3)      {C}rozpoznają przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

{C}4)      {C}podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

{C}5)      współpracują z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań;

{C}6)      {C}świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem w każdym prowadzonym wariancie kształcenia.

19. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą w szkole w szczególności obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

{C}1)      {C}trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;

{C}2)      {C}szczególnych uzdolnień.

20. Diagnozę potrzeb uczniów przeprowadzają wychowawcy klas we współpracy z pedagogiem szkolnym we wrześniu każdego roku szkolnego i obejmuje ona rozpoznanie środowiskowe oraz edukacyjne ucznia.

21. Pedagog szkolny opracowuje zestawienie uczniów ze wskazaniem potrzeb dotyczących różnorodnych form wsparcia i koordynuje organizację pomocy na terenie szkoły.

22. Pedagog szkolny informuje wychowawcę klasy i innych nauczycieli, wychowawców i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

23. W przypadku stwierdzenia przez pedagoga szkoły, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, pedagog planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy i okres, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

24. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustala dyrektor, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

25. Wychowawca klasy i pedagog współpracuje z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami.

26. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb.

27. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie oraz koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, powołanego przez dyrektora szkoły. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w ust. 3.

28. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor szkoły ustala biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

29. Godzina zajęć rewalidacyjnych wynosi 60 min. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, w czasie krótszym niż 60 min., zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.

30. Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w ust. 2, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym przez zespół powołany dla ucznia.

31. W skład zespołu wchodzą:

{C}1)      {C}nauczyciele uczący w danym oddziale;

{C}2)      {C}wychowawca ucznia;

{C}3)      {C}pedagog szkolny;

{C}4)      {C}dyrektor lub wicedyrektor;

{C}5)      {C}inni nauczyciele pełniący funkcje opiekuńcze nad uczniem;

{C}6)      {C}rodzic.

32. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć także:

{C}1)      {C}rodzice ucznia;

{C}2)      {C}na wniosek dyrektora przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

{C}3)      {C}na wniosek rodzica ucznia inne osoby (np. lekarz, psycholog, logopeda, inny specjalista).

33. Dyrektor informuje rodziców ucznia o terminie spotkania zespołu.

34. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu zobowiązują się do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu.

35. Do zadań zespołu należy:

{C}1)      ustalenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia ucznia;

{C}2)      {C}określenie zalecanych form, sposobów i czasu udzielania uczniowi pomocy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz możliwości ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię – także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii oraz na podstawie informacji zawartych w „Karcie indywidualnych potrzeb ucznia”.

36. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb i zwołuje je osoba koordynująca pracę zespołu.

37. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tworzy się „Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny”.

38. Po ukończeniu przez ucznia szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły rodzice ucznia otrzymują oryginał karty. W dokumentacji szkoły pozostaje kopia karty.

39. Zespół opracowuje dla ucznia „Plan działań wspierających”.

40. Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, mogą opracować wspólny plan działań wspierających dla tych uczniów.

41. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół określa działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z instytucjami.

41 a. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, a w przypadku zawieszenia zajęć z powodów epidemicznych                        z uwzględnieniem możliwości ich realizacji w formie zdalnej.

42. Nauczyciele dokonują oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi.

 

§ 5a

Nauczanie indywidualne

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

3. Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć.

4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.

6. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.

7. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, z wyjątkiem przedmiotów, z których uczeń jest zwolniony, zgodnie z odrębnymi przepisami (wychowanie fizyczne, język obcy).

9. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

10. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.

11. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi:

{C}1)      {C}dla uczniów klasy I–III – od 6 do 8 prowadzonych w co najmniej 2 dniach;

{C}2)      {C}dla uczniów klasy IV–VIII – od 8 do 10 prowadzonych w co najmniej 3 dniach.

12. Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców odnotowywane są w dzienniku nauczania indywidualnego.

13. Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły.

14. Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły.

15. Dyrektor szkoły w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę.

16. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu na zasadach określonych w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.

17. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców / opiekunów ucznia i w porozumieniu z organem prowadzącym, umożliwia uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, realizację zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

18. Zajęcia indywidulanego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ nauczyciele prowadzą zgodnie zasadami określonymi w § 27 b.

 

Rozdział 3.

Organy pracy szkoły

§ 6

Organy szkoły

 

1. Organami szkoły są:

    1) dyrektor;

    2) rada pedagogiczna;

    3) rada rodziców;

    4) samorząd uczniowski.

2. Każdy organ szkoły ma możliwość swobodnego działania,  podejmowania decyzji                         w ramach ustawowych kompetencji.

 

 

§ 7

Dyrektor

 

 

1. Dyrektor szkoły w szczególności:

    1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

    2) sprawuje nadzór pedagogiczny, jeśli jest nauczycielem (szkołą może kierować osoba niebędąca nauczycielem, wtedy nie może sprawować nadzoru pedagogicznego);

    3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

    4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

    5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

    6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom                 w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

   7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

   8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

   9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie                           i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

   10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

   11) współpracuje z pielęgniarką i lekarzem sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

   12) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkole;

   13) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;

   14) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą;

   15) opiniuje pracę nauczyciela, w przypadku dokonywania oceny pracy;

   16)  przekazuje w terminie 5 dni od daty wniesienia odwołania od oceny pracy nauczyciela do kuratora oświaty wraz z pisemnym ustosunkowaniem się do zarzutów podnoszonych                     w odwołaniu oraz obowiązującym w szkole Regulaminem oceniania;

   17) opracowuje regulamin oceniania pracy nauczyciela po zaopiniowaniu go przez Radę Pedagogiczną;

   18) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;

   19) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;

   20) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem                             i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;

    21) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe do 10 kwietnia organowi prowadzącemu;

   22) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych;

   23) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

   24)  odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy na terenie, na którym znajduje się szkoła mogą wystąpić zdarzenia, które zagrażają zdrowiu uczniów;

   25) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.

   26) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze                   w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00; 

   27) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,
a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;

   28) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

   29) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

   30) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

1 a. Dyrektor szkoły kierując działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, odpowiada, za zgodą rodziców oraz nieletniego ucznia, za stosowanie środków oddziaływania wychowawczego określonych w przepisach prawa, w przypadku gdy nieletni uczeń wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku                       z realizacją obowiązku szkolnego; zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyklucza jednoczesnego zastosowania kary ujętej statucie.

2. Dyrektor występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, instytucje współpracujące ze szkołą, poradnie specjalistyczne, policję, kuratora, opiekuna rodziny i innych.

 

3. Przypadki, w których dyrektor może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły to w szczególności:

1) uczeń naraża siebie na niebezpieczeństwo, a podejmowane środki zaradcze nie przynoszą efektów;

  2) uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne działania nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa;

  3) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów;

  4) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a zachowanie ucznia wykracza poza ustalone normy społeczne;

  5) wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny, wielokrotnie podejmowane, udokumentowane, nie przynoszą poprawy w obszarze zagrożeń dla zdrowia i życia.

   6) inne występujące przypadki, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów szkoły. 

 

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli                           i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

 

6. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.

 

7. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku programy nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.

 

 8. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych ustala:

{C}1)      {C}zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;

{C}2)      {C}materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

9. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, może:

        1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;

 2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.

 

10. Dyrektor umożliwia współpracę między organami oraz poszukuje rozwiązań w przypadku konfliktów.

 

11. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

12. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

13. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 11, mogą być ustalone:

  1. w dni, w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
  2. w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
  3. w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

14. Dyrektor zawiesza zajęcia grupy, oddziału, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć na czas oznaczony, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego powiatowego inspektora sanitarnego w sytuacji, gdy ze względu na aktualną sytuację epidemiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

15. O zawieszeniu zajęć, o którym mowa w pkt 14, dyrektor zawiadamia organ nadzorujący.

16. Dyrektor szkoły, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada za organizację realizacji zadań szkoły, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

16 a. Dyrektor organizuje zdalne zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni, w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.

16 b. Zdalne zajęcia organizowane są nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć stacjonarnych.

16 c. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ dyrektor informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący szkołę.

   17. Do obowiązków dyrektora w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły należy:

 1) rozpoznanie dostępności uczniów i nauczycieli w zakresie dostępu do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających udział uczniów  w zdalnym nauczaniu;

2) wybór, we współpracy z nauczycielami jednej platformy edukacyjnej, która jest wykorzystywana do prowadzenia zdalnego kształcenia;

3) ustalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych w odniesieniu do wybranej platformy;

4) ustalenie we współpracy z nauczycielami, źródła i materiałów niezbędnych do realizacji zadań;

5) zobowiązuje nauczycieli do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w zdalnej edukacji i w miarę potrzeb we współpracy z radą rodziców                               i nauczycielami dostosowania programu wychowawczo-profilaktycznego;

18. Dyrektor we współpracy z nauczycielami, określa:

{C}1)    dostosowanie programów nauczania do możliwości ich realizacji w zdalnej edukacji,

{C}2)    oraz we współpracy z radą rodziców dostosowanie programu wychowawczo-profilaktycznego,

{C}3)   tygodniowy rozkład zajęć oraz zakres treści nauczania na zajęciach wynikających z ramowego planu nauczania oraz zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych,

{C}4)     sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych,

{C}5)   {C}sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

18 a. Dyrektor odpowiada za zapewnienie, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez okres powyżej 30 dni każdemu uczniowi                      i rodzicom możliwości indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie uczniom i rodzicom informację o formie i terminach tych konsultacji.

18 b. Dyrektor odpowiada za informowanie rodziców, uczniów i nauczycieli o sposobie                    i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

19. Dyrektor ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminów.             

20. Dyrektor przekazuje rodzicom, uczniom i nauczycielom wyczerpujące informacje                  o organizacji zajęć w okresie czasowego zawieszenia działalności szkoły.

21. Dyrektor koordynuje współpracę pomiędzy nauczycielami, a rodzicami i uczniami                 w celu prowadzenia efektywnego procesu dydaktycznego i wspierania uczniów.

22. Jeśli dyrektor organizuje stołówkę szkolną, to określa warunki korzystania z wyżywienia,               a w przypadku zagrożenia epidemicznego ustala zasady jej funkcjonowania zgodnie                    z wytycznymi GIS.

 

23. Dyrektor opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do otrzymania pomocy materialnej na zakup podręczników oraz użyczenia sprzętu komputerowego, niezbędnego do aktywnego uczestnictwa ucznia w zdalnym nauczaniu. 

