Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Doradztwo zawodowe

Czcionka:

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

DLA UCZNIOW KLAS I-III, IV-VI ORAZ  VII, VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH POMORSKICH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

1. PODSTAWY  PRAWNE REALIZACJI PRGRAMU

 

 

 • Rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1675).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.).
 • Rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649).
 • Rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703).
 • Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
 • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).

 

 

2. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego stwarza uczniowi realną możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery zawodowej. Poznania siebie i własnych predyspozycji zawodowych, zasad rządzących rynkiem pracy, uzyskania informacji o lokalnym rynku pracy, zaplanowania własnej kariery zawodowej. zapewni uczniom nie tylko poznanie możliwości zdobycia zawodów oferowanych przez szkoły oraz wymagań, jakie stawiają one kandydatom, ale umożliwi także rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych umiejętności kwalifikacji i zainteresowań. Ponadto tworzony system doradztwa winien zapewnić poznanie procesu aktywnego poszukiwania pracy,  podejmowania decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów. Wreszcie powinien stworzyć możliwość kształcenia umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez rozwijanie umiejętności adaptacyjnych oraz umiejętności wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i nowym wyzwaniom.

 

 

 

 

 

3. CELE OGÓŁNE REALIZACJI PROGRAMU

 

 • poznawanie samego siebie;
 • analiza informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy;
 • poszerzanie własnych: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
 • kształtowanie gotowości do wejścia na rynek pracy;
 • rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie.
 • Wspieranie uczniów w doradzaniu kierunków dalszego kształcenia, wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie

 

 • przygotowanie uczniów do radzenia sobie z ciągłymi zmianami we współczesnym świecie kształtowanie proaktywnych postaw

 

 • poznanie wybranych zawodów

 

- przykłady zawodów w określonych branżach

- ścieżki kształcenia

- aktualna klasyfikacja szkolnictwa zawodowego ( czym są kwalifikacje wyodrębnione w zawodach)

 

 • rynek pracy ( zawody deficytowe, nadwyżkowe , zawody przyszłości

 

 

 

 

 

4. CELE SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI PROGRAMU

1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;

1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

2.7 dokonuje autoprezentacji.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

 

 

 

 

5. METODY I FORMY PRACY

 

 • pogadanka
 • warsztaty psychoedukacyjne
 • testy
 • ankiety
 • spotkania z przedstawicielami zawodów
 • kwestionariusze
 • spotkania z rodzicami

 

 

 

Efektem końcowym realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest

przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w wyborze dalszego kształcenia oraz przygotowanie absolwenta do ukształtowania orientacji zawodowej, umożliwiającej mu aktywne funkcjonowanie na krajowym i unijnym rynku pracy.

 

6. SIEĆ WSPÓŁPRACY

 • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w Sztumie
 • Powiatowy Urząd Pracy,
 • pracodawcy, przedsiębiorcy,
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Sztumie

 

 

7. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Dla klas I-III

 

TEMATY

METODY I FORMY REALIZACJI

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE DZIAŁAŃ

 1. Poznanie siebie, swoich zainteresowań-jakie ma znaczenie w planowaniu przyszłości

Pogadanka, Praca w grupach, określenie własnych zainteresowań.

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca

 1. Świat zawodów w zabawie

zajęcia zabawowe, odtwarzanie ról i scenek związanych z zawodami

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca

 1. Praca w życiu człowieka

Pogadanka, burza mózgów. Dzieci wypisują korzyści związane z pracą, podają przykłady znanych zawodów.

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca

 1. Kim będę jak dorosnę

Pogadanka, zajęcia plastyczne

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca

 1. Moje Hobby

Praca w grupach, zapoznanie uczniów z zainteresowaniami innych ludzi.

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca

 1.  Systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach,  zdolnościach, zainteresowaniach

Spotkania z rodzicami

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca

 1. Zawody w moim otoczeniu

Spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca, Doradca Zawodowy

 

 

 

 

 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Dla klas IV-VI

 

 

TEMATY

METODY I FORMY REALIZACJI

TERMIN

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE DZIAŁAŃ

 1. Moje zainteresowania i zdolności w wybrany zawód.

zajęcia warsztatowe dotyczące określania własnych zainteresowań  i uzdolnień oraz kompetencji

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca

 1. Zawody w moim najbliższym otoczeniu

Zajęcia warsztatowe, uczniowie dzielą się informacjami na temat zawodów ich najbliższej rodziny.

