Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja w sprawie sposobu udzielania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

Czcionka:

Informacja w sprawie sposobu udzielania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

13.09.2022

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie sposobu udzielania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, wyjaśniamy.
Zgodnie z przepisami § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy w szkołach publicznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 373 z późn. zm.):

  1. dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
  2. dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Ww. przepisy nie wykluczają zatem udzielenia zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza POZ.

Jednym z zadań lekarza POZ jest identyfikacja problemów zdrowotnych ucznia oraz pomoc i wsparcie w ich rozwiązywaniu. Lekarz POZ, który sprawuje bieżącą opiekę, zarówno profilaktyczną (badania przesiewowe, bilanse zdrowia), jak i leczniczą oraz dysponuje jego dokumentacją medyczną, posiada bardzo szeroką i wszechstronną wiedzę o pacjencie, jego stanie zdrowia, chorobach przewlekłych, doznanych urazach itp. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540), w ramach bilansu zdrowia ucznia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, lekarz POZ określa m.in. kwalifikację do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego.

W ramach tej kwalifikacji lekarz określa zdolność do zajęć sportowych bez ograniczeń lub wskazuje konieczne modyfikacje, kierując się stanem zdrowia konkretnego ucznia. W niektórych sytuacjach, ze względu na bezpieczeństwo ucznia, istnieje konieczność wyeliminowania pewnych ćwiczeń, zmniejszenia lub zwiększenia ich intensywności, wprowadzenia dodatkowych form aktywności ruchowej, itp.

Ze względu na stan zdrowia i predyspozycje, uczeń może być zakwalifikowany do jednej z poniższych grup: 
A – zdolny do zajęć bez ograniczeń 
As – zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport        
B – zdolny do zajęć WF z ograniczeniami   
Bk – zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, wymagający dodatkowych zajęć ruchowych lub korekcyjnych
C – niezdolny do zajęć WF czasowo lub trwale      
C1 – niezdolny do zajęć WF, uczestniczący w zajęciach korekcyjnych     
Po przeprowadzeniu badania bilansowego lekarz ustala rozpoznanie problemu zdrowotnego występującego u ucznia, kwalifikuje go do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i podaje zalecenia dla nauczyciela tego przedmiotu.           
 
Lekarz POZ jest lekarzem specjalistą a opinia przez niego wydana odpowiednio:

  1. o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych lub
  2. o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego

- jest dla dyrektora szkoły podstawą do zastosowania rozwiązań przewidzianych w § 4 ww. rozporządzenia. Dyrektor szkoły nie może zatem wymagać od ucznia/rodziców ucznia przedstawienia opinii lekarzy specjalistów innych niż medycyny rodzinnej.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Polub nas!!!

PROGRAM dla szkół

Pomorskie żagle wiedzy

„POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY -PARTNERSTWO GMINY KOSAKOWO” 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Laboratorium przyszłości

Imieniny