 

 

 

§ 8

Rada pedagogiczna

 

{C}1.  {C}Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane w formie posiedzenia stacjonarnego w szkole lub w formie zdalnej przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku                      z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 

7.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

     1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

     2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

     3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych;

     4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

     5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym   sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

     1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz               w zależności od potrzeb ustala wraz z dyrektorem potrzebę czasowej modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć oraz zakresu treści nauczania wynikających z ramowych planów nauczania w przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

     2) projekt planu finansowego szkoły;

     3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

     4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć                  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

     5) szkolny zestaw programów nauczania;

      6) planowane do wdrożenia na terenie szkoły programy, przedsięwzięcia i projekty zewnętrzne mające istotny wpływ na poprawę jakości pracy szkoły;

{C}7)      {C}plany pracy działalności innowacyjnej i eksperymentalnej;

{C}8)      {C}inne, istotne dla działalności szkoły propozycje dotyczące procesu nauczania i wychowania;

{C}9)      {C}zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danego rocznika przez co najmniej cykl edukacyjny i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;

{C}10)  w ramach kompetencji opiniujących rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

{C}11)  regulamin oceniania pracy nauczycieli;

{C}12)  {C}kandydatów na stanowisko wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze.

{C}13)  wniosek na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

{C}14)  pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

{C}15)  {C}wniosek o nagrodę wójta gminy lub kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;

{C}16)  {C}dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych.

 

9. Zespół nauczycieli wchodzących w skład rady pedagogicznej przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie pedagogicznej szkoły.

 

10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

 

11. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, przy czym przez obecność w posiedzeniu zdalnym rady pedagogicznej należy rozumieć udział w wideokonferencji. 

 

12. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 

13. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

14. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub placówce lub w sprawach związanych                       z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.

 

15. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad.

 

16. Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie szkoły na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania, a w przypadku, gdy posiedzenie Rady Pedagogicznej prowadzone jest zdalnie, umieszcza się go w e-dzienniku - potwierdza zapoznanie się z protokołem Rady Pedagogicznej.

 

17. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż w terminie 3 dni od wyłożenia protokołu lub jego umieszczenia w zakładce, jak w ust. 20. W przypadku posiedzenia stacjonarnego Rady Pedagogicznej poprawki i uzupełnienia wnosi się na piśmie składanym w sekretariacie szkoły, zaś w przypadku posiedzenia zdalnego, przesyła się je w formie pliku pdf na adres wskazany przez dyrektora szkoły. 

 

 

 

§ 9

Rada rodziców

 

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

 

2. Rada rodziców to zespół składający się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

   1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

    2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady.

 

4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

5. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

   1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły;

   1 a) ustalanie potrzeby modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego – wraz                    z dyrektorem i radą pedagogiczną - w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z powodu zagrożeń wskazanych w przepisach oświatowych;

   2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia;
   3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

   4) opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
   5) opiniowanie planowanych do wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych;
   6) opiniowanie planowanych do wdrożenia na terenie szkoły programów, przedsięwzięć i projektów zewnętrznych mających istotny wpływ na poprawę jakości pracy szkoły;
   7) opiniowanie pracy nauczycieli w związku z procedurą awansu zawodowego;

   8) opiniowanie pracy nauczyciela do oceny pracy; rada rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy; nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

   9) podejmowanie działań na rzecz poprawy bazy szkoły;

   10) delegowanie przedstawiciela rady rodziców do składu komisji konkursowych na stanowisko dyrektora szkoły;

   11) występowanie do dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela.

 

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców gromadzi fundusze                    z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

7. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

 

8. Fundusze gromadzone przez radę rodziców są przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców.

 

9. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

 

 

 

§ 10

Samorząd uczniowski

 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu                          z dyrektorem;

 

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, a jeśli takiej rady nie wyłoni, to podejmuje współpracę ze Szkolnym Klubem Wolontariatu.

 

8. Samorząd uczniowski współpracuje z samorządami klasowymi, radą pedagogiczną, dyrekcją szkoły i radą rodziców.

 

9. Samorząd uczniowski pracuje zgodnie z przygotowanym przez siebie i zaakceptowanym przez samorządy klasowe planem pracy. Plan pracy obejmuje zadania stałe, całoroczne i okazjonalne oraz imprezy szkolne i klasowe.

 

10. Głównym zadaniem samorządu jest uaktywnienie społeczności szkolnej, wyzwalanie inicjatywy, wspomaganie rozwoju właściwych postaw i zachowań takich, jak: współdziałanie, odpowiedzialność, koleżeńskość.

 

 

§ 11

Współpraca organów

 

1. Organy szkoły współpracują ze sobą w celu prawidłowego wykonywania posiadanych kompetencji i tworzenia odpowiednich warunków do właściwego funkcjonowania szkoły.              W tym celu zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły                                            o podejmowanych i planowanych działaniach przez:

   1) zarządzenie wewnętrzne dyrektora szkoły;

   2) ogłoszenia wywieszane na tablicach ogłoszeń i umieszczane na stronach szkoły;

   3) zebrania rady pedagogicznej, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas                       i dyrektorem;

   4) apele szkolne.

 

2. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

 

3. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom zespołu poprzez swoje reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski.

4. Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

 

5. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

 

6. Wszystkie organy zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

 

6 a. W sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu zagrożenia epidemicznego korespondencja pomiędzy organami prowadzona jest drogą elektroniczną bądź w formie wideokonferencji.

7. Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor szkoły, który:

   1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji                w granicach swoich kompetencji;

   2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;

   3 )zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych             i podejmowanych działaniach i decyzjach;

   4) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.

 

 

 

 

§ 12

Rozwiązywanie konfliktów

 

1. W przypadku zaistnienia sporów ustala się następujący tryb ich rozstrzygania:
    1) w relacji uczeń - uczeń: wychowawca , samorząd uczniowski, pedagog szkolny, rzecznik praw ucznia;
    2) w relacji uczeń - nauczyciel: wychowawca, pedagog szkolny;
    3) w relacji rodzic - nauczyciel: wychowawca, pedagog szkolny.

 

2. W przypadku niemożności rozwiązania sporu lub odwołania się od sposobu rozpatrzenia skargi każda z zainteresowanych stron może zgłosić sprawę, ustnie lub pisemnie, dyrektorowi szkoły.

 

3. Dyrektor prowadzi postępowanie wyjaśniające z zastrzeżeniem, że jeżeli stroną w sporze jest dyrektor, postępowanie wyjaśniające prowadzi wicedyrektor; postępowanie wyjaśniające może być prowadzone we współpracy z władzami oświatowymi.

4. Dyrektor zapoznaje się ze sprawą, analizuje fakty, okoliczności, ewentualnie dokumentację, przeprowadza rozmowy z zainteresowanymi stronami.

 

5. Dyrektor prowadzi postępowanie wyjaśniające nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia sprawy, z zastrzeżeniem, że do terminu tego nie wlicza się czasu oczekiwania na niezbędne dla postępowania decyzje /opinie niezależnych instytucji zewnętrznych.

6. W celu rozwiązania sporu dyrektor może powołać w ciągu 5 dni od zgłoszenia sprawy zespół mediacyjny.
7. W skład zespołu mogą wchodzić w zależności od przedmiotu sprawy: wicedyrektor, przedstawiciele rady pedagogicznej lub rady rodziców.

 

        8. Zespół mediacyjny powinien liczyć co najmniej 3 osoby.


9. Zespół zbiera się nie później niż w ciągu 5 dni od daty jego powołania.


10. O sposobie załatwienia sprawy dyrektor informuje osobę zgłaszającą na piśmie                         za potwierdzeniem odbioru.

 

  11. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od rodzaju sprawy.

 

12. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły, a innymi organami szkoły rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący zespół albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 

 

Rozdział 4.

Organizacja pracy szkoły

 

 

§ 13

Podstawy organizacji pracy szkoły

 

1. Szkoła Podstawowa jest ośmioletnią obowiązkową szkołą publiczną.

 

1a. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu  pierwszego września.

 

2. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa osiem lat i obejmuje:

   1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I – III;

   2) drugi etap edukacyjny – klasy IV – VIII.

 

2 a. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki, niezależnie od formy funkcjonowania szkoły.

 

3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy liczący do 25 uczniów.

 

4. W przypadku przyjęcia z urzędu , w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do klas I-III ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną                   w ust. 3.

 

4 a. Dyrektor może odstąpić od podziału klasy zwiększając liczbę uczniów na wniosek rady oddziałowej i za zgodą organu prowadzącego, jednak może być ona zwiększona nie więcej niż                o 2 uczniów.

 

5. Podstawową formą pracy szkoły są obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym i w grupach zgodnie z organizacją obowiązującą w danym roku szkolnym.

 

6. Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym.

 

7. Godzina lekcyjna trwa 45 min. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

 

8. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach edukacji wczesnoszkolnej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia , zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć.

 

9.Nauczanie religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Lekcja trwa 45 minut.

 

10. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 i 15 minut.

 

10 a. Długość przerw może ulegać zmianie na wniosek uczniów, Rady Rodziców i po zaopiniowaniu przez pozostałe organa szkoły.

 

10 b. W sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego w celu zmniejszenia zagrożenia zakażenia chorobą zakaźną oraz zapewnienia bezpiecznych warunków ich odbywania,  długość przerw międzylekcyjnych określa dyrektor szkoły.

 

10 c. Jeżeli zajęcia  prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to czas trwania zajęć wynosi 45 minut, a w uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.

11. W szkole organizowane są zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

   1) rozwijające uzdolnienia;

   2) dydaktyczno-wyrównawcze;                                            

   3) specjalistyczne, dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

   4) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

   5)  rewalidacyjne.

 

12. W szkole są organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w formie proponowanej przez nauczycieli, w wymiarze ustalonym przez dyrektora. Zajęcia te odbywają się po lub przed zajęciami obowiązkowymi.

 

13. Rodzaj i sposób organizacji zajęć pozalekcyjnych zatwierdza dyrektor szkoły.         

 

14. Zajęcia edukacyjne mogą odbywać się poza szkołą.

 

15. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły, a zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe i przekazywany, w terminie wskazanym                                     w rozporządzeniu, organowi prowadzącemu szkołę.

15 a. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu zagrożenia epidemicznego, dyrektor szkoły ustala tryb pracy szkoły i przekazuje informacje uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 

16. Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie zgodnym z rozporządzeniem.

 

17. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

18. Na podstawie zatwierdzonego arkuszu organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

19. Tygodniowy rozkład zajęć poszczególnych klas uwzględnia podstawowe wymogi zdrowia i higieny, możliwości percepcyjne uczniów, specyfikę poszczególnych przedmiotów.

 

20. Dla uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organizuje się w szkole dodatkową bezpłatną naukę języka polskiego, w formie dodatkowych lekcji języka polskiego.

