Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin zdalnego nauczania

Czcionka:

Regulamin zdalnego nauczania na rok szkolny 2020/2021

w Szkole Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich

I. Zasady ogólne

 

1.Zdalne nauczanie wprowadza się w szkole decyzją Ministra Edukacji Narodowej, lub Dyrektora szkoły w porozumieniu ze Państwową Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w sytuacji, w której dotychczas prowadzone zajęcia zostają zawieszone.

.2. W trakcie nauki zdalnej obowiązują wymagania edukacyjne oraz zasady

oceniania określone w Statucie Szkoły.

3. Nauczyciele są zobowiązani do świadczenia pracy z wykorzystaniem metod

i technik pracy zdalnej.

4. Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestnictwa w zaplanowanych

zajęciach w formach zdalnych.

5. Prowadzone przez nauczyciela zajęcia on-line mogą być obserwowane przez

dyrektora w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

6. Zarówno uczeń jak i nauczyciel zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem oraz bezwzględnego zachowania BHP

 

II. Organizacja nauczania zdalnego

1. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest

dziennik elektroniczny ,kontakty telefoniczne lub inna forma przyjęta przez nauczycieli.

2. W procesie nauczania nauczyciele wszystkich klas korzystają z pakietu Microsoft OFFICE 365.

3. Lekcje on-line realizowane są przy pomocy platformy do nauczania zdalnego Microsoft TEAMS,ZOOM(klasy I-III)

4. Nauczyciel w porozumieniu z uczniami może wykorzystywać inne bezpłatne aplikacje i platformy internetowe zawierające ćwiczenia interaktywne oraz służące do

przeprowadzania testów.

5. Nauczyciel realizuje wszystkie lekcje z daną klasą zgodnie z obowiązującym

tygodniowym rozkładem zajęć w formie zajęć on-line.

6. W czasie nauczania zdalnego nauczyciel realizuje w pierwszej kolejności treści

z podstawy programowej.

7. Nauczyciel potwierdza zrealizowaną lekcję poprzez wpisanie do dziennika tematu

zajęć .

8. Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania, czy uczeń lub jego rodzic odczytuje wiadomości z wysłanymi zadaniami do pracy zdalnej. Jeśli uczeń lub rodzic nie odczytuje na bieżąco wiadomości, nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy oraz pedagoga szkolnego.

9.Wychowawca podejmuje próbę kontaktu z rodzicami ucznia, co odnotowuje w dzienniku w zakładce „Kontakty z rodzicami”. Po nieudanej próbie kontaktu z rodzicami wychowawca klasy informuje Dyrektora oraz pedagoga szkolnego o braku realizacji nauczania przez ucznia.

10.W przypadku, kiedy choroba ucznia uniemożliwia mu naukę, rodzice informują o tym wychowawcę klasy, a ten nauczycieli. Po skończonej chorobie uczeń uczestniczy w zajęciach i w miarę możliwości realizuje zaległy materiał.

11.Głównym narzędziem kontaktu z rodzicami i uczniami na czas zdalnego nauczania  jest e-dziennik ( informacje, oceny) oraz Microsoft Teams ,ZOOM( lekcje i zadania). W wyjątkowych sytuacjach (gdy nie można skontaktować się z uczniem lub rodzicem), możliwa jest komunikacja za pośrednictwem innych mediów ustalonych przez nauczyciela. Wszelkich konsultacji, odpowiedzi na pytania rodziców lub uczniów nauczyciel udziela na e-dzienniku w ciągu 2 dni roboczych.

12.Rodzice i uczniowie są zobowiązani do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w e-dzienniku oraz na Microsoft Teams.

13. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki

związane z ograniczonym dostępem do Internetu. Wszystkie takie sytuacje będą

rozwiązywane indywidualnie.

 

III. Obowiązki ucznia w czasie nauczania zdalnego

1. W celu realizacji nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek posiadać:

a) Komputer, tablet lub smartfon wraz z zestawem mikrofon i kamerka (wyjątkowo

w przypadku braku kamerki uczeń ma obowiązek zamieścić zdjęcie profilowe

z wyraźnie widoczną i rozpoznawalną twarzą)

b) aktywne konto Microsoft TEAMS.,ZOOM

 

3. W trakcie nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek:

a) w dniach pracy szkoły codziennie sprawdzać wiadomości w dzienniku i na platformie Microsoft TEAMS;

b) poinformować nauczyciela przedmiotu o braku możliwości udziału w lekcji

z powodów technicznych lub innych;

c) odesłać w wyznaczonym przez nauczyciela czasie i ustalonej formie

sprawdzianów, kartkówek, testów, wypracowań oraz prac domowych;

d) przekazywać wszystkie prace w formie i jakości czytelnej dla nauczyciela;

e) poinformować nauczyciela o problemach technicznych związanych z przesłaniem

wymaganej pracy pisemnej.

f)samodzielnego wykonania zadanych prac, bez kopiowania ze stron internetowych lub

innych źródeł będących własnością osób trzecich,

4.Każdy nauczyciel zgodnie ze specyfiką lekcji/przedmiotu decyduje czy uczniowie będą korzystać z kamerki, mikrofonu lub czatu.