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca

 1. Praca jako wartość, czy pieniądz

Pogadanka, burza mózgów. Dzieci wypisują korzyści związane z pracą, oceniają jakie zawody wg nich są najlepiej opłacane.

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca

Doradca Zawodowy

 1. Gdzie szukać pracy-warsztaty

Pogadanki dot. pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł,

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca

Doradca Zawodowy

 

 1. Ja dzisiaj, ja za 10 lat

Praca w grupach,  dot. planów edukacyjno-zawodowych

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca

 1.  Systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach,  zdolnościach, zainteresowaniach

Spotkania z rodzicami

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca

 1. Rozmowa doradcza dot. indywidualnego sposobu nauki

Zajęcia warsztatowe

Rok szkolny 2019/2020

Wychowawca, Doradca Zawodowy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. TEMATY ZAJĘĆ PROWADZONE RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO W KLASACH VII.

TEMATY

METODY I FORMY REALIZACJI

TERMINY

 1. Profil zainteresowań w Doradztwie zawodowym-poznanie swoich zainteresowań, zdolności, umiejętności. Predyspozycji oraz skłonności edukacyjno-zawodowych .

Pogadanka, testy

IX

 1. Warunki skutecznej komunikacji-w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, jacy jesteśmy, jak nas widzą inni.

Warsztaty, testy

 1.  
 1. Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej- jak ważna jest w życiu człowieka

Pogadanka, kwestionariusze

 1.  
 1. Bilans mocnych i słabych stron-( ograniczenia i wyzwania w pracy zawodowej)arkusz predyspozycji zawodowych

Testy, ankiety, warsztaty

 1.  
 1. Podejmowanie decyzji jako kluczowy element przy wyborze zawodu.

Pogadanka, kwestionariusze

 1.  
 1. Zawody w moim najbliższym otoczeniu a zawody przyszłości

Warsztaty, pogadanka

 1.  
 1. Etyka zawodowa-wartością
 •  
 1.  
 1. Kwalifikacje jak klocki lego-( wymagania na rynku pracy i oczekiwania pracodawców)praca z komputerem

Warsztaty, praca z komputerem

 1.  
 1. Kompetencje na rynku pracy ( współczesny rynek pracy a lokalny)- praca z komputerem

Warsztaty, praca z komputerem

 1.  
 1. Wymagania i przeciwwskazania do pracy zawodowej

Pogadanka, spotkanie z pielęgniarką

 1.  

 

 

 

8. . TEMATY ZAJĘĆ PROWADZONE RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO W KLASACH VIII.

 

 

 1.  

METODY I FORMY REALIZACJI

 1.  
 1. Arkusz samooceny ucznia

Pogadanka, kwestionariusz

 1.  
 1. Cele edukacyjne i zawodowe poznanie ścieżek realizacji planów zawodowych

Warsztaty, pogadanka

 1.  
 1. Ja na obecnym rynku pracy. Praca jako wartość

Pogadanka, warsztaty

 1.  
 1. Zawód moich marzeń. Zawody przyszłości-gdzie szukać wsparcia w planowaniu ścieżki edukacyjno- zawodowej

Prelekcja, warsztaty

 1.  
 1. Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych

Warsztaty, praca z komputerem

 1.  
 1. Dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny

Praca z komputerem

 1.  
 1. Autoprezentacja –rozmowa kwalifikacyjna
 1.  
 1.  
 1. Co warto wiedzieć o szkołach zawodowych- rekrutacja

Pogadanka, praca z komputerem

 1.  
 1. Alternatywne drogi dojścia do zawodu( wybór dalszej ścieżki edukacyjno zawodowej)

Warsztaty, pogadanka

 1.  
 1. Mój świat za 10 lat
 1.  
 1.  

 

 

8. REALIZACJA PROGRAMU

Szkolny Program Doradztwa Zawodowego jest realizowany w roku szkolnym 2019/2020 w klasach VII a,b,c oraz VIII a,b  w wymiarze 1godz/ miesięcznie dla każdej klasy.

 

 

Zegar

Polub nas!!!

The BIG BOOK Project

KODER Junior - Szkoła Mistrzów Programowania

 

Fundacja Większe Mniejsze

Imieniny