 

21. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów.

 

22. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

{C}1)    {C}temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;

{C}2)    {C}wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne;

{C}3)    {C}temperatura w pomieszczeniach lekcyjnych nie przekracza 18°C;

{C}4)    występuje przekroczenie w powietrzu dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych stanowiących zagrożenie.

23. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

24. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku  z zagrożeniem epidemiologicznym sposób dokumentowania realizacji statutowych zadań prowadzony jest na zasadach określonych przez dyrektora.

 

 

 

§ 13 a

Organizacja wychowania i opieki

1. Z początkiem roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza Program Wychowawczo – Profilaktyczny na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb w zakresie wychowania.

 

2. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez Dyrektora oraz pozostałych pracowników Szkoły.

 

3. Program Wychowawczo -  Profilaktyczny jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia                    w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

 

4. Podstawą sukcesu w realizacji działań wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

5. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:

1) pracy nad sobą;

2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;

3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, patriotyzm, pracowitość, kreatywność, umiejętność współpracy, poszanowanie godności innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;

4) rozwoju samorządności;

5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska, kraju;

 6) budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;

7)współtworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne, jednoznaczne reguły akceptowane  i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

 

6. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły.

 

7. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń:

1) zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;

2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych;

3) prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie;

4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, polakiem i europejczykiem;

 5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;

6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,

7) zna, rozumie i realizuje w życiu:

a) zasady kultury bycia,

b) zasady skutecznego komunikowania się,

 c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,

d) akceptowany społecznie system wartości ,

8) chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń,

9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;

10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

8. W oparciu o Program Wychowawczo – Profilaktyczny zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny. Program wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;

2) przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;

3) wdrażanie uczniów do pracy nad samorozwojem;

4) pomoc w tworzeniu systemu wartości;

5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:

a) adaptacja,

b) integracja,

c) przydział ról w klasie,

d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,

e) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,

f) strona internetowa itp.

6) budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:

 a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, sportowe,

b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,

c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji rodziców i uczniów,

d) wspólne narady wychowawcze,

e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,

 f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska,

 g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy.

7) strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne.

 8) promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną zdrowia;

9) preorientacja zawodowa;

10) zagadnienia kształtujące postawy prozdrowotne uczniów oraz ugruntowujące wiedzę na temat ochrony klimatu, a także zagadnienia wskazujące korzyści ze znajomości prawa w codziennym życiu, gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, w tym oszczędzania.

 

 

§ 14

Podział uczniów na grupy

 

1. Podziału na grupy dokonuje się:

  1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni

komputerowej;

  2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy uwzględnia się  stopień zaawansowania znajomości języka obcego;

  3) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone                   w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów.

 

2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24, 26 lub 30 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

3. W klasach IV – VIII szkoły podstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

4. W klasach I–III nie obowiązuje podział na grupy.

 

 

 

 

§ 15

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

{C}              1. Doradztwo zawodowe prowadzone w szkole polega na realizacji działań w celu wspierania dzieci i uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, które prowadzą do podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych przez uczniów.

{C}              2. Doradztwo zawodowe w Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich jest realizowane              w poniższych formach:

1) orientacji zawodowej w klasach I-VI szkoły podstawowej;

2) doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej.

 

3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego jest skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

 

4. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy                                   i w złagodzeniu startu zawodowego.

 

5. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania problemów edukacyjno- zawodowych.

 

6.  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie  systematycznego  diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

1) sieci szkół ponadpodstawowych;

2) rynku pracy;

3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach;

4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;

5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

 

7. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania:

 1) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom;

 2) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery;

 3) koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły;

     4) tworzenia multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu;

 5) organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy w celu promowania dobrych wzorców;

     6) organizowania spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców;

    7) stworzenia wspólnie z nauczycielami szkolnego serwisu internetowego poświęconego zagadnieniom planowania kariery i pracy zawodowej;

   8) przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych warunków, bezrobocia;

     9) wspierania rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo- informacyjnych;

  10) współpracy z instytucjami wspierającymi:

      a) kuratorium oświaty,

      b) urzędem pracy,

   c) centrum informacji i planowania kariery zawodowej,

   d) poradnią psychologiczno-zawodową.

 

8. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je: doradca zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, pedagog, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

9. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:

   1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w klasach siódmych i ósmych;

   2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;

   3) spotkań z rodzicami;

   4) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym;

   5) udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół ponadpodstawowych;

   6) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

 

10. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego:

{C}1)      {C}są realizowane na podstawie programu nauczania dopuszczonego przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

{C}2)      {C}czas trwania tych zajęć – 45 minut.

 

 

§ 16

 

Organizacja współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom

 

1. W celu realizacji podstawowych funkcji i zadań szkoła, dla zapewnienia prawidłowego rozwoju uczniów, współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Sztumie oraz innymi organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom                           i rodzicom w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.


2. Szkoła organizuje współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom, rodzicom                              w oparciu o indywidualne ustalenia i oczekiwania osób wymagających pomocy.


3. Działania mediacyjne prowadzą nauczyciele, którzy w toku podejmowanych działań zdiagnozowali konieczność udzielenia wsparcia lub inni nauczyciele, do których uczeń lub rodzic zwrócił się o pomoc.

4. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współudziale poradni:

{C}1)      {C}na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów:
a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,
b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia,

{C}2)      {C}wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych;

{C}3)      {C}indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją;

{C}4)      {C}na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne – w miarę posiadanych środków finansowych;

{C}5)      {C}nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych organizowanych na terenie poradni.

5. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych korzystając z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

{C}1)      {C}zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci;

{C}2)      {C}zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin;

{C}3)      {C}sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych;

{C}4)      {C}informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze.

6. Szkoła współpracuje z innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły, a w szczególności:

{C}1)      {C}Sądem Rodzinnym poprzez kontakty z kuratorami sądowymi, wnioskowanie w sprawach rodzinnych, wnioskowanie o zbadanie sytuacji rodzinnej ucznia;

{C}2)      {C}Policją (inspektorem ds. nieletnich) poprzez zapraszanie funkcjonariuszy do szkoły celem przeprowadzenia pogadanek społeczno-prawnych;

{C}3)      {C}Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej poprzez wnioskowanie o pomoc materialną, dożywianie lub wypoczynek zorganizowany;

{C}4)      {C}innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.

 

 

 

§ 17

Współdziałanie z rodzicami

 

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki, a współpraca ta opiera się na:

{C}1)      {C}znajomości i akceptacji przez rodziców zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i profilaktycznych w szkole oraz znajomości systemu zasad oceniania, promowania i klasyfikowania;

{C}2)      {C}współdziałaniu z nauczycielami wychowawcami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły;

{C}3)      {C}uzyskiwaniu rzetelnej informacji na temat postępów ucznia w nauce oraz przyczyn ewentualnych trudności;

{C}4)      {C}wyrażaniu przez rodziców i przekazywaniu dyrekcji własnego zdania i uwag odnoszących się do pracy szkoły;

{C}5)      {C}współdziałaniu w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku zarówno rodziny, jak i szkoły oraz budowaniu wzajemnego zaufania.

2. Formami współdziałania szkoły z rodzicami są:

{C}1)      {C}zebrania rady rodziców z dyrektorem szkoły;

{C}2)      {C}zebrania rodziców danego oddziału z wychowawcą;

{C}3)      {C}konsultacje indywidualne z wychowawcą, nauczycielami uczącymi w danej klasie, dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym i psychologiem;

{C}4)      {C}kontakty telefoniczne z wychowawcą danego oddziału;

{C}5)      {C}kontakty za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

3. Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych, powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w innym terminie.

4. Szkoła może organizować dla rodziców spotkania o charakterze szkoleniowym poruszające zagadnienia zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły prowadzone przez pedagoga, psychologa i z udziałem wykwalifikowanych pracowników właściwych instytucji współpracujących ze szkołą zgodnie z potrzebami wychowanków.

5. Rodzice mogą podejmować różnorodne formy współpracy ze szkołą.

6. Szkoła wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.

 

 

 

§ 18

Prawa rodziców

 

1. Rodzice  mają prawo:

    1) wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkole;

    2) do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczynach trudności  w nauce i sposobach ich pokonywania;

     3) do ubiegania się o nauczanie indywidualne ich dziecka;

     4) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu  i nadzorującemu szkoły opinii na temat pracy szkoły;

     5) do indywidualnych spotkań z wychowawcami, nauczycielami i dyrektorem szkoły;

     6) do kontaktu telefonicznego, mailowego i za pomocą dziennika elektronicznego                       z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, dyrektorem;

     7) do decydowania o udziale dzieci w kołach zainteresowań, zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę;

     8) współdecydowania o realizacji zadań szkoły poprzez działalność  w radzie rodziców;

     9) inicjowania działań i podejmowania przedsięwzięć mających na celu wzbogacanie oferty szkoły i podnoszenie jakości pracy szkoły;

{C}10) {C} do znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale klasy i szkole;

{C}11) {C}do znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

{C}12) {C}do uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

 

2. Rodzice nie mogą:

{C}1)      {C}zakłócać przebiegu lekcji, na indywidualne rozmowy powinni umawiać się z nauczycielem po zajęciach lekcyjnych;

{C}2)      {C}prowadzić rozmów wyjaśniających z innymi uczniami bez zgody ich rodziców.

 

 

 

§ 19

Obowiązki  rodziców

 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani w szczególności do:

  1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

    2) poświęcania swojego czasu i uwagi, swoim dzieciom i ich nauczycielom tak, aby   wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;

    3) zapewnienia dziecku regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

  4) zapewnienia dziecku warunków do przygotowania się do zajęć szkolnych, zaopatrzenia dziecka w niezbędne materiały i pomoce;

  5) interesowania się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami;

  6) współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych      i opiekuńczych dziecka;

     7) włączania się w życie szkoły i stanowienia istotnej części społeczności lokalnej;

   8) czynnego uczestnictwa w różnych formach pedagogizacji rodziców, prelekcjach, warsztatach, pogadankach, konsultacjach, w spotkaniach ogólnych i indywidualnych;

   9) pomocy w organizacji i przeprowadzaniu imprez klasowych, szkolnych                                 i pozaszkolnych;

  10) ścisłej współpracy z wychowawcą klasy w realizacji zadań wynikających z programu  wychowawczo – profilaktycznego;

  11) wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa własnego                     i innych;

  12) zgłaszania się do szkoły na zaproszenie wychowawcy lub innych nauczycieli                        w możliwie szybkim czasie;

  13) wdrażania dziecka do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania mienia szkolnego i prywatnego;

  14) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy lub nauczyciela na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia lub życia;

  15) wszechstronnego rozwijania zainteresowań swojego dziecka, dbania o jego zdrowie fizyczne i psychiczne;

  16) promowania zdrowego stylu życia.

 

2. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice  mają obowiązek kontaktu najpierw z zainteresowanym nauczycielem, w przypadkach wymagających mediacji – w pierwszej kolejności z wychowawcą klasy, a  następnie                         z dyrektorem szkoły.

 

3. Rodzice przybywają do szkoły w przypadku wezwania przez nauczyciela przedmiotu, wychowawcę, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły.

 

4. Rodzice dbają o właściwy ubiór i higienę osobistą swojego dziecka.

 

5. Rodzice pokrywają szkody umyślnie spowodowane przez dziecko.

 

 

 

 

§ 20

Baza lokalowa szkoły

 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

   1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

   2) biblioteki;

   3) świetlicy;

   4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej;

   5) zespołu obiektów sportowych;  

   6) pomieszczeń sanitarno – higienicznych, szatni, szafek;

   7) pracowni komputerowej z dostępem do internetu;

   8) gabinetu pedagoga;

   9) sali zajęć indywidualnych i logopedycznych;

   10) pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych.

                                                                 

2. Szkoła dba o właściwy stan techniczny obiektów i urządzeń z których korzystają uczniowie.

 

 

 

 

§ 21

Biblioteka szkolna

 

{C}1. {C}Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb                  i zainteresowań uczniów, celów edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 

2. Biblioteka w szczególności:

1) służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji i rodziców;

2) prowadzi działalność wspomagającą w procesie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej;

3) umożliwia prowadzenie pracy twórczej;

4) rozwija kompetencje czytelnicze uczniów;

5) stwarza warunki do rozwoju umysłowego i kulturalnego czytelników;

    6) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną uczniów,  podtrzymującą tożsamość narodową.

{C}3. {C}Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice zachowujący obowiązujące procedury wdrażane na czas zagrożenia epidemicznego.

 

{C}4. {C}Godziny  pracy biblioteki są corocznie ustalane przez dyrektora szkoły w porozumieniu                   z nauczycielem bibliotekarzem i dostosowane do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwiał uczniom i nauczycielom dostęp do zbiorów bibliotecznych podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

{C}5. {C}Biblioteka działa zgodnie z regulaminem działalności biblioteki szkolnej.

 

{C}6. {C}Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) oraz  materiały audiowizualne.

 

{C}7. {C}Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.

 

{C}8. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami:

{C}1)    z biblioteki może korzystać każdy uczeń, jego rodzice, pracownicy szkoły;

{C}2)    biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca;

{C}3)    czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko;

{C}4)    za zniszczoną lub zgubioną, wypożyczoną książkę użytkownik powinien odkupić taką samą lub o zbliżonej tematyce, po uzgodnieniu z nauczycielem biblioteki;

{C}5)    biblioteka udziela rodzicom informacji o czytelnictwie uczniów, służy pomocą                          w doborze literatury dotyczącej problemów wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych;

{C}6)    biblioteka szkolna umożliwia wymianę materiałów informacyjnych między bibliotekami;

{C}7)    biblioteka informuje o zbiorach i zachęca do korzystania z zasobów bibliotek publicznych znajdujących się w okolicy szkoły;

{C}8)    nauczyciel biblioteki poprzez promocję i organizację wyjazdów do bibliotek naukowych zachęca uczniów do korzystania z zasobów innych bibliotek.

 

9.Biblioteka gromadzi, przechowuje i udostępnia zbiory biblioteczne (książki, czasopisma, płyty i kasety) w tym podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

10.Podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, są udostępniane nieodpłatnie, a materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom bez obowiązku zwrotu.

 

 11.W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji.

 

12. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:

{C}1)      uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

{C}2)      w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej jednostce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty.

 

13. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa regulamin, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

 

 

 

 

§ 22

Świetlica szkolna

 

1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe głównie dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
   1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
   2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki                     w szkole.


2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne.                                              

3. Świetlica realizuje zadania w zakresie:

    1) opieki nad uczniami;

    2)  pomocy w nauce, odrabiania lekcji, samorozwoju, przyzwyczajania do samodzielnej pracy umysłowej;

    3) organizowania gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,                                     w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

    4) ujawniania i rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień oraz organizowania zajęć              w tym zakresie;

    5) stwarzania warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowania kulturalnej rozrywki oraz kształtowania nawyków kultury życia codziennego;

    6) upowszechniania zasad kultury zdrowotnej, kształtowania nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia;

    7) współpracy z rodzicami, pedagogiem i nauczycielami dzieci korzystających z opieki w świetlicy.

 

 4. Świetlica realizuje zadania według rocznego planu pracy świetlicy zgodnego z programem wychowawczym szkoły oraz programem profilaktyczno-wychowawczym szkoły, a także harmonogramem imprez szkolnych.

 

5. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I – IV , w tym                         w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych                                       i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych.

 

6. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka. 

 

7. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy i jego rodzica oraz zasady dotyczące bezpieczeństwa określa regulamin wewnętrzny świetlicy.

8. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.

 

9. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

 

10. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.                                                                                                                                                                                                                                                             

 

11. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców osobiście lub przez osoby uprawnione.

 

12. W przypadku złożenia przez rodziców stosownego oświadczenia, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.

 

13. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.

 

14. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca, zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.

 

15. Świetlica obejmuje także opieką uczniów, którzy nie są zapisani np.:

{C}1)      {C}oczekują na dodatkowe zajęcia edukacyjne;

{C}2)      {C}nie uczęszczają na zajęcia edukacyjne z religii organizowane w szkole, które nie są pierwszymi bądź ostatnimi godzinami lekcyjnymi;

{C}3)      {C}oczekują na rodziców lub opiekunów (w szczególnych przypadkach);

{C}4)      {C}opieka nad klasami, d la których nie można zorganizować zastępstwa w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela.

 

 

§ 23

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

 

W szkolnym gabinecie profilaktyki zdrowotnej uczniowie uzyskują:

   1) pomoc w przypadku nagłego zachorowania, urazów, zatruć;

   2) wsparcie psychiczne;

   3) wiedzę z zakresu dbałości o swoje zdrowie oraz radzenia sobie z problemami;

   4) wiedzę i umiejętności pielęgnowania samego siebie w zdrowiu i chorobie.

 

 

 

 

§ 24

Szkolna stołówka

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, w szkole funkcjonuje stołówka.

 

2. W godzinach pracy stołówki, w czasie pobytu w szkole każdy uprawniony uczeń może spożyć jeden gorący posiłek.

 

3. Cenę obiadu ustala podmiot prowadzący stołówkę.

 

4. Pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz dyrektor szkoły mogą zwolnić rodziców ucznia z opłat za obiad:

   1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
   2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

  

 

 

 

§ 25

Organizacja praktyk nauczycielskich

 

Szkoła przyjmuje studentów szkół wyższych (kształcących nauczycieli) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły – lub za jego zgodą – między poszczególnymi nauczycielami, a uczelnią kształcącą nauczycieli lub szkołą ponadpodstawową, na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

 

§ 26

Szkolny Klub Wolontariusza

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość działania w Szkolnym Klubie Wolontariusza.                    

 

2. Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariusza to w szczególności:

1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu;

3) przygotowywanie  do podejmowania pracy wolontariackiej;

4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych;

5) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy;

6) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;

7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp

8) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp.;

9) promowanie życia bez uzależnień;

10) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań  młodzieży.

 

3. Opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza są nauczyciele, którzy wyrażają chęć organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę potrzebującym.

4. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, rodzice.

 

5. Szkolny Klub Wolontariusza wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły.

 

6. Szkolny Klub Wolontariusza wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy     i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących.

 

7. Zajęcia warsztatowe dla przyszłych wolontariuszy powinny odpowiedzieć na pytania: na czym będzie polegać ich praca, co jest w niej ważne, na jakich zasadach opiera się wolontariat, pokazać wszelkie plusy i minusy takiej aktywności po to, by wesprzeć świadomość ich decyzji.

 

8. Szkoła może podpisywać kontrakty i ustalić czas próby, ponieważ będzie to pierwsze zetknięcie w praktyce z różnymi sytuacjami, które są trudne i mogą różnie wpłynąć na uczniów podejmujących wyzwanie.

 

9. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach podsumowujących.

 

10. Wolontariusz nie powinien mieć mniej niż 13 lat.

11. Wszyscy uczniowie chcący działać w Szkolnym Klubie Wolontariusza muszą uzyskać zgodę co najmniej jednego z rodziców.

 

12. Wolontariat prowadzony jest w ramach zajęć nadobowiązkowych w szkole i uczniowie działają pod stałą opieką nauczyciela.

13. Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły odpowiada dyrektor.

 

14. Jeżeli wolontariat jest organizowany przez szkołę, odpowiedzialność za uczniów ponosi opiekun prowadzący grupę na działania.

 

15. Podejmowanie zadań niezależnie od udziału w Szkolnym Klubie Wolontariusza, poza godzinami szkolnymi powoduje, że ze szkoły zdjęta jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia.

 

 

 

 

 

§ 27

Organizacja zajęć dodatkowych

1. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach klasowych i międzyklasowych poza tygodniowym rozkładem obowiązkowych zajęć lekcyjnych, za pisemną zgodą rodziców.

 

2. Zajęcia dodatkowe mogą być organizowane w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie „Organizacji pracy szkoły” zatwierdzonej na dany rok szkolny.

 

3. Dodatkowe zajęcia edukacyjne organizowane na terenie szkoły wymagają od prowadzącego je nauczyciela przygotowania planu lub programu zajęć dodatkowych z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów.

 

4. Nauczyciele mogą prowadzić zajęcia dodatkowe społecznie, jeżeli wyrażą taką chęć.

 

5. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, po wcześniejszym zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców, uwzględniając potrzeby rozwojowe i zainteresowania uczniów.

 

6. Dla chętnych uczniów mogą być prowadzone koła przedmiotowe, koła zainteresowań i zajęcia sportowe, które służą rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci, a dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne, w tym logopedyczne.

 

7. Zajęcia dodatkowe mogą być także organizowane w celu przygotowania uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych.

 

8. W szkole organizowane są imprezy, uroczystości szkolne, wyjazdy do kin, teatrów, muzeów ponadto organizowane są wycieczki i zielone szkoły.

 

9. Opiekę nad uczniami podczas zajęć dodatkowych sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole.

 

10. Za zgodą i w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w ramach zajęć dodatkowych, może być na terenie szkoły organizowana nauka drugiego języka nowożytnego.

 

11. W przypadku włączenia zajęć dodatkowych z drugiego języka obcego do planu zajęć danego oddziału, zajęcia te są obowiązkowe dla uczniów danego oddziału.

 

 

§ 27 a

Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej

1. W szkole może być prowadzona działalność innowacyjna nauczycieli, którzy przedstawią radzie pedagogicznej zgłoszenie propozycji działalności innowacyjnej i uzyskają pozytywną opinię rady pedagogicznej.

2. Działalność innowacyjna nauczycieli nie może wpływać na ograniczenie dostępu uczniów do klasy, w której ta działalność jest prowadzona.

 

 

 

§ 27 b

Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1. W szkole wprowadza się pracę zdalną w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii lub pandemii lub wystąpieniem innej sytuacji, która by tego wymagała, zgodnie                              z wydanymi ustawami i rozporządzeniami.

 

2. Ze względu na sytuację epidemiologiczną dyrektor szkoły może również podjąć decyzję                               o wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego.

 

3. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację i realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

 

4. Wszelkie komunikaty i ustalenia dotyczące organizacji zdalnej nauki dyrektor podaje do

wiadomości za pomocą: poczty służbowej, e – dziennika, strony internetowej szkoły, telefonicznie.

 

5. Podstawowe narzędzia komunikacji w czasie zdalnej nauki są ustalane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

 

6. W sytuacji, gdy nauczyciel lub uczeń nie dysponuje sprzętem do nauki zdalnej dyrektor użycza im sprzętu szkolnego.

7. Uczestnictwo w nauczaniu zdalnym i pracy zdalnej jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów.

 

8. Szkoła zapewnienia uczniom i rodzicom możliwość indywidualnych konsultacji                            z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz właściwy przebieg procesu kształcenia, zgodnie                                    z obowiązującymi przepisami prawa.

 

9. Za pomocą zdalnych narzędzi komunikacji mogą odbywać się zebrania rady pedagogicznej, zebrania zespołów nauczycielskich oraz zebrania z rodzicami.

 

10. Plan lekcji w trakcie zajęć zdalnych pokrywa się z aktualnym planem lekcji umieszczonym w e-dzienniku.

 

11. Podstawowym narzędziem dokumentującym pracę nauczycieli w czasie zdalnej nauki jest dziennik elektroniczny.

 

12. W nauczaniu zdalnym nauczyciele w szczególności korzystają z:

    1) dziennika elektronicznego;

    2) komunikatorów: ZOOM w klasach 1 – 3 i Microsoft Teams  w klasach 4 – 8;

    3)platformy edukacyjnej http://epodreczniki.pl/;

    4) materiałów i platform edukacyjnych udostępnianych i rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

     5) materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej                       i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych;

     6) platform edukacyjnych oraz materiałów wskazanych przez dyrektora lub innych nauczycieli oraz  z: podręczników, kart pracy, zeszytów ćwiczeń.

 

13. Nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom informację o konieczności zachowania bezpieczeństwa w sieci.

14. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w sieci.

 

15. Nauczyciele przestrzegają praw autorskich dotyczących materiałów przekazywanych uczniom do zdalnej nauki.

16. Nauczyciele przekazują uczniom, niezbędne do realizacji zadań, materiały za pośrednictwem:

     1) komunikatora lub dziennika elektronicznego;

     2) służbowej poczty elektronicznej;

     3) rozmowy telefonicznej lub smsa.

 

17. Szkoła podejmuje działania zapewniające uczniom bezpieczne uczestnictwo w zajęciach online poprzez:

     1) przekazanie uczniom indywidualnych loginów i haseł dostępów do wybranych platform;

     2) zakazanie uczniom udostępniania danych dostępu innym osobom;

     3) zobowiązanie uczniów do logowania się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska;

     4) zakazanie uczniom utrwalania wizerunku osób uczestniczących w zajęciach;

     5) uświadomienie uczniom konieczności korzystania z materiałów pochodzących                                       z bezpiecznych źródeł.

 

18. Uczniowie korzystają m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, e-podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów polecanych                                   i sprawdzonych przez nauczyciela.

 

19. Szkoła podejmuje działania umożliwiające nauczycielom bezpieczne prowadzenie zajęć online poprzez:

       1) przekazanie nauczycielom indywidualnych loginów i haseł dostępu do wybranych platform;                 

       2) zakazanie nauczycielom udostępniania danych dostępu innym osobom;

       3) zobowiązanie nauczycieli do korzysta z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł zgodnie z ustawą o prawie autorskim.

 

20. Nauczyciele zobowiązani są do planowania tygodniowego zakresu treści nauczania ze szczególnym uwzględnieniem:

       1) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;

       2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu;

       3) możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;

       4) łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia                                               

       5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;

       6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć.

 

21. Jeżeli nauczanie zdalne obejmuje niewielką grupę obecnych w szkole uczniów z danej klasy, nauczyciel może równolegle prowadzić zajęcia zdalne w Microsoft Teams z grupą objętą takim nauczaniem.

 

22. Jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie możliwości prowadzenia nauczania zdalnego                          w Microsoft Teams, należy uczniom z grupy "zdalnej" wysłać materiał z lekcji do pracy                    w domu.

 

23. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania między innymi następujących zasad:

   1) udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest obowiązkowy, a potwierdzeniem jego obecności na zajęciach jest wpis w dzienniku elektronicznym;

   2) uczeń ma obowiązek punktualnego logowania się na lekcjach online;

   3) brak informacji zwrotnych, np.: brak odpowiedzi ustnych podczas zajęć, jest równoznaczne z jego nieobecnością na zajęciach, co zostaje odnotowane w dzienniku;

   4) w przypadku uporczywego zakłócania przez ucznia lekcji online, nauczyciel ma prawo zakończyć  jego udział w zajęciach przed czasem, a zaistniały fakt nauczyciel odnotowuje                 w uwagach w dzienniku elektronicznym;

   5) usprawiedliwione przez rodzica okoliczności zwalniają ucznia z uczestnictwa w lekcji;

   6) nieobecność ucznia na lekcji online, odnotowywana przez nauczyciela, wymaga usprawiedliwienia przez rodzica / prawnego opiekuna;

  7) nieobecności ucznia mogą być usprawiedliwione na podstawie wiadomości przesłanych przez rodzica w dzienniku elektronicznym.

 

24. W razie trudności technicznych rodzice /opiekunowie niezwłocznie kontaktują się                          z wychowawcą klasy lub dyrektorem szkoły w celu natychmiastowego umożliwienia uczniowi udziału w zajęciach.

 

25. Zdalne zajęcia przewidują ocenianie zachowania i aktywności uczniów oraz sprawdzanie ich wiedzy i postępów.

 

26. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności może odbywać się również w formie ustnej odpowiedzi podczas indywidualnego połączenia za pomocą kamery i mikrofonu.

 

27. Podstawą do klasyfikowania ucznia oraz wystawienia ocen śródrocznych i rocznych, poza obecnością, jest również aktywność ucznia podczas zajęć online, czyli m.in.: pobieranie materiałów i odsyłanie prac, wykonywanie zadań i odpowiedzi ustne, udział w zadaniach projektowych.

 

28. Nauczyciele, uwzględniając dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, współpracują w ramach zespołów oraz ze szkolnym z pedagogiem, pedagogiem specjalnym, psychologiem, logopedą.

 

29. Szkolni specjaliści odpowiadają za: realizowanie zadań w ramach udzielania pomocy

psychologiczno– pedagogicznej uczniom, wspieranie rodziców uczniów niepełnosprawnych

i nauczycieli, gdy zgłoszą taką potrzebę, realizację programu wychowawczo – profilaktycznego

szkoły w warunkach odpowiednich do zdalnej nauki.

 

30. Wychowawcy klas w czasie nauki zdalnej w szczególności:

    1) przekazują uczniom i rodzicom informacje na temat organizacji nauki zdalnej;                                     

    2) diagnozują sytuację uczniów pod względem dostępu do kanałów komunikacji elektronicznej i w razie potrzeby rozwiązują trudności w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

    3) realizują zadania ujęte w planie wychowawczym klasy, dostosowując zadania do

ograniczonych możliwości w trakcie nauki zdalnej;

    4) reagują na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które

zgłaszają uczniowie lub rodzice;

   5) otaczają swoich wychowanków opieką i zainteresowaniem, motywują do pracy, w razie potrzeby kierują uczniów do pedagoga i psychologa szkolnego;

   6) na bieżąco informują rodziców o postępach uczniów i ewentualnych trudnościach.

 

31. Nauczyciele w czasie nauki zdalnej w szczególności:

   1) realizują podstawę programową;

   2) organizują lekcje / zajęcia online dla uczniów zgodnie z planem tygodniowym zajęć;

   3) określają sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy                                i umiejętności uczniów, w tym również informują uczniów lub rodziców o postępach ucznia                        w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;

   4) reagują w sytuacji, gdy uczeń nie jest aktywny lub nie wysyła zleconych zadań                          i podejmują współpracę z wychowawcą oraz rodzicem w celu rozwiązania problemu;

   5) motywują uczniów do pracy i udzielają wsparcia adekwatnego do potrzeb lub występujących trudności;

   6) planują pracę w taki sposób, by uczeń miał możliwość kształtowania różnych kompetencji;

   7) organizują nauczanie zdalne w sposób, który nie narusza zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

   8) w razie potrzeby nawiązują kontakt z rodzicami ucznia;

   9) na bieżąco dokonują wpisów w e - dzienniku: tematów lekcji, frekwencji, uwag                             i pochwał

zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania zachowania;

 10) za zgodą dyrektora nauczyciele mogą skrócić obecność uczniów przed ekranem do 30 minut, pozostawiając pozostały czas do dyspozycji uczniów, pracujących samodzielnie poza ekranem komputera.

32. Zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się wg obowiązującego planu lekcji.

33. Nauczyciele i specjaliści współorganizujący kształcenie w czasie nauki zdalnej:

   1) we współpracy z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów dostosowują formy;

metody i treści programowe do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

   2) rozpoznają potrzeby uczniów niepełnosprawnych i na bieżąco wspierają ich                               w pokonywaniu trudności wynikających ze zdalnej nauki;

   3) wspomagają uczniów, rodziców i nauczycieli udzielając porad i prowadząc konsultacje.

 

34. Logopeda i terapeuta pedagogiczny opracowują i przekazują rodzicom ćwiczenia doskonalące i utrwalające nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te ćwiczenia wykonywać, np. filmy instruktażowe, zestawy ćwiczeń, karty pracy, wykaz najefektywniejszych metod pracy wraz z instrukcją ich zastosowania.

