Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Felski Robert
 • e-mail: rfelski@sp.mikolajkipomorskie.pl
 • nr telefonu: 506 853 863

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mikołajakcha Pomorskich
 • Adres: ul. Szreibera 10-12; 82-433 Mikołajki Pomorskie
 • E-mail: sekretariatsp@sp.mikolajkipomorskie.pl
 • Telefon: 55 277 06 89

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich; ul. Szreibera 10-12; 82-433 Mikołajki Pomorskie Szkoła składa się z dwóch budynków, z tzw. "Starej szkoły" i "nowej szkoły".

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

"Stara szkoła": - do budynku szkoły prowadzi 1 główne wejście od ul. Szkolnej oraz wejście od południowej strony szkoły wykorzystywane jako wyjście ewakuacyjne, pozwalające na wjazd wózkiem. - do budynku szkoły nie ma windy, która umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym wejście głównym wejściem. - w budynku szkoły nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. "Nowa szkoła": - do budynku szkoły prowadzi 1 główne wejście od ul. Szreibera oraz 4 inne wykorzystywane jako wyjścia ewakuacyjne. - do wszystkich wejść prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. - dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. - toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. - w sekretariacie szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych.

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

W obu budynkach szkoły: - do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem - osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. - drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. - szkoła posiada duży parking dla pojazdów, lecz nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. - nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. - nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. - nie ma pętli indukcyjnych.

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

- brak

Aplikacje mobilne

- brak

Polub nas!!!

PROGRAM dla szkół

Pomorskie żagle wiedzy

„POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY -PARTNERSTWO GMINY KOSAKOWO” 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Laboratorium przyszłości

Imieniny