5.Lekcje zdalną rozpoczyna nauczyciel przedmiotu.

6.Podczas zdalnej lekcji uczniowie zobowiązani są do:

  • kultury wypowiedzi i zachowania
  • używania ikony „dłoni” kiedy chcą zabrać głos
  • wyciszania mikrofonu aby nie zakłócać lekcji
  • przygotowania podręczników, zeszytów oraz innych potrzebnych przyborów
  • systematycznego przygotowywania się do lekcji w tym prowadzenia zeszytu przedmiotowego
  • używania czatu tylko na potrzeby lekcji

 7.Nauczyciel, który planuje formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia (np. pracę klasową, sprawdzian, wypracowanie, dyktando i inne) ma obowiązek powiadomić uczniów i odnotować ten fakt w e-dzienniku z zachowaniem terminów statutowych.

8.Podczas zdalnego nauczania prace klasowe, sprawdziany i inne formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności będą umieszczane i udostępniane na platformie Teams

 w określonych przez nauczyciela godzinach. Po terminie nie będzie możliwości napisania sprawdzianu.

9.Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia podczas pracy klasowej, sprawdzianu itp. lub otworzenie pliku bez rozwiązania skutkuje oceną niedostateczną.

10.Podczas zdalnego nauczania wszystkie prace domowe ucznia jak zadania pisemne i inne zadane prace, powinny być przesyłane/umieszczane w formie plików tekstowych, PDF, filmików  lub zdjęć na platformie Teams zgodnie z wyznaczonymi przez nauczyciela terminami. W szczególnych przypadkach zadanie może być wysłane na adres mailowy wskazany przez nauczyciela danego przedmiotu.

11.Podczas zdalnego nauczania każdy nauczyciel ma możliwość  zmodyfikowania rozkładu materiału tak, aby umożliwił on realizację podstawy programowej.

12.Nauczyciele mogą dokonać modyfikacji rozkładu materiału w ramach zespołów przedmiotowych uwzględniając czas, w jakim będzie obowiązywało nauczanie zdalne. Realizacja podstawy programowej nie może opierać się tylko na zadaniach on- line. Uczniowie powinni korzystać także z podręczników, zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń.

12.Planując zajęcia lekcyjne nauczyciel musi pamiętać o dostosowaniu zadań dla uczniów z opinią lub orzeczeniem PPP oraz nauczanych indywidualnie.

 13.. Nieodesłanie bez uzasadnionej przyczyny w wyznaczonym czasie wymaganej pracy pisemnej (sprawdzianu, kartkówki, testu, wypracowania, prezentacji, pracy domowej itp.) może być równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

15. Uczeń nie ma prawa bez wiedzy i zgody nauczyciela rejestrować prowadzonych przez

niego zajęć lub udostępniać autorskich materiałów dydaktycznych.

 

IV. Sprawdzanie frekwencji uczniów

1. Nauczyciel sprawdza frekwencję podczas lekcji on-line i odnotowuje ją w dzienniku

lekcyjnym.

2. W przypadku, gdy lekcja ma charakter pracy własnej, materiały są wysyłane przez

nauczyciela na początku lekcji. Uczeń ma obowiązek potwierdzić odebranie

materiałów w rzeczywistym czasie lekcji. Potwierdzenie odebrania materiałów jest

równoznaczne z obecnością na lekcji.

3. Usprawiedliwianie nieobecności podczas nauczania zdalnego odbywa się zgodnie

z postanowieniami Statutu Szkoły.

4. Wychowawca klasy ma obowiązek regularnego monitorowania frekwencji uczniów na

zajęciach.

 

V.Ocenianie i klasyfikowanie

 

  1. Podczas zdalnego nauczania przy ocenianiu i klasyfikowaniu uczniów należy stosować Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania ujęte w Statucie Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich.
  2. Nauczyciele monitorują postępy uczniów umieszczając odpowiednie adnotacje, informacje i oceny w e-dzienniku oraz informacje zwrotne na Microsoft Teams.

W ocenianiu semestralnym lub końcowym musi zostać uwzględniony czas nauki stacjonarnej jak i zdalnej.

 

VI.Zachowanie

  1. W czasie nauczania zdalnego obowiązują zasady oceniania zachowania zawarte w Statucie szkoły.

 

 

Joanna Żywicka

Dyrektor szkoły

Zegar

Polub nas!!!

The BIG BOOK Project

KODER Junior - Szkoła Mistrzów Programowania

 

Fundacja Większe Mniejsze

Imieniny