 

35. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi działalność o charakterze propagatorskim wskazującym, np. strony internetowe największych bibliotek w Polsce oraz serwisów internetowych udostępniających audiobooki, w tym z lekturami szkolnymi, a także udostępnia w wersji elektronicznej według potrzeb nauczycieli, rodziców i uczniów podręczniki, materiały edukacyjne i materiałów ćwiczeniowe oraz inne materiały biblioteczne.

36. Nauczyciele pracujący w świetlicy zamieszczają na stronie internetowej szkoły przykłady, na to jak można spędzić czas po południu, propozycje rodzinnych gier, zabaw z dzieckiem, które można wykorzystać w czasie, kiedy dzieci pozostają w domach, a w przypadku realizacji zajęć dydaktycznych organizują wychowankom e-naukę.

37. Uczniowie podczas zdalnej nauki:

  1) przygotowują własne stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny

pracy, eliminując czynniki, które mogłyby być przeszkodą w aktywnym uczestnictwie                                  w zajęciach;

  2) łączą się z wychowawcą i nauczycielami w rzeczywistym czasie poprzez obowiązujące aktualnie aplikacje i komunikatory;

  3) aktywnie uczestniczą w zajęciach, projektach, wykonując polecenia nauczyciela;

  4) uczestniczą w czasie rzeczywistym w zaplanowanym sprawdzaniu wiedzy i umiejętności;

  5) przestrzegają terminu, sposobu wykonania i przesyłania zleconych przez nauczyciela zadań, także kartkówek, prac klasowych, sprawdzianów itd.;

  6) przekazują na bieżąco wychowawcy wszelkie wątpliwości co do własnych umiejętności                                      i możliwości technicznych wykorzystywanego sprzętu komputerowego oraz dostępności do środków komunikacji informatycznej;

  7) dbają o zdrowie i higienę pracy podczas przerw (odejście od monitora komputera, ruch, posiłek);

  8) przestrzegają zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie, wykazując szczególną

ostrożność w przypadku pojawiających się w Internecie prób wyłudzania danych dostępowych np.: loginów i haseł;

 9) przestrzegają etykiety językowej i kultury w komunikacji z nauczycielami i rówieśnikami;

10) informują nauczyciela lub wychowawcę o braku możliwości uczestnictwa w zajęciach                           w danym dniu i przyjmują informację o sposobie nadrobienia zaległego materiału.

 

38. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel umożliwia mu wykonanie zadań                         w alternatywny sposób.

 

39. Rodzice / opiekunowie prawni w czasie zdalnej nauki:

   1) zapoznają się z zasadami organizacji nauczania zdalnego;

   2) zapewniają dziecku warunki do uczestnictwa w zdalnej nauce (odpowiednie miejsce, sprzęt komputerowy z zainstalowanymi aplikacjami / komunikatorami, dostępną kamerą                   i mikrofonem);

   3) wspierają, motywują i zachęcają dzieci do systematycznego i aktywnego uczestnictwa                w zdalnych zajęciach;

  4) niezwłocznie zgłaszają wychowawcy klasy trudności techniczne, które stanowią dla dziecka przeszkodę do aktywnego udziału w zdalnej nauce w celu wspólnego rozwiązania problemu;

  5) usprawiedliwiają nieobecności dziecka na zajęciach;

  6) pozostają w stałym kontakcie z wychowawcą, z nauczycielami, i w razie potrzeby ze specjalistami, przede wszystkim poprzez dziennik elektroniczny lub inne ustalone                             z wychowawcą formy;

  7) odczytują wiadomości przesłane przez nauczycieli do dziennika elektronicznego.   

40. W sytuacji, gdy zajęcia prowadzone są zdalnie przez okres powyżej 30 dni, przekazuje się uczniom i rodzicom informacje o ustalonych przez dyrektora szkoły formach i terminach konsultacji indywidulanych lub grupowych.

41. W przypadku odstąpienia od organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele mogą, w okresie zawieszenia zajęć przekazywać lub informować rodziców oraz uczniów o dostępnych materiałach i możliwych sposobach utrwalania wiedzy i rozwijania zainteresowań przez ucznia w miejscu zamieszkania poprzez e-dziennik lub adres e-mail wskazany przez rodziców / uczniów do kontaktu.

42. Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego.

 

43. Zabrania się: nagrywania lekcji, udostępniania ich osobom postronnym, udostępniania

w jakiejkolwiek formie wizerunku osób biorących udział w zajęciach.

 

44. W ramach nadzoru pedagogicznego dyrekcja szkoły może obserwować zajęcia zdalne,

jednak nie może ich nagrywać.

Rozdział 5.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 28

Pedagogiczni i niepedagogiczni pracownicy szkoły

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

2. Na stanowiskach pedagogicznych zatrudnieni są:

{C}1)     nauczyciel realizujący zajęcia edukacyjne;

{C}2)     pedagog szkolny;

{C}3)     pedagog specjalny;

{C}4)     psycholog szkolny;

{C}5)     logopeda;

{C}6)     bibliotekarz;

{C}7)    {C} nauczyciel współorganizujący proces kształcenia.

 

 

 

§ 28 a

Prawa nauczyciela

 

1 a. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:

   1) jawnej i uzasadnionej oceny swojej pracy;

   2) zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego;

   3) uczestniczenia we wszelkich formach doskonalenia zawodowego;

   4) zgłaszania dyrektorowi wniosków dotyczących lepszego funkcjonowania szkoły;

   5) wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;

   6) wyboru metod, form pracy i środków dydaktycznych;

   7) proponowania innowacji pedagogicznych, eksperymentu i ich wdrażania po akceptacji przez właściwe organy szkoły i organ nadzoru pedagogicznego;

    8) warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktyczno – wychowawczych;
    9) poszanowania godności osobistej, godności zawodu.

 2. Nauczyciel ma prawo odwoływania się w trudnych sytuacjach szkolnych do bardziej doświadczonego nauczyciela, psychologa, pedagoga i dyrektora szkoły.                                               

 

3. Nauczyciel  ma prawo wezwać na lekcję dyrektora lub jego zastępcę, kiedy uczeń / uczniowie nie respektuje / nie respektują jego poleceń.                                                                                                                                                               

 

4. Nauczyciel ma prawo oczekiwać współpracy ze strony rodziców zarówno w obszarze edukacyjnym jak i wychowawczym.                                                                                                                                                               

 

5. Nauczyciel ma prawo korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88,poz. 553);

6. Nauczyciel ma prawo w uzasadnionych przypadkach losowych oczekiwać pomocy socjalnej zgodnie z zasadami przyznawania świadczeń socjalnych.  

 

                                                                           

 

§ 29

Obowiązki nauczyciela

 

1. Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki wynikające z art. 100 Kodeksu pracy.

 

2. Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.

 

3. Nauczyciel szkoły w szczególności:

    1) realizuje podstawowe zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;

    2) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju;

    3) kieruje się dobrem uczniów oraz daje im dobry przykład życia w szkole i poza szkołą;

    4) odpowiedzialnie włącza się w proces edukacyjny szkoły, w tym realizuje program wychowawczy, program profilaktyki, przestrzega zapisów statutu szkoły i obowiązujących przepisów prawa;

    5) systematycznie i rzetelnie przygotowuje się do prowadzenia przedmiotów i innych  zajęć, realizuje je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
oraz z  zasadami współczesnej dydaktyki i metodyki nauczania;

     6) kształtuje na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia wynikające  ze wzbogacenia wiedzy, umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat   i życie;

    7) rozwija u uczniów wizję świata, ukazuje możliwości, perspektywy i konieczność postępu społecznego;

    8) akcentuje na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne 
i etyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych, wskazuje na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka;

    9) wyrabia umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji;

   10) wdraża działania nowatorskie i innowacyjne;

   11) rzetelnie przygotowuje uczniów do olimpiad przedmiotowych, konkursów, zawodów sportowych;

    12) tworzy dobrą i przyjazną atmosferę pracy;

    13) uwzględnia w procesie edukacyjnym indywidualne możliwości uczniów;

    14) czuwa nad życiem, zdrowiem i bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią, podczas dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych;

    15) kontroluje obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

    16) sprawiedliwe oceniania pracę i zachowanie uczniów;

    17) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępach ucznia oraz jego zachowaniu;

    18) dba o mienie szkoły;

    19) poszerza wiedzę zawodową, doskonali umiejętności wychowawcze i dydaktyczne;

    20) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły wynikające z pracy                                 i charakteru szkoły;

     21) realizuje podstawę programową i odpowiada za efekty kształcenia uzyskiwane przez jego uczniów;

     22) zna podstawę programową na etapie poprzedzającym oraz na etapie następującym po prowadzonym przez niego etapie kształcenia;

     23) systematycznie kontroluje miejsce prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa
i higieny pracy;

     24) uczestniczy w różnych formach doskonalenia organizowanego przez dyrektora;

     25) aktywnie uczestniczy w zebraniach rady pedagogicznej i zebraniach zespołów nauczycielskich, przedmiotowych i zadaniowych;

     26) przestrzega statutu szkoły;

     27) zapoznaje się z aktualnym stanem prawnym w oświacie.

     28) podmiotowo traktuje uczniów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i opiekuńczym;

      29) należycie sprawuje opiekę nad uczniami w czasie apeli i imprez szkolnych, wycieczek, wyjazdów do kin, teatrów itp.;

      30) odnotowuje w Zeszycie wyjść grupowych każde wyjście z uczniami poza teren szkoły;

      31) odbywa szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy;

{C}32) {C}pełnieni dyżur za nieobecnego nauczyciela w przypadku powierzonego za niego zastępstwa;

{C}33) {C}kształtuje i wychowuje uczniów w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

{C}34) {C}realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów;

{C}35) {C}opiniuje autorskie, innowacyjne i eksperymentalne programy nauczania;

{C}36) {C}informuje rodziców uczniów o planowanych działaniach doradztwa zawodowego ujętych w rocznym programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 

5. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

{C}1)      {C}zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze:
a) nauczyciel szkoły podstawowej – 18 godzin zajęć dydaktycznych,
b) wychowawca świetlicy szkolnej – 26 godzin zajęć,
c) nauczyciel – pedagog – 20 godzin zajęć,
d) nauczyciel – bibliotekarz – 30 godzin;

{C}2)      {C}zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły;

{C}3)      {C}inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

{C}4)      {C}zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć;

{C}5)      {C}zajęcia i czynności związane z samokształceniem i doskonaleniem zawodowym;

{C}6)      {C}konsultacje dla uczniów lub wychowanków lub ich rodziców w wymiarze 1 godziny na tydzień, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny na 2 tygodnie.

 

 

 

§ 30

Zespoły nauczycieli

 

1. Nauczyciele wykonują swoje obowiązki pracując w powoływanych zespołach nauczycieli:

   1) zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;

   2) zespół humanistyczny;

   3) zespół matematyczno – przyrodniczy;

   4) zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

   5) zespół analiz jakości kształcenia badań edukacyjnych;

   6) zespół wychowawczo – profilaktyczny;

   7) zespół do spraw dyżurów międzylekcyjnych;

   8) zespół promocji szkoły;

   9) zespół doradztwa zawodowego;

   10) zespół nauczycieli języków obcych;

   11) zespół do spraw wolontariatu;

   12) zespół nowelizacji statutu.    

 

2. Zadania zespołów to w szczególności:   

   1) opiniowanie programów nauczania;

   2) wybór podręczników;

   3) opracowanie kryteriów ocen dla danej grupy przedmiotów;

   4) monitorowanie realizacji podstawy programowej;

   5) analizowanie bieżących postępów i osiągnięć uczniów;

   6) analizowanie wyników sprawdzianów, testów, egzaminów;

   7) analizowanie wyników klasyfikowania i promowania;

   8) dokonywanie zmian w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania;

   9) przygotowywanie i modyfikacja programu profilaktyczno - wychowawczego przy współpracy z pedagogiem szkolnym;

    10)  ustalanie i realizowanie doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do całego zespołu i pojedynczych uczniów;

   11) ocenianie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych;

   12) diagnozowanie i obejmowanie pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów                    z dysfunkcjami;

   13) organizowanie wsparcia materialnego potrzebującym uczniom;

   14) podejmowanie wspólnych inicjatyw: wyjazdy do kina, teatru, wycieczki, dydaktyczne, organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów;

   15) opracowywanie narzędzi, diagnozowanie oraz opracowywanie danych związanych                z ewaluacją;

   16) realizacja wniosków z nadzoru pedagogicznego.

 

 

 

 

§ 31

Wychowawca

 

1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas, którymi są wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele zatrudnieni                              w szkole. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

2. Zadaniem wychowawcy klasy jest w szczególności:

   1) tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków;

   2) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka;

   3) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikającej z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu;

   4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, pedagogiem, nauczycielem biblioteki, świetlicy w celu uzgadniania z nimi i koordynowania działań dydaktyczno – wychowawczych;

   5) organizowanie spotkań zbiorowych, indywidualnych i utrzymywanie kontaktu medialnego z rodzicami wychowanków w celu systematycznego  informowania o postępach ich dzieci oraz wskazywania sposobów rozwiązywania trudności w procesie dydaktyczno    wychowawczym;

   6)włączanie rodziców w życie klasy i szkoły;

   7) wykonywanie czynności administracyjnych, a w szczególności: dokonywanie zapisów               w dzienniku lekcyjnym, arkuszach ocen, wypisywanie świadectw;

 

3. W trudnych sytuacjach opiekuńczo – wychowawczych wychowawca współpracuje                           i korzysta z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu szkoły.

 

4. Dyrektor szkoły może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

   1) z urzędu;

   2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;

   3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału, po szczegółowej analizie sytuacji.

 

5.Do obowiązków wychowawcy należy także:

     1) tworzenie warunków wspierających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

      2) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

      3) inspirowanie uczniów do organizowania zespołów samokształceniowych, pomocy koleżeńskiej, pomoc i kontrola wykonywanych zadań nałożonych sobie przez uczniów;

      4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 

6. Wychowawca wykonuje zadania poprzez współpracę z dyrektorem, nauczycielami, pedagogiem, szkolnym, psychologiem, rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

7. Wychowawca wykonuje także czynności wynikające z decyzji organów szkoły.

 

8. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej                   i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.

§ 32

Pedagog  / Psycholog

 

{C}1.    {C}Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

    1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

    2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

    3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich  do rozpoznanych potrzeb;

   4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci                     i młodzieży;

   5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

   6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

   7) pomaganie rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

   8) wspieranie rodziców, nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

       a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań              i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                                         w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

      b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

      c)  organizowanie i udzielanie pomocy materialnej potrzebującym uczniom;

   9)  udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w każdym prowadzonym wariancie kształcenia.

2. Pedagog organizuje stałą lub doraźną pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej w porozumieniu z wychowawcą oddziału.

 

3. Pedagog opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, obejmujący także zasady współdziałania szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, zatwierdzany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

4. Pod koniec każdego okresu pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.

 

5. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

6. Pedagog, jako koordynator działalności profilaktycznej, opieki psychopedagogicznej, poradnictwa edukacyjnego oraz organizator różnych form pomocy uczniom i ich rodzinom, również:

      1) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami sądowymi, komisariatem policji, parafią;

      2) dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów;

      3) organizuje różne formy terapii zajęciowej dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego;

{C}4)    {C}wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla nieletnich;

{C}5)    {C}kieruje pracą przy opracowywaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

{C}6)    {C}współpracuje z odpowiednimi instytucjami pozaszkolnymi działającymi na rzecz dziecka.

{C}6)      {C}Pedagog udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom                                  i nauczycielom.

 

7. Pedagog prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

 

8. Pedagog prowadzi działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów, w tym działania mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

 

9. Pedagog dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów objętych kształceniem specjalnym.

 

 

 

§ 32 a

Pedagog specjalny

 

1. Do zadań pedagoga specjalnego w szkole należy w szczególności:

   1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas, innymi specjalistami i rodzicami oraz uczniami w:

      a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz dostępności, o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

     b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień

uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

    c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;

    d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne,

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz

możliwości psychofizyczne ucznia;

 

2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu

edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców klas i innych specjalistów w:

   a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego

uczestnictwo w życiu szkoły,

   b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

   c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

   d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów                                       i nauczycielom;

 

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami:

    a) poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

    b) poradniami specjalistycznymi,

    c)  placówkami doskonalenia nauczycieli,

    d) innymi szkołami, przedszkolem

    e) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

    f) dyrektorem szkoły,

    g)   higienistką szkolną,

    h)   nauczycielem wspomagającym pracę nauczyciela,

    i)   pracownikiem socjalnym,

    j)   asystentem rodziny,

    k)   kuratorem sądowym.

 

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły w zakresie wymienionych wyżej zadań.

 

 

§ 32 b

Zadania nauczyciela logopedy

 

1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

{C}1)    diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

{C}2)    prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców                       i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

{C}3)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

{C}4)    wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

{C}a)    {C}rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

{C}b)    {C}udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom                                    i nauczycielom;

{C}5)     {C}dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów                        w zakresie dotyczącym zaburzeń mowy i komunikacji.

 

{C}2.    Nauczyciel logopeda prowadzi dokumentację pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

§ 33

Nauczyciel bibliotekarz

 

1. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie.

 

2. Nauczyciel bibliotekarz w szczególności:

   1) opracowuje organizację biblioteki szkolnej;

   2) gromadzi i opracowuje zbiory;

   3) udostępniania książki i inne źródła informacji;

   4) udostępnia programy multimedialne zgromadzone w bibliotece;

    5) wyrabia i pogłębia nawyk czytania i uczenia się;

    6) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów;

    7) promuje czytelnictwo w różnych formach;

    8) rozwija wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;

    9) sprawuje opiekę nad uczniami;

   10) przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie przy wykorzystaniu zasobów biblioteki;

   11) informuje nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej                            i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach;

   12) prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej;

   13) pełni dyżur podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w celu udostępniania zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom;

   14) realizuje innowacje i podejmuje eksperymenty;

   15) współpracuje z innymi bibliotekami;

   16) odpowiada za stan powierzonych mu zbiorów;

   17) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów poprzez zapewnienie odpowiednich materiałów dydaktycznych;

   18) organizuje oraz włącza się do pomocy nauczycielom w organizowaniu imprez                   i uroczystości szkolnych, rocznic i różnych obchodów świąt;

   19) sporządza plan pracy (śródroczne i roczne) oraz sprawozdanie z pracy biblioteki;

   20) prowadzi statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków;

   21) w miarę możliwości doskonali swój warsztat pracy;

   22) współpracuje z rodzicami uczniów;

    23) bibliotekarz współpracuje z pracownikami szkoły, radą rodziców, innymi bibliotekami, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urzędem Gminy oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:

{C}a)      organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

{C}b)      organizowania konkursów oraz imprez szkolnych i pozaszkolnych;

{C}c)      wymiany doświadczeń i informacji;

{C}d)     realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego.

   24) na początku każdego roku szkolnego bibliotekarz udostępnia uczniom nieodpłatnie podręczniki edukacyjne, a odbiera je z końcem roku szkolnego;

   25) materiały ćwiczeniowe przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu;  

   26) z końcem roku szkolnego bibliotekarz przekazuje dyrektorowi informację                               o przypadkach uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika edukacyjnego;  

    27) bibliotekarz odbiera podręczniki edukacyjne od ucznia odchodzącego ze szkoły.

 

 

 

 

§ 34

Nauczyciel świetlicy

 

1.Nauczyciel pracujący w świetlicy w szczególności:

  1) organizuje pracę opiekuńczo-wychowawczą dla uczniów korzystających ze świetlicy;

  2) sprawuje opiekę nad powierzonymi wychowankami;

  3) organizuje uczniom naukę własną;

  4) organizuje formy aktywności kulturalnej, wychowawczo – profilaktycznej i opiekuńczej zgodnie z opracowywanym planem pracy świetlicy.

  5) organizuje zabawy i gry w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu.

2. Współpracuje z wychowawcami, pedagogiem, nauczycielami biblioteki, nauczycielami przedmiotów, rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów.

 

3. Rozwiązuje na bieżąco wszelkie nieporozumienia i konflikty dbając o bezpieczeństwo                    i dobre samopoczucie uczniów.

 

4. Włącza się do prac związanych z organizacją szkolnych świąt i uroczystości. 

 

5. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do:

{C}1)    {C}stworzenia rocznego planu pracy świetlicy;

{C}2)    {C}prowadzenia dziennika zajęć w świetlicy i monitorowanie obecności uczniów;

{C}3)    {C}stworzenia regulaminu świetlicy;

{C}4)    {C}opracowania deklaracji zgłoszeń dziecka do świetlicy;

{C}5)    {C}dbania o powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz ład i porządek w sali.

 

 

     § 34 a

Nauczyciel wspomagający

1. Nauczyciel wspomagający realizuje następujące zadania:

       1)   prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie                   z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizuje zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;

       2)   prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

       3)   uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;

      4)   udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania       i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

      5)    prowadzi zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe         i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (jeśli posiada odpowiednie kwalifikacje do niepełnosprawności ucznia);

      6)    uczestniczy w zespole opracowującym IPET.

 

2. Nauczyciel wspomagający w dzienniku  dokumentuje zajęcia i czynności przeprowadzone                               w poszczególnych dniach, w tym kontakty z osobami i instytucjami.

 

{C}3.    Każdą dokumentację badań i czynności umieszcza w indywidualnej teczce ucznia objętego odpowiednio kształceniem specjalnym.

 

 

 

 

§ 34 b

Nauczyciel terapeuta

1. Do zadań nauczyciela terapeuty należy przede wszystkim:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się ,w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

6) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

7) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 

 

§ 34 c

Doradca zawodowy

 

1. Koordynatorem doradztwa zawodowego jest pedagog szkolny.

 

2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

{C}1)      {C}systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

{C}2)      {C}gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

{C}3)      {C}prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz zajęć           z doradztwa zawodowego;

{C}4)      {C}koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

{C}5)      {C}współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

{C}6)      {C}wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

{C}7)      opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole;

{C}8)      prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć;

{C}9)      {C}prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

3. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego:

{C}1)      {C}realizowane są na podstawie programu nauczania dopuszczonego przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

{C}2)      {C}czas trwania tych zajęć wynosi 45 minut.

 

 

§ 35

Katecheta

 

1. Nauczyciel katecheta pracuje w szkole na takich samych zasadach jak nauczyciele innych przedmiotów oraz spełnia dodatkowe warunki:

  1) posiada imienne skierowanie do pracy w szkole wystawione przez biskupa diecezjalnego;

  2) jego kwalifikacje określa porozumienie zawierane między ministrem edukacji narodowej a Konferencją Episkopatu Polski.

2. Nauczyciel katecheta podlega dwóm zwierzchnikom: dyrektorowi szkoły i biskupowi                               w sprawach treści nauczania i wychowania religijnego.

 

 

 

§ 36

Wicedyrektor

 

1. Wyboru osoby, której powierza się funkcję wicedyrektora, dokonuje dyrektor szkoły.

 

2.Stanowisko wicedyrektora szkoły może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który posiada co najmniej czteroletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela, uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku. 

3. Powierzenie obowiązków wicedyrektora najczęściej następuje na czas kadencji dyrektora, chociaż może obejmować krótszy czas. 

 

4. Wicedyrektor jest bezpośrednim podwładnym dyrektora, który określa jego zakres uprawnień i obowiązków. 

 

5. Wicedyrektor w szczególności:

  1)  współdziała z dyrektorem szkoły w przygotowaniu arkusza organizacyjnego szkoły, szkolnego zestawu programów nauczania, przydziału czynności nauczycielom, planu szkoleń rady pedagogicznej;

  2) opracowuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, harmonogram imprez szkolnych;

  3) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i monitoruje ciągłość realizacji planów nauczania i wychowania;

  4) organizuje, nadzoruje i analizuje wyniki egzaminów próbnych i zewnętrznych;

  5) organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli;

  6) obserwuje zajęcia lekcyjne i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli , wydaje zalecenia pokontrolne i egzekwuje ich wykonanie;

  7) prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej: dzienników lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych, nauczania indywidualnego, arkuszy ocen, planów dydaktyczno – wychowawczych nauczycieli rozpoczynających pracę, programów wychowawczych                              i profilaktyki, planów pracy biblioteki;

  8) kontroluje dyżury nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych;

  9) koordynuje ewaluację wewnętrzną pracy szkoły;

  10) działa na rzecz współpracy i współdziałania nauczycieli. 

    

 

 

 

§ 37

Inni pracownicy

 

1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji na stanowiskach: inspektor do spraw kadr i płac, główny księgowy,  sekretarka.

 

2. W szkole zatrudnieni są pracownicy obsługi: konserwator, palacz, sprzątaczki.

3. Pracownicy administracji i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkoły.

 

4. Pracownicy administracji i obsługi mają prawo:

  1) znać swoje przydziały czynności;

  2) zgłaszać do dyrektora szkoły wnioski dotyczące warunków pracy;

  3) zgłaszać dyrektorowi wnioski dotyczące lepszego funkcjonowania szkoły;

  4) otrzymać nagrodę dyrektora szkoły za bardzo dobrą pracę.

 

 5. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi w szczególności należy:

   1) rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków, przestrzeganie regulaminu pracy                   i ustalonego w szkole porządku;

   2) troska o bezpieczeństwo dzieci przez sprawną organizację pracy, przestrzeganie przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad przeciwpożarowych;
   3) natychmiastowe zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości;
   4) poszanowanie mienia szkolnego;

   5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
   6) przestrzeganie tajemnicy służbowej.

6. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników,                 o których mowa w ust. 1 i ust. 2 określają również zakresy czynności przygotowywane zgodnie z regulaminem pracy.   

 

7. Pracownicy zatrudnieni w szkole zobowiązani są do odbywania obowiązkowych szkoleń z zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

 

 

 

§ 38

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia uczniów

 

 

1. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

 

2. Na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli dyżurujących.

 

3. Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę, podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych  i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.

 

4. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele dyżurujący zgodnie z harmonogramem dyżurów.

 

5. Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na hollach, korytarzach, w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni, szkolnych boiskach, przed salą gimnastyczną.

 

6. Szczególną opieką obejmuje się uczniów klas pierwszych, z którymi w pierwszych dniach września wychowawcy tych klas obowiązkowo przeprowadzają zajęcia zaznajamiające uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej.

 

7. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają:

   1) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy;

   2) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej udającej się poza teren szkoły, lecz w obrębie miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, co najmniej jeden opiekun na 30 uczniów;

    3) na wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków lokomocji, jeden opiekun na 15 uczniów.

 

8. Nauczyciele i pozostali pracownicy zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania do dyrektora szkoły zagrożeń, które powstały na ich odcinkach pracy i mogą być niebezpieczne dla uczniów i pracowników. Powstałe zagrożenia należy zabezpieczyć w miarę możliwości.

9. Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora.

 

10. W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny.

 

11. Korzystanie z telefonów komórkowych przez uczniów na terenie szkoły jest zabronione.

 

12. Uczniowie mają prawo korzystania z telefonu w sekretariacie szkoły w celu kontaktu                 z rodzicami.

 

13. Nauczyciel nie powinien opuszczać sali lekcyjnej w czasie zajęć, nie powinien pozostawiać uczniów bez opieki poza klasą, nie powinien pozostawiać uczniów w sali lekcyjnej bez opieki po zakończeniu zajęć.

 

14. Szkoła zapewnienia opiekę uczniom, którzy nie uczęszczają na dobrowolne zajęcia edukacyjne, a nie są one pierwszą lub ostatnią godziną lekcyjną wynikającą z planu lekcji, np. religia, przygotowanie do życia w rodzinie.

 

15. Szkoła pozyskuje od rodziców uczniów klas I – III informacje o sposobie powrotu ich dzieci do domu.

 

16. Dyrektor dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy.

 

17. Szkoła zapewnienia uczniom należytą opiekę w czasie wycieczek według zasad określonych w regulaminie wycieczek.

 

18. Wyjścia poza szkołę (na terenie miejscowości) odnotowywane są w rejestrze wyjść grupowych.

 

19. Wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, muzeum, na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe są odnotowywane w rejestrze wycieczek.

 

20. Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy uczniom dojeżdżającym z klas I – III oraz uczniom z klas IV – VIII, ale także uczniom miejscowym, których rodzice  pracują i nie mogą zapewnić dzieciom opieki we własnym zakresie.

 

21. Szkoła przeprowadza próbne alarmy przeciwpożarowe.

 

22. Podczas zajęć, we współpracy z policją, strażakami i w realizacji stosownych programów,  omawiane są z uczniami zagadnienia dotyczące zasad bezpieczeństwa, zasad ruchu drogowego oraz kształcenia komunikacyjnego.

 

23. Szkoła organizuje pracownikom szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

24. Uczniowie i rodzice z wyprzedzeniem są informowani o odwołaniu zajęć.

 

25. Szkoła promuje i ochrania zdrowie uczniów głównie poprzez:

   1) sprawowanie prawidłowej opieki nad uczniami w czasie zajęć, w przerwach międzylekcyjnych poprzez sprawowanie dyżurów nauczycielskich oraz zapewnienie opieki świetlicowej;

   2) uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu;

   3) szkoła przeciwdziała pojawianiu się zachowań ryzykownych, prowadząc szeroką diagnozę i współpracując z odpowiednimi instytucjami mogącymi powstrzymać osoby skłonne do sięgania po substancje uzależniające;

   4) zapewnienie opieki pielęgniarki na terenie szkoły;

   5) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłków w stołówce szkolnej;

   6) realizowanie tematyki zdrowotnej na godzinach do dyspozycji wychowawcy oraz w czasie zajęć z pielęgniarką szkolną;

   7) prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień;

   8) organizowane szkoleń dla uczniów i pracowników szkoły z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

   9) realizację przedsięwzięć dotyczących zdrowego odżywiania i bezpiecznego spędzania czasu wolnego;

  10) szkolenie przygotowujące uczniów do uzyskania karty rowerowej.

26. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia, w tym zagrożenia epidemicznego wprowadza Dyrektor szkoły zarządzeniem i zapoznaje z nimi wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów i ich rodziców/ prawnych opiekunów poprzez umieszczenie ich na stronie www szkoły.

 

 

 

§ 39

Zwalnianie uczniów z zajęć

 

1. Z uwagi na bezpieczeństwo w szkole i poza nią opracowano procedurę zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych.

 

2. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych:

    1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców;

    2) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców
przez ucznia, nauczyciela, innego pracownika szkoły lub pielęgniarkę i odebraniu ucznia przez rodzica lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną.

 

3.W przypadku nieobecności wychowawcy klasy i nauczyciela przedmiotu uprawniony
do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor.

 

4. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam zgłosi nauczycielowi taki fakt, nauczyciel powiadamia o tym rodziców ucznia, prosząc                         o pilne zgłoszenie się do szkoły i odebranie dziecka.

 

5. Ucznia odbiera rodzic najszybciej jak to możliwe.

 

6. Rodzic pozostawia w sekretariacie szkoły pisemną informację  o odbiorze dziecka.

 

7. W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia zgłosi się rodzic, którego zachowanie wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, wzywa się policję.

 

8. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się lekarza.

 

 

 

§ 39 a

Pomoc materialna oraz inne formy opieki i pomocy